Vedtægter for foreningen

Vedtægter for vinterbaderforeningen "Hvidovre Vinterbadere".

Sidst revideret udgave d. 1. august 2016

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: vinterbaderforeningen "Hvidovre Vinterbadere" (HV), stiftet i 2014."Hvidovre Vinterbadere" har hjemsted på Havnen i Hvidovre Kommune.

§ 2 Formål

Det er foreningens formål at fremme sundhed og velvære samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.

§ 3 Medlemsskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent er indbetalt til foreningen. Unge under 18 år skal altid være sammen enten med forældre, værge eller et andet gyldigt medlem af "Hvidovre Vinterbadere", som samtidig er ansvarlig for den unge. Udmeldelse af "Hvidovre Vinterbadere"skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontigentperiode.

§ 4 Kontingent og indmeldelsesgebyr

Foreningens kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud i oktober. Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. Ingen, der er i kontingentrestance, kan genoptages som medlem, før restancen er betalt til foreningen.

Bestyrelsen kan eftergivekontigentrestance, hvis medlemmet er udtrådt af foreningen.I sjældne tilfælde, hvor sociale forhold taler herfor, kan bestyrelsen eftergive kontigentrestance, selv om medlemmet ikke er udtrådt af foreningen.

§ 5 Eksklusion og karantæne

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen anbefaler eksklusion. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om karantæne eller indstiller et medlem til eksklusion. En beslutning om karantæne eller eksklusion, skal meddeles medlemmet skriftligt og anbefalet. I sager om karantæne og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, så vidt muligt først i måneden. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel pr. e-mail og på foreningens hjemmeside. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemme-og taleret på generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

8. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlemfor 2 år (i ulige år) eller

    Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år)

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant for et år

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer; formanden, næstformanden, kasseren og 2 bestyrelses medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningens ansigt udadtil er formanden og i dennes fravær næstformanden. Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende fællesopgaver i foreningen.  Bestyrelsens beslutninger nedfælles i et referat, som skal være tilgængeligt for medlemmerne på hjemmesiden inden næste bestyrelsesmøde.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af  formanden, et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 30 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, senest en måned efter begæring herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet sendt til formanden. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 6.

§ 10 Foreningens regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister og kassebog og forestår foreningens økonomiske forhold afstemt med formanden. Årsregnskab og revisionsprotokol forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger hos kassereren.

§ 11 Tegning og hæftelse

Foreningen hæfter med sin formue. Medlemmerne hæfter alene med sit kontigent.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal ligeledes godkendes af generalforsamlingen.

§12 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer skal i forvejen indsendes som indkomne forslag mindst 4uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 13 Opløsning

Opløsning af Vinterbaderforeningen " Hvidovre Vinterbadere" kan kun ske ved kvalificeret flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning af Vinterbaderforeningen " Hvidovre Vinterbadere" bestemmes det på generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens overskydende midler. Ved foreningens ophør skal dens aktiver dog tilgodese sportslige aktiviteter i Hvidovre kommune.

Ovennævnte vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 3. marts 2014 og er ændret på generalforsamlingen den 18.april 2016 samt på ekstraordinær generalforsamling den 1.august 2016.