Referat den 21. februar 2018 kl 19.00 – 22.00

Afbud: Bo, Wivie

Deltagere: Peter, Preben, Dorthe, HP, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Peter er ordstyrer

Lisbeth er referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Arbejdsopgaver på Søbadet

Der er arbejdsopgaver, som bestyrelsen vil bede medlemmer om at løse. Der skal udpeges en ansvarlig for hver arbejdsopgave. Fremlægges på GF

4.Information fra formand og bestyrelse

-      Brugerråd i Havnen og Vild med vand dag.

Wivie deltog i det stiftende møde i uge 7. Følgende er referat fra Wivie: 

Det som brugerrådet skal varetage, er hvad de forskellige klubber, foreninger, sammen skal tage vare om. I fællesskab med hele havnen.

Man talte om, at hver klub/forening skulle komme med et indskud på ca. 1000,00, så man evt. havde lidt penge ud over det kommunen støtter med. Det blev dog ikke fastlagt.

Der skulle gerne være to personer for hver klub/forening i brugerrådet.

Det næste møde er den 19/3. 2018 kl. 19:00 i sejlklubbens lokale.

Vild med vand bliver den 9/6-2018.  Dette er fastlagt, så vi skal lægge hovederne i blød om, hvad vi kunne tænke os til denne dag.

Peter vil deltage i det næste møde sammen med Wivie, men har ikke mulighed for at deltage i en længere eller i en hyppig møderække.

-      11 medlemmer fra Greve vinterbaderforening har været besøg på Søbadet. De er ved at starte en forening på benene. Peter var vært. Meget positiv oplevelse. Bestyrelsen i Greve er inviteret til en snak, hvis de har brug for yderligere ideer.

5.Forslag fra medlemmer

ingen

6.Medlemsarrangementer

Dåbsfesten den 27.1 2018:

En fin dag med god stemning, glade mennesker og fin fest om aftenen. Det kunne dog være hyggeligt, hvis der var flere deltagere.

Det var en kæmpe hjælp at have opgaveplanen fra sidste år – der var kun småjusteringer, der var nødvendige.

Det skabte lidt forvirring med de 2 forskellige deadlines ift. tilmelding til dåben og efterfølgende til festen. Det kunne være en ide at sende to forskellige indbydelser ud med tilmelding.

Der kom tilmeldinger til festen op til dagen før. Ved deadline d. 19. varder kun 50% af festdeltagerne tilmeldt festen. 

Det er dejligt at alle var med til at klargøre til festen; dække bord, anrette næste ret, vaske op og sågar rydde op dagen efter festen. Der er altid mange, som er friske på at give en hjælpende hånd.

Lis og Bernhard nævner ved hvert arrangement at de bare skal kontaktes – hvis der er behov for hjælp.

Fin koncept med buffet og frugt og chokolade til dessert. 

Toke Barfod vil gerne trutte til næste år 

Fastelavn søndag d. 11. februar

Ingen fra bestyrelsenkunne desværre deltage på dagen p.g.a. vinterferier.

Der blev derfor ikke reklameret yderligere for arrangementet. Ingen var klædt ud.

Førstehjælpskurset med Bjarne Petersen

Det var et fint kursus og deltagerne virkede begejstrede.

Vi fik stoffet gennemgået og alle, som havde lyst, havde mulighed for at afprøve at give de 2 indpustninger samt 20 tryk på den medbragte dukke.

Bjarne anbefalede at alle har app ”112” samt ”hjertestarter” på mobiltelefonerne.

Bjarne anbefalede ligeledes et net fra Pro-safe. Der er et net som skal sidde på betonflådens kant og som kan bruges til at få livløse personer op af vandet.

Dorthe undersøger nærmere.

Der var 11 deltagere ud af 20 mulige.

Det giver god mening at have et årligt 1. hjælpskursus. Dato sættes ind i årshjulet. 

Sæsonafslutning

Sæsonen afsluttes den 30.4 2018. Der bades og efterfølgende samles alle i Roklubbens lokaler til mad. Grillen tændes, så man kan stege sit eget medbragte kød eller andet. Foreningen sørger for boller/brød/flutes og salater. Og drikkevare kan købes. 

Saunagus

Michael er ude at rejse det næste lange stykke tid og Bo kan ikke holde saunagus. Bestyrelsen forventer ikke flere gusarrangementer i denne sæson.

8.Medlemsstatus

–     Den 21.2 2018 har foreningen 334 medlemmer.

–     Modtagelse af de nye medlemmer

De 62 nye medlemmer fra januar har været eller skal til intro inden 1. marts. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på introerne. De nye er glade og meget godt tilfreds både med indhold og den måde vi gør det på.

Den rare og behagelige stemning bliver fremhævet.

Der er fire medlemmer som har meldt sig ind, men ikke betalt. HP har skrevet til dem og slettet dem fra medlemslisten.

Der er sendt link ud til yderligere 9 personer, som vi ikke har hørt fra.

Vi skal være opmærksomme på, at der kan gå op til 8 dage fra medlemmet har betalt til det er registreret i medlemssystemet.

Der er kun 3, der ikke kom til intro på deres første prioritet. De allerfleste meldte sig hurtigt på en dato. 

Bestyrelsen skal drøfte hvordan der skal optages nye medlemmer inden næste sæson. 

–     Elektronisk medlems- og regnskabssystemsystem

Systemet har fungeret yderst tilfredsstillende og har gjort alle arbejdsgangene mere enkle og mindre tidskrævende.

–     Statistik på besøgende

Preben fremlagde den nyeste statistik. En grafisk statistik vises til GF. 

–     Udvidelse af åbningstiden i saunaen.

Saunaens åbningstider fortsætter som nuværende sæsonen ud.

9.GF den 4. april 2018.

Forberedelse

Bestyrelsens vil forslå Pia Enemærke Becker som dirigent

Peter skriver beretningen og fremlægger den mundtligt på GF. Ideer til beretningen sendes til Peter.

Under beretningen fremlægger Preben besøgsstatistik fra sæsonen. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring – HP formulerer dem til GF:

  • § 3 – tilføjelse betaling af nøglebrik
  • § 4 – kontingentet opkræves forud til 1. september 

Til punktet Fremtidige aktiviteter:

Liste med alle arbejdsopgaver fremlægges m.h.p. at oplyse medlemmerne om dem og for at få medlemmer til at være ansvarlige for nogle af opgaverne.

Sommerbadning – Lisbeth laver en liste med regler og opgaver i. f.t. sommerbadning, som fremlægges på GF

Årshjulet med de datoer, som vi kan fastsætte

Åben af saunaen i fremtiden

Indtag af nye medlemmer 

Punktet valg:

Bo stiller ikke op igen, så der skal findes en ny suppleant

HP spørger revisorerne og revisorsuppleanter om de stiller op igen.

10.Sommerperioden

Bestyrelsen havde en længere snak om emnet og man enedes om at lukke helt af for saunaen og lade medlemmerne benytte Søbadet om sommeren.

Søbadet må kun bruges af medlemmer. Der er ingen gæsteordning.

Baderegler i sommerperioden – vi skal bade hensynsfuldt i forhold til havnens andre gæster og foreninger

Trappen ud mod sejlrenden skal flyttes, så man ikke kommer til at svømme ud der.

Bånd med mærkering på dækket, hvor man ikke må bade.

Bestyrelsen har en aftale med Kajakklubben om at de bruger Søbadet hver onsdag fra kl 18.00 – 20.00. På det tidspunkt kan Søbadet ikke benyttes af andre.

Lisbeth skriver en liste med regler for sommerbadning og rengøringshold. ( cykling, - gæster, badetøj, kajakker onsdag aften fra kl 18.00 – 20.00 m.m.)

11.Foreningens økonomi

Årsregnskab blev fremlagt og accepteret af bestyrtelsen til fremlæggelse på GF.

HP laver et budget for 2018 til vedtagelse på GF.

Foreningen har en rimelig fin økonomi, så der er en mulighed for at tilbagebetale lån til Det kolde Gys og Jomsborg, når kontingent for den nye sæson er indkommet.

Gæstebilletter – der er solgt for 1600 kr.

Delregnskab – fremlagt

Evaluering til LOA- Fonden er sendt.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Førstehjælpskursus App: 112, hjertestarter – koordinater på opslagstavlen

GF invitation

12.Fremtidige møder 2018

Den 14. marts - Preben

GF  d 4. april

Den 18. april - Dorthe

Den 23. maj - Wivie

13.Eventuelt

Preben – evaluere gæsteordning på næste møde

Nybolig har brugt billede af vores Søbad – Preben kontakter dem.

- Næste møde

Vild med vand dag – møde i havnen

 

 

Referat fra 10. januar 2018 fra kl 19.00 – 23.15

Deltagere: Peter, Preben, HP, Dorthe, Wivie, Lisbeth

Afbud: Bo

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth referent

Preben ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Arbejdsopgaver på Søbadet – planen opdateret

4.Information fra formand og bestyrelse

Formanden:

-      Peter er tilbage fra orlov.

-      Natten mellem den 3. og 4. januar var der hærværk på Søbadet. Flere huller i yderdøren og ruden i døren smadret.

Det er meldt til politiet. Ny rude og reparation og hullerne er bestilt.

-      Onsdag den 17.1 får foreningen gæster fra Sluseholmens bestyrelse. Besøget er arrangeret af Sanne Sørensen, da hun tidligere har været medlem af den bestyrelse.

-      Valkyrien i Køge har inviteret til dåbsfest den 14. januar. Dorthe og Lene van Dyk deltager.

-      Årsmøde i VID den 17. marts 2018 i Ålborg. Preben og Peter deltager

-      Bestyrelsen var den 3. januar på udflugt til Ribersborg for at bade. Fællessaunaen var ret uappetitlig med dårlig lugt og bænke, der var sorte og slimede. Så vi er glade for at vores egen sauna er fin og ren og at vi fortsat skal passe godt på vores egne bænke i saunaen.

Wivie:

-      Der er mange glemte sager på Søbadet. Rengøringsholdene rydder op og vi opfordrer medlemmerne til at hente glemte sager meget hurtigt. Både fordi der er meget lidt plads i forvejen og fordi fugtige/våde håndklæder bliver sure og lugter.

Uafhentede håndklæder bruges til gulvhåndklæder.

-      Rengøringsholdene finder selv afløsere, hvis de ikke kan tage en vagt. Det er så fint og stor ros til dem.

Der kan hentes varmt vand til rengøring bag Suset. Har fået tilladelsen af havnefogeden Jonna.

5.Forslag fra medlemmer

-      Indkøb af ”glemmekasse” til at stå på dækket. Bestyrelsen vil opfordre alle til hurtigt at hente glemte sager i stedet for at anskaffe en kasse. Vi skal have så lidt som muligt stående på dækket.

-      Udvidelse af åbningstiden om tirsdagen, så man kan bade inden saunagus. Saunatiden er blevet udvidet med start kl 17. 

6.Medlemsarrangementer

-      Dåb

Der er tilmeldt 16 dåbsaspiranter. Tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmelding til festen slutter den 19.1. Reminder sendes i info-brev.

Drejebogen blev gennemgået og justeret op.          

-      Fastelavn - ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage den 11.1 til fastelavnsarrangementet. Arrangementet omtales i info-brev og består i at man bader med hovedudklædning og vi kan håbe at nogle medlemmer byder ind med boller m.m.

-      Førstehjælpskursus – Dorthe har problemer med at få en aftale i hus med den person, som er anbefalet til undervisningen. Roklubben er reserveret til den 15.2. Dorthe forsøger at få aftalen i orden inden info-brevet sendes ud lørdag.

-      Saunagus – Bo har saunagus 4 tirsdage i januar og Michael har forslag til flere gusarrangementer i februar.

Der skal højst være saunagus x 1 ugentlig.

7.Medlemsstatus

Foreningen har 269 aktive medlemmer.

-      HP demonstrerede det nye elektroniske medlems- om økonomisystem www.foreninglet.dk.    

HP er administrator på systemet.

Dette system vil gøre det meget lettere for HP både i.f.t. regnskab og administration af medlemslisten.

Bestyrelsen er sat som brugere af systemet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at sende sorterede mails, sms og for at se hele medlemslisten.

Medlemmer kan se egne og kun egne oplysninger og kan selv rette, hvis der er ændringer.

-      Ny hjemmeside: Den hjemmeside vi har nu har begrænsede muligheder og Preben bruger meget tid på at sætte dokumenter m.m. ind.

Preben undersøger muligheder i.f.t. ny hjemmeside.

-      Plan for optagelse af nye medlemmer:

Vi satser på at åbne op den 17. januar, men HP og Lisbeth aftaler den nøjagtige dato, så vi er sikre på at det nye medlemssystem fungerer.

Det besluttes, at der højst kan optages 70 nye medlemmer og at det er de sidste medlemmer der optages i denne sæson. Næste gang der sker optagelse, er til næste sæson.

Procedure vedrørende optag af nye medlemmer kommer til at foregå som tidligere.

Ansøgning om medlemskab sendes på mail til hvb.medlem@gmail.com. Lisbeth sender link til medlemskartoteket og oplysninger som tidligere med den første mail til ansøgere.

-      Åbent hus den 14. januar kl 12.30 – 14.30.  Peter, Preben og Lisbeth deltager.

Der holdes ikke flere åbent-hus-arrangementer i denne sæson.

-      Intro af nye medlemmer

Der er planlægges 7 dage, da der ikke kan være mere end 10 deltagere på introen. Vi skal være 2 ved hver intro.

 Datoer for intro af nye

Mandag den 22.1 kl 17 – 18.30

Søndag den 28.1 kl 12.00 – 13.30

Mandag den 29.1 kl 19.00 – 20.30

Lørdag den 3.2 kl 12.00 – 13.30

Søndag den 18.2 kl 12.00 – 13.30

Lørdag den 24.2 kl 12.00 – 13.30

Søndag den 25.2 kl 12.00 – 13.30

-      Statistikken på badebesøg er usikker, da vi har indtryk af, at der er en del medlemmer, som glemmer at tjekke sig ind. Eller også svigter systemet ind i mellem.

-      Udvidelse af åbningstiden i saunaen vil ske i takt med indslusning af nye medlemmer.

8.Foreningens økonomi

-      Resterende kodede nøglebrikker –

Vi ved, at der er medlemmer, der bader uden at de har fået deres nøglebrik og at der må være andre medlemmer, som lukker de dem ind. Det er et problem, da nøglebrikken er beviset på, at man er medlem og fordi statistikken ikke er retvisende.

Bestyrelsen havde en længere snak om dette problem og besluttede at sende en mail med et præcist budskab, til de medlemmer, som endnu ikke har hentet deres nøglebrik.

-      54 gæstebilletter er solgt i 2017

-      Årsregnskab for 2017 godkendt af bestyrelsen

-      Ansøgning om 5000 kr er sendt til Fællesforeningen Hvidovre genbrugshal. 

-      Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalgets engangspulje. Dorthe har undersøgt betingelserne og desværre var ansøgningsfristen den 10.1 -2018. Ansøgning må sendes næste år.

9.Information/nyheder til medlemmerne

Glemte sager

Hærværk

Bænke i saunaen på Ribersborg

Husk tilmelding til Dåbsfest

Efterlyse sangskriver

Optage af nye medlemmer – udvidelse af badetiderne

GF dato

Førstehjælpskursus

Huske at tjekke ind på Søbadet

Medlemmer skal være vært for gæsten

10.Fremtidige møder 2018

Den 21. februar - Wivie

Den 21. marts - Preben

GF  d 4. april – i Roklubben

Den 18. april - Bo

Den 23. maj - Lisbeth 

11.Eventuelt –

HP har hørt snak om at det vil være en god ide at gøre glasset i læskærmene matterede, så man kan klæde ugenert om uden for.

Men det er meget bevidst at glassene er gennemsigtige, så de er så usynlige som muligt. Vi må klare os med håndklæder ved omklædning uden for.

Næste møde:

-      Sommerperioden

-      GF-forberedelse og se om vedtægterne skal revideres

-      Sæsonafslutning

Udvidelse af saunatider.