Referat fra 12.december 2018

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 12.december 2018 kl. 19.00 hos HP 

Deltagere:  HP, Wivie, Peter, Dorthe, Jørgen og Preben

Afbud: Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og referent

2.Godkendelse af dagsordenen – godkendt.

3.Eksklusion af medlem

Behandling af sagen vedr. eksklusion af et medlem.

Bestyrelsen besluttede at ekskludere medlemmet på baggrund af overtrædelser i forbindelse med brug af Søbadet. Medlemmet har tidligere fået en henstilling om, hvorledes Søbadet anvendes. Dette til trods er medlemmet fortsat med samme overtrædelse, hvorfor bestyrelsen ikke ser anden udvej end eksklusion af foreningen. Medlemmet er således heller ikke velkommen som gæst.       Medlemmet fravalgte selv muligheden for høring på bestyrelsesmødet.  

4.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter dagsordenen. – se bilaget

5.Information fra formand og bestyrelse

Invitation fra Blokhus.

Gulvvarmeproblematikken er måske blevet løst ved optimering af luftcirkulationspumpen, som er monteret under skrårummet.

Saunagusdatoer til januar, februar, marts og april er endnu ikke fastsat. Jørgen aftaler nærmere med Michael.

Møde i Idrætsrådet den 9.januar. Jørgen og Preben deltager.

Genbrugshallen har modtaget vores ansøgning og vi afventer svar i starten af det nye år.

Søbadet har haft vinterbadergæster fra Ry. Det var en positiv oplevelse.

Forsikringsvilkår ved HP – Orientering om hvad der dækkes. Den dækker brand, tyveri, hærværk, væltning og bjærgning. Forsikringssum på 1000000 kr. med en selvrisiko på 10000 kr. Dækker ikke is og frostskader samt søkabel. En vragklausul på 100000 kr.

6.Forslag fra medlemmer – Et forlag om åbning lørdag aften. Bestyrelsen mener ikke der er belæg for dette vores alm. Besøgsregistreringer.

7.Medlems status – foreningen har 398 medlemmer.

8.Optag af nye medlemmer til næste sæson

Proceduren for næste sæson blev diskuteret og vi blev enige om, at næste sæsons medlemsoptag vil ske ved personligt fremmøde den første lørdag i oktober måned 2019. Nærmere detaljer fastlægger vi senere.

9.Medlemsarrangementer og nyheder til medlemmerne

 Medlemstur til Kerteminde. Forslaget bliver ikke aktuelt, da Kerteminde 

kun har plads til 15 medlemmer ad gangen.

Badning med nissehuer den 16. dec. Dette er lagt på hjemmesidens forside.

Dåbsarrangement og fest lørdag den 26.januar. Seddel sættes op i Søbadet

Nytårskur den 1.januar kl. 13.00. Dorthe og Preben står for dette.

Førstehjælpskursus. Jacob arrangerer dette og vil bruge bestyrelsen som ”forsøgskaniner”

Årshjul

10.Foreningens økonomi

 • Genbrugshallens pulje er ansøgt af Preben, som har fået bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Der er søgt 5000 kr. til silikonemåtter i saunaen
 • Nyt om kommunens engangspulje – de nye kriterier skulle være oplyst efter KB den 27.nov. – Der søges penge til badetrappe inden den 31.dec.

11.Fremtidige møder

Den 16.1 2019 – Jørgen

Dåb

GF

Den 20.2 Wivie

Den 20.3 Preben

Den 4.4 GF Lille Friheden – er reserveret

12.Eventuelt

Ingen emner

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co

Badetrappe     Ansøgning til kommunens engangspulje

Peter + Preben     Dorthe + Jørgen

Der arbejdes videre på en løsning med Logik og CO på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven. Vi skal have modtaget et tilbud inden vi kan søge kommunens engangspulje.

Badevandstermometer

Lasse

Indkøbes

Saunagulvet er for varmt

Peter

Silikonemåtte til hele saunaens længde købes og lægges på.

Lås på fordøren

Preben

Batteri er skiftet – nu OK Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Tænd- og slukur til saunaen

Peter

Har fået nyt display til saunauret, som sættes op   Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min – er endnu ikke sat op.

Lys

Jesper


Søgelygte

Dorthe


Rækværk til flydebroenRedningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøger nærmere om pris m.m.

Grus til adgangsbroen

Preben

Sort grusbeholder er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Ansøgning til Trykfonden sendes inden den 1. maj.

Udkast til Årshjul for 5.sæson

Oktober/november

Sæsonens førstehjælpskursus

Søndag d. 16. december

badning m nissehuer/morgenbrød Dorthe kontakter Wivie ang. arrangementet

Tirsdag d. 1. januar kl 13.00

Vi ønsker hinanden Godt nytår med bobler og kransekage

Lørdag d. 26. januar fra kl 14.00

Dåb efterfølgende fest i roklubben ingen horn i år – der gives et træskilt med navn på

Søndag d. 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen”

Onsdag d. 4. april

Generalforsamling i lillefriheden

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17.

Referat fra 21.november 2018

En lille nostalgisk øjeblik, da betonpontonen ankom fra Sverige på en stor lastbil i september 2016.

En lille nostalgisk øjeblik, da betonpontonen ankom fra Sverige på en stor lastbil i september 2016.

Referat fra den 21. november 2018 kl 19.00

Deltagere: HP, Peter, Lisbeth, Jørgen, Preben – Dorthe kom kl 20.00

Afbud: Wivie

 1. Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

1.Godkendelse af dagsordenen

OK

2.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter dagsordenen.

3.Information fra formand og bestyrelse

Havneudvalget:

Jørgen deltog i mødet med havnens andre foreninger. Sejlklubben tager sig af den daglige drift i havnen og for at stramme op omkring det vil havneudvalget holde møde mindst 3 gange om året. Meget relevant at Hvidovre Vinterbadere er repræsenteret i havneudvalget.

Udvalg om Vild med Vanddagen bliver et selvstændigt udvalg under havneudvalget.

På havneudvalgets møde drøftedes henvendelsen fra Idrætsrådet. Idrætsrådet er en samlet interesseorganisation for alle idrætsforeninger i Hvidovre, som har den direkte kontakt med kommunen. Idrætsrådet har gennemslagskraft og det bliver inviteret med til havneudvalgets møde for at fortælle om dets virke.

De forskellige politiske foreninger er alle interesseret i, at der kommer til at ske en udvikling af havnen. Der er dog mange forskellige opfattelse af, hvad der skal ske. Alle er også opmærksomme på, at der er kommet mange flere besøgende i havnen efter stranden er blevet renoveret.

 • HVB får besøg fra Karrebæksminde på søndag den 25.11
 • HVB har haft besøg fra Snekkersten og Helgoland
 • Der er kommet flere henvendelser om medlemskab.
 • VID – Der er meget stor forskel på, hvad vinterbaderforeninger landet over får i støtte til driften af deres foreninger fra deres respektive kommuner, og dermed også hvilke krav kommunerne stiller til foreningerne.

Hvidovre Vinterbadere er en selvstændig forening uden driftsstøtte fra kommunen.

 • Skagen vinterbaderfestival er den sidste weekend i januar, hvor vi har dåbsfest. Vi prioriterer egen fest.
 • Gys og Gus i Tisvildeleje den 16.12. Man skal tilmelde sig.
 • Sene gæster: Peter og Preben mødte en fredag efter kl 21.30 3 personer på Søbadet, hvor kun den ene var medlem. Der blev taget en snak med dem og de gik igen. Man må gerne bade sent uden varme på saunaen, men man må kun have 1 gæst med.

Saunastatistik:

I tidsrummet kl 6 – 10 er der stabilt mange badende. Kl 16 – 21 er lidt tyndere besøgt.

5.Forslag fra medlemmer

Saunagus:

Der er kommet flere kommentarer angående saunagus både i forhold til tilmeldingsproceduren og antal gange om måneden. Der er både ønsker om flere gange og ønsker om at det fortsat kun er 1 gang.

Bestyrelsens beslutning er at der fortsat er gus 1 gang om måneden, som annonceres på hjemmesiden. Den aften hvor der holdes gus lukkes Søbades for andre badende kl 19.00. For at der er flere, som kan opleve gus, kan der arrangeres flere gusseancer på samme aften.

Preben har undersøgt muligheden for at tilmeldingen til gus kan ske via hjemmesiden, men det kan ikke på nuværende tidspunkt lade sig gøre.

Der skal ikke være økonomi blandet ind i gusarrangementet.

Bestyrelsen ønsker ikke at være med til at organisere gus.

Der skal være en ansvarlig gusorganisator, som kan sørge for tilmelding og gusarrangementet. Lige nu er der kun Michael, der er gusmester og Peter vil skrive til ham om bestyrelsens beslutninger og om gusplaner til næste år.

6.Medlemsstatus

Foreningen tæller 399 medlemmer incl de 84 nye i denne sæson.

Passivt medlemskab ændres således:

Et hvert aktivt medlem kan overgå fra aktivt til passivt medlem. Kontingent for passivt medlemskab er 250 kr. Man kan ikke melde sig ind i foreningen som passivt medlem.

Evaluering af introerne: Stor fornøjelse at introducere nye medlemmer. Vi vil fortsat prioritere at bruge tid på disse grundige introer. Der er fortsat 2 nye medlemmer, der ikke er introduceret. Lisbeth kontakter dem.

Optag af nye medlemmer: Foreningen har fået flere henvendelser med ønske om medlemskab og her i blandt medlemmer hvis ægtefælle gerne vil indmeldes. Efter en længere drøftelse fastholdes beslutningen om ikke at optage flere medlemmer i denne sæson.

7.Optag af nye medlemmer til næste sæson

 – se referatet fra mødet den 24.10 2018. Flyttes til mødet i december.

8.Gæsteordning

Der er købt 145 gæstebilletter i dette kalenderår.

Da vi er usikre på, om alle medlemmer er klar over, hvordan gæsteordningen fungerer, skal det beskrives i info-brevet og skrives tydeligere på hjemmesiden.

9.Medlemsarrangementer

Evaluering af medlemsarrangementet den 7. nov – 38 deltagere - hyggeligt arrangement.

Førstehjælpskursus – det forventes, at hvis det er et medlem, der underviser, gøres det gratis på linje med alle andre medlemmer, der udføres frivilligt arbejde. Dorthe fortsætter med at arrangere.

Medlemstur til Kerteminde:

Det koster 6000 kr i for leje for en bus at kører frem og tilbage til Kerteminde ( er det incl chauffør?) Saunaen i Kerteminde kan kun rumme op til 15 gæster, så på den måde vil det ikke være fordelagtigt at vi kommer 50.

Peter kontakter Tony formandet i foreningen i Kerteminde og planlægger videre sammen med Dorthe.

Badning med nissehuer den 16. december

Wivie er tovholder og der skrives i info-brevet om der er nogen der vil hjælpe Wivie med arrangementet.

 • Årshjul (se efter referatet)

10.Foreningens økonomi

Delregnskab deles ud – solid økonomi

 • ansøgning til genbrugshallens pulje – søger 5000 kr til silikonemåtter i saunaen. - Preben
 • kommunens engangspulje – nye kriterier oplyses efter KB på tirsdag. Søge til badetrappe

11.Information/nyheder til medlemmerne

Gus planer

Gæsteordning uddybes også om ægtefællers besøg

Opfordring til medlemmer om at tage initiativer til arrangementer – de skal blot rette henvendelse til bestyrelsen først

Brikker som ikke virker – nyt batteri i låsen

Alle skal huske at tjekke ind

Dåb – dato og hvem der kan døbes (det tror jeg skal med nu)

12.Fremtidige møder

Den 12.12 – HP (afbud fra Lisbeth)

Nytårskur –

Dåb

Forsikringsvilkår – HP

Optag af nye medlemmer 

Den 16.1 2019 – Jørgen

GF

Dåb

Den 20.2 Wivie

Den 20.3 Preben

Den 4.4 GF Lille Friheden – er reserveret

13.Eventuelt

Ingen emner

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co

Badetrappe     Ansøgning til kommunens engangspulje

Peter + Preben     Dorthe + Jørgen

Der arbejdes videre på en løsning med Logik og CO på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven. Vi skal have modtaget et tilbud inden vi kan søge kommunens engangspulje.

Badevandstermometer

Lasse

Indkøbes

Saunagulvet er for varmt

Peter

Silikonemåtte til hele saunaens længde købes og lægges på.

lås på fordøren

Preben

Batteri er skiftet – nu OK Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Tænd- og slukur til saunaen

Peter

Har fået nyt display til saunauret, som sættes op   Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min – er endnu ikke sat op.

Lys

Jesper


Søgelygte

Dorthe


Rækværk til flydebroenRedningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøger nærmere om pris m.m.

Grus til adgangsbroen

Preben

Sort grusbeholder er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Hjertestarter og placering

HP køber

Hjertestarteren er i omklædningsrummet. Der skal købes et skab, så den kan sættes op til venstre for indgangsdøren. Ansøgning til Trykfonden sendes inden den 1. maj.

Udkast til Årshjul for 5.sæson

Oktober/november

Sæsonens førstehjælpskursus

Søndag d. 16. december

badning m nissehuer/morgenbrød Dorthe kontakter Wivie ang arrangementet

Tirsdag d. 1. januar kl 13.00

Vi ønsker hinanden Godt nytår med bobler og kransekage

Lørdag d. 26. januar fra kl 14.00

Dåb efterfølgende fest i roklubben ingen horn i år – der gives et træskilt med navn på

Søndag d. 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen”

Onsdag d. 4. april

Generalforsamling i lillefriheden

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17.

Referat fra 24.oktober 2018

Referat fra den 24. oktober 2018 kl 18.00 – 20.00

Afbud: Jørgen, HP, Dorthe

Deltagere: Wivie, Peter, Preben, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth og Preben

2.Godkendelse af dagsordenen

OK med ekstra punkt – rengøring.

3.Livet på Søbadet de første 24 dage

Der er en meget god stemning på Søbadet med glade medlemmer. Det virker som om foreningens nye medlemmer er faldet godt til.

4.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet.

5.Information fra formand og bestyrelse

 • Gæster fra Espergærde på søndag kl 13.00
 • Havneudvalget  - der var indkaldt til møde i havneudvalget sammen aften den 24.10, hvor vi havde bestyrelsesmøde og kunne derfor ikke deltage. Idrætsrådet vil gerne være en del af havneudvalget og det opfordrer vi til at imødekomme. Kunne ønske at havneudvalget lavede en møderække, så vi havde mulighed for at kunne planlægge vores deltagelse.
 • VID – der kommer mange nye vinterbaderforeninger rundt om i landet.
 • Dorthe er blevet interviewet til et ugemagasin - uge 49 "Hendes Verden"
 • Dorthe er obs. på deadline for søgning af midler fra Engangspuljen
 • En lærer fra Rødovre har rettet henvendelse om det var muligt at få en fast tid på Søbadet, hvor han kunne kommer med sine elever fra 10. klasse – det er afslået.
 • Nordea har udbudt 25 mill til projekter, hvor der kan søges op til 50.000kr. Det skal huskes, når vi skal have badetrappen.
 • Ved åbningen af sæsonen var der problemer med den ene fase i saunastyringssystemet. Ret alvorlig fejl fra el-leverandør. Det blev udbedret uden betaling og med det samme, da vi rettede henvendelse.

6.Forslag fra medlemmerne

Forslag om at købe et badevandstermometer, så den nøjagtige vandtemperaturen kan aflæse på Søbadet. Lasse sørger for at købe og sætte det op.

7.Medlemsstatus

-      401 medlemmer incl. de nye.

-      Optag af nye medlemmer. Alle er enige om, at der ikke optages flere i denne sæson. Alle er også enig i, at det ikke har været godt nok på den måde som vi har gjort det i år. De der gerne vil være medlemmer, havde meget få chancer for at vide, hvornår der var mulighed for at melde sig ind.

Længere drøftelse og forslag til næste år:

Ingen venteliste – men måske en interesseliste, som administreres gennem mailadressen hvb.medlem@gmail.com (den som Lisbeth bestyrer nu) - oprette en mappe, hvor de interesserede får en mail om de fortsat er interesseret, når vi åbner igen.

Første optag efter 1. oktober

Personligt fremmøde for indmeldelse på Søbadet f.eks. åbent hus arrangement x 2 i starten af sæsonen.

Sætte tidspunktet på hjemmesiden allerede inden nytår for optag

-      Intro – det har fungeret godt. Alle nye bortset fra 2 har meldt sig til intro. De 2 er på en længere ferie og få en introtid, når de kommer hjem.

Den sidste intro er mandag den 5.11. Der har været 11 introforløb i denne sæson.

8.Sauna

-      Statistik af besøgende – Søbadet bliver brugt rigtigt godt. Stabilt antal badende om morgenen. Der er ikke den store forskel på det gennemsnitlige antal besøgende fra sidste sæson og så nu.

Preben har en idé om, at flere glemmer at tjekke sig ind ved besøg, så der givetvis er flere besøgende end statistikken viser. Det er vores fornemmelse, at flere medlemmer ikke benytter nøglebrikken f.eks. når flere går sammen. Dette er selvfølgeligt uhensigtsmæssigt, da det gør det svært at planlægge åbningstider, og se hvor mange der bruger Søbadet. Vi skal derfor opfordre til at alle medlemmer bruger nøglebrikken hver gang de benytter Søbadet.

-      Der er målt temperatur i skunkrummet og der er for varmt i.f.t. hvad styrringsapparaturet kan tåle. Derfor skal der sættes isolering op i skunkrummet ind mod saunaen. Det ene saunaur er brugt, så det er derfor det ikke hænger på væggen lige nu.

-      Temperaturen i saunaen er generelt for høj – den sættes et par grader ned.

-      Gulvet i saunaen er brændende varmt og flere medlemmer har problemer med at gå på det uden at brænde sig. Dette problem er ikke så let at løse på en sikker og god måde. Et par kludemåtter lægges på gulvet til afprøvning, når en fra bestyrelsen er til stede. Peter forhører sig samtidig rundt til andre foreninger om løsning af problemet. Muligvis findes der træmåtter af noget sepcielt træ, som ikke bliver så varmt.

-      Saunatiden udvides onsdag fra kl 6 – 13

9.Rengøring

Der er tilstrækkeligt med medlemmer, som vil være med til rengøring. Dog må der gerne melde sig flere til afløsere, og de nye skal opfordres til at melde sig på introerne.

Wivie har ikke fået melding om, at der er svært at få gjort rent i.f.t. den udvidede åbningstid i saunaen.

10.Medlemsarrangementer

 • Evaluering af åbningsaftenen – fin tale og overklipning af snoren – alt gik godt – hyggelig aften
 • Medlemstur i bus – forslag at køre til Kærteminde, hvor vi er velkomne om søndagen

Bustransport er afhængig af antal deltagere. Derfor er det vigtigt med tilmelding og betale f.eks. 100 kr for turen. – Dorthe arbejder videre det.

 • Første fundmånebadning den 24.10 – Peter og Preben deltager
 • Medlemsarrangement den 7. nov – ca 20 har allerede meldt sig ind til nu. Wivie, Peter, Preben deltager
 • Årshjul (se efter referatet)

11.Foreningens økonomi

Afbud fra kassereren, derfor ingen emner

12.Information/nyheder til medlemmerne

Der sendes ikke info-brev nu efter dette møde, da Peter lige har sendt ud.

13.Fremtidige møder

Den 21.11 Lisbeth – optag af nye medlemmer i næste sæson

Den 12.12 afbud Lisbeth – HP

Den 16.1 2019 – Jørgen

Den 20.2 Wivie

Den 20.3 Preben

Den 4.4 GF Lille Friheden – er reserveret

14.Eventuelt

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Isolering skunkrummet

Peter og Preben

Logik og Co

Badetrappe

Peter

Der arbejdes videre på en løsning med Logik og CO på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven.

Saunagulvet er for varmt

Peter

Kludemåtter afprøves Peter kontakter andre foreninger om løsningsforslag.

Stop på bagdøren og skift af lås   Ny lås på fordøren

Jørgen     Preben

Er gjort     Preben kontakter låsesmed – det går ind under garantien.

Tænd- og slukur til saunaen

Peter

Vi har fået tilbudt et nyt tænd/slukpanel som er stærkere end det nuværende. Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min – er endnu ikke sat op.

Lys

Jesper


Søgelygte

Dorthe


Rækværk til flydebroenRedningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøger nærmere om pris m.m.

Ankeret har skubbet sig

Preben

De har reguleret kæderne til selve flåden og til gangbroen.

Hjertestarter og placering

HP køber

Den er bestilt og skal sidde udvendig ved indgangsdøren.

Udkast til Årshjul for 5.sæson

Dato 24. oktober Vi skyder sæson i gang ved at vise muligheden for fuldmånebadning

Fuldmånebadning medbring drikkelse og guf

Oktober/november

Sæsonens førstehjælpskursus

Onsdag den 7. november

Medlemsarrangement m.spisning i Suset.

Søndag d. 16. december

badning m nissehuer/morgenbrød

Tirsdag d. 1. januar kl 13.00

Vi ønsker hinanden Godt nytår med bobler og kransekage

Lørdag d. 26. januar fra kl 14.00

Dåb efterfølgende fest i roklubben

Søndag d. 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen”

Onsdag d. 4. april

Generalforsamling

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17.

Referat fra den 19.september 2018

Referat fra den 19. september 2018 kl 19 – 21.30

Deltagere: Preben, HP, Wivie, Lisbeth, Jørgen, Dorthe

Afbud: Peter

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer, Lisbeth Referent

2.Godkendelse af dagsordenen

OK

3.Arbejdsopgaver på Søbadet

Gennemgået og rettet til

4.Information fra formand og bestyrelse

Besøg fra Snekkersten – 28.10 kl 13.30 Peter og Dorthe deltager

Karresbækminde – ønsker også at besøge os. Dorthe kontakter dem og aftaler tidspunkt.

Naturkanon - mail sendt ud den 10.9. – ingen input fra os.

5.Forslag fra medlemmerne

Der er kommet forslag om længere åbningstider i saunaen. Preben svarer. Se beslutning under pkt 7.

6.Medlemsstatus

Der er kommet 30 nye medlemmer siden 1. september.

6-7 af nuværende medlemmer har ikke betalt – første rykker er sendt ud.

6-7 medlemmer har meldt sig ud.

Enkelte er gået fra passiv til aktiv og omvendt

7.Optagelse af nye medlemmer

Bestyrelsen besluttede efter en længere drøftelse at:

De personer, som har kontaktet os inden vi tog det af hjemmesiden, får en mail med link til indmeldelse.

Mailen sendes ud søndag den 7.10 og HP åbner medlemslisten.

Vi holder åbent hus som besluttet og de, der er interesseret i medlemskab, får mailadressen og skal skrive til os indenfor et par dage.

Vi kan optage ca 80 medlemmer i alt i denne sæson incl de 30 nye medlemmer, som er introduceret i september.

Opretter ikke interesse- eller venteliste på nuværende tidspunkt.

Introdatoer til det nye hold indmeldelser sendes til bestyrelsen og man melder tilbage, hvornår man kan deltage.

8.Sauna – åbningstider og gus

Sauna

Hverdage kl 6 – 10 og kl 16 – 21 + onsdag kl 11 - 13

Weekend 6 – 13 og kl 16- 21 undtaget lørdag

Gus

Gus skal fortsat kun gøres af Michael eller Bo, som er uddannet gusmestre.

Saunaen stilles til rådighed 1 gang om måneden på en fast ugedag i den sidste åbningstime om aftenen til gusarrangement. Den der holder gus bestemmer selv, hvordan det praktisk skal gøres.

Preben kontakter Bo og Michael om de er interesseret i at holde gus.

9.Medlemsarrangementer

 • Sæsonåbning mandag den 1. oktober kl 19.00 – Peter holder åbningstale kl 19 på adgangsbroen og han lukker når den sidste går.

Alle opfordres til at medbringe kaffe/the m.m

 • Åbenhus den 14.10 kl 13.00 – 15.00 – den første ½ time er for dem der kun har lyst til at se Søbadet – derefter er det for dem der vil bade.

Dorthe, Preben, Lisbeth – evt Peter deltager. Lisbeth sender til Hvidovre Avis

 • Medlemstur i bus – Dorthe kommer med et oplæg om økonomien m.m. til næste møde.
 • Første fundmånebadning. Bestyrelsen har møde samme aften, så derfor er der bestyrelsesmøde fra kl 18.00 – 20.00 og derefter fuldmånebadning.
 • Årshjul – sendes ud med info-brevet

10.Foreningens økonomi

Solid økonomi

Søge kommunen om tilskud til redningsnet eller badetrappe. Budget skal sendes med.

Genbrugshallen kan søges igen – f.eks. tilskud til en søgelampe eller redningsnet.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Åbningstider

Opfordring til alle om at give skrive på facebook, når man tager ned for at bade - også dem der har en fast rytme. Dette for at vores nye medlemmer kan være sikre på at der er nogen der bader.

Gentænding af saunaen

Sæsonåbning

Fuldmånebadning

Årshjul

Rengøringshold

12.Fremtidige møder 2018

Den 21.11 Lisbeth

Den 12.12 afbud Lisbeth – HP

Den 16.1 2019 – Jørgen

Den 20.2 Wivie

Den 20.3 Preben

Den 4.4 GF Lille Friheden – er reserveret

13.Eventuelt

Ingen emner

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse
Badetrappe

Peter

Peter kontakter Logik og CO m.h.p. tilbud på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven.

Manglende stop på begge døre Lås på bagdøren     Ny lås på fordøren

Jørgen       Peter

Bliver gjort inden sæsonstart       Peter møde med låsesmeden den 19.4. Døren lukker ikke helt godt. Der skal findes en holdbar løsning

Tænd- og slukur til saunaen

Peter

Vi har fået tilbudt et nyt tænd/slukpanel som er stærkere end det nuværende. Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min

Lys

Jesper


Søgelygte

Dorthe


Rækværk til flydebroenRedningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøger nærmere om pris m.m.

Ankeret har skubbet sig

Preben

NC Marine har strammet kæderne op. Preben har bedt om en beskrivelse af deres arbejde, så vi ved, hvad der skal gøres en anden gang.

Hjertestarter og placering

HP køber

Tilbud på omkring 11.000 kr eksklusiv skab

Årshjul for 5.sæson

Mandag d. 1. oktober

kl 19.00 – 22.00 – Peter holder åbningstale kl 19 på adgangsbroen. Alle opfordres til at medbringe kaffe/the m.m (Dorthe kan desværre ikke deltage)

Dato 24. oktober Vi skyder sæson i gang ved at vise muligheden for fuldmånebadning

Fuldmånebadning medbring drikkelse og guf

Oktober/november

Sæsonens førstehjælpskursus

Onsdag d. 7. november

Medlemsarrangement m spisning i roklubben

Søndag d. 16. december

badning m nissehuer/morgenbrød

Tirsdag d. 1. januar kl 13.00

Vi ønsker hinanden Godt nytår med bobler og kransekage

Lørdag d. 26. januar fra kl 14.00

Dåb efterfølgende fest i roklubben

Søndag d. 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen”

Onsdag d. 4. april

Generalforsamling

tirsdag d. 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17. Vi starter op kl 18 og griller i roklubbenReferat fra den 22. august 2018 kl 19.00 – 21.15

Afbud: Jørgen, Wivie, Peter

Deltagere: HP; Preben, Dorthe, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth referent og Preben ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

OK

3.Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet

4.Information fra formand og bestyrelse

Ingen

5.Evaluering af sommerperioden

Sommeren har forløbet rolig. Der har været i gennemsnit 13 – 14 besøg om dagen.

Søbadet har været gjort rent og der har været pænt hele sommeren.

Adgangsbroen har været benyttet hyppigt af andre end medlemmer til at bade fra.

Bestyrelsen har kun hørt om én enkelt uheldig episode i løbet af sommeren.

Alle foreningens lysegrønne håndklæder er væk – nævnes i info-brevet

6. Forslag fra medlemmerne

Ingen

7.Optagelse af nye medlemmer

Der optages 30 nye medlemmer fra den 3. september 2018.

Preben sætter det på hjemmesiden den 3. september.

Nyhedsbrev sendes ud inden

Velkomstbrevet er rettet til

Datoer for intro i september (intro uden sauna) + ansvarlige

Lørdag den 15.9 kl 15.00 – Preben - Dorthe

Søndag den 16.9 kl 13.00 – Lisbeth - Wivie

Mandag den 17.9 kl 19.00 – Lisbeth - Dorthe

Lørdag den 22.9 kl 15.00  - LP - Preben

8.Medlemsarrangementer

 • Sæsonåbning mandag den 1. oktober kl 19.00 – 22.00 – Peter holder åbningstale kl 19 på adgangsbroen.

Alle opfordres til at medbringe kaffe/the m.m

 • Åbenhus den 14.10 kl 13.00 – 15.00 – den første ½ time er for dem der kun har lyst til at se Søbadet – derefter er det for dem der vil bade.

Dorthe, Preben, Lisbeth – evt Peter. Lisbeth sender til Hvidovre Avis

 • Årshjul – det kommer med på næste møde. Arrangementerne skal med i info-brevet

9.Medlemsstatus

Opkrævninger er sendt ud og mange har betalt.

Kort efter den 3. september vil HP sende påmindelse til dem, der ikke har betalt. Omkring 1. oktober får de resterende, der ikke har betalt få en ny påmindelse om at hvis de ikke betaler, regnes de for udmeldt af foreningen.

6 personer har meldt sig ud – de er enten flyttet fra området eller har ikke brugt Søbadet.

10.Foreningens økonomi

Regnskab fremlagt. Foreningen har en solid økonomi.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Om at vi passer godt på Søbadet

Håndklæder – foreningens grønne håndklæder

Åbning den 1. oktober

Nye medlemmer den 3.9 

12.Fremtidige møder 2018

Den 19.9 hos Preben, afbud fra Peter

Åbningstider i saunaen, gus, åbenhus, fuldmånebadning, medlemsarrangementer, medlemstur med bus

Den 24.10 hos Wivie

Den 21.11 hos HP

Den 12.12  hos?        afbud Lisbeth

Den 16.1 2019 hos Lisbeth

Den 20.2

Den 20.3

Den 4.4 GF Lille Friheden

13.Eventuelt

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Rengøring af Søbadet til sæsonstart

Preben i samarbejde med Wivie

Fredag den 14.9 kl 16.00 fælles rengøring – annonceres via mail. Huset rengøres for spindelvæv Indgangsdøren gøres rent Glasvægge Redningskrans renses Skilte sættes op igen Lasse har annonceret rensning af badetrapper Allan har pudset vinduer

Badetrappe

Peter

Peter kontakter Logik og CO m.h.p. tilbud på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven. Peter er i dialog med Logik og CO. Den gamle badetrappe er fjernet fra havneområdet
Manglende stop på begge døre   Ny lås

Jørgen   Peter

Låsen skiftes ud, så den lukker automatisk   Peter møde med låsesmeden den 19.4. Døren lukker ikke helt godt. Der skal findes en holdbar løsning

Tænd- og slukur til saunaen

Peter

Vi har fået tilbudt et nyt tænd/slukpanel som er stærkere end det nuværende. Peter har købt en buster, som kan buste varmen op i løbet af 15 min

Lys

Jesper


Reetablering efter nedlæggelse af el-kabel

Dorthe

Det har været tørt, så det har ikke været muligt at så græs. Samtidig er der gravet op ved kajakklubben – vi ses hvad der sker

Harpiks i saunaen


er fjernet

Rækværk til flydebroenRedningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøger nærmere om pris m.m.

Ankeret har skubbet sig

Preben

NC Marine har strammet kæderne op. Preben har bedt om en beskrivelse af deres arbejde, så vi ved, hvad der skal gøres en anden gang.

Hjertestarter og placering

HP

Evt købe et brugt med nye batteri

Sommerafslutning den 21. juni 2018 kl 18 hos Jørgen, Poppel Alle 27

Referat

Deltagere: Dorthe, Wivie, Lisbeth, Jørgen, Peter, Preben, HP

Tak for dejlig mad og hyggeligt samvær 

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer, Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Information fra formand og bestyrelse

Peter har sammen med Pia gennemgået Søbadet sammen med Logik og Co. Har drøftet flere emner bl.a. harpiks-problemet og fået gode råd. Preben kontakter Lis og Bernhardt for at koordinere indsatsen. Logik og Co er meget glade for at vi passer så godt på Søbadet – det skal nævnes i infobrev efter sommerferien.

Preben har kontaktet NBC Marine og de kommer på serviceeftersyn til august.

Jørgen – låsesmed tjekker lås på bagdøren og ser på dørstoppere på begge døre inden sæsonstart.

Evaluering af Vild med vand-dagen

Det var en fin dag med godt vejr og glade mennesker. Knap så mange besøgende som sidste år, men det var helt OK.

Mange af Havnens andre brugere kom på besøg på Søbadet og gav mange positive tilbagemeldinger.

Vigtigt i forhold til samarbejdet med Havnens andre foreninger, at Hvidovre Vinterbadere deltager i planlægningen og på selve dagen.

Vi kunne ønske at planlægningsgruppen havde lidt mere struktur på dagen f.eks. bød velkommen og gav alle et overblik over aktiviteter og hvor vores frivillige hjælpere skulle give en hånd med.

Vores egne aktiviteter:

Fint med grillpølser og at Lasse gav opvisning, men der skal være mere struktur og tidspunkt på, hvornår de forskellige aktiviteter skal foregå.

Drøfte næste år om vi skal sælge pølser m.m.

4.Forslag fra medlemmerne

Ingen

5.Optagelse af nye medlemmer – oplæg/Lisbeth

Vi besluttede at optage to gange i næste sæson. Første gang i september og anden gang midt i oktober efter åbenhus-arrangement. Resten af sæsonen vil vi bruge energi på foreningens og medlemmernes trivsel. Planen er efter referatet.

6.Information/nyheder til medlemmerne

Info-brev sendes ud efter mødet i august.

7.Forslag til fremtidige møder 2018 + 2019

Den 22. 8 hos Dorthe, afbud fra Jørgen

Den 19.9 hos Preben, afbud fra Peter

Den 24.10 hos Wivie

Den 21.11

Den 12.12

Den 16.1 2019

Den 20.2

Den 20.3

8.Eventuelt

Optag og intro af nye medlemmer i sæson 2018/19

 • Der åbnes for 30 nye medlemmer 1. september. De introduceres i løbet af september uden sauna.
 • Åbent-hus-arrangement den 14. oktober kl 13.00 (er godt nok den første weekend i efterårsferien)
 • Optag af nye medlemmer igen den 15. oktober – antal afhænger af hvor mange af vores nuværende medlemmer, der melder sig ud.
 • Vi sætter ikke talt på hvor mange medlemmer foreningen kan rumme, men følger løbende foreningens trivsel i.f.t. antal medlemmer.

Intro af nye medlemmer Hvidovre Vinterbadere

Vi har nu en del erfaring med intro af nye medlemmer og jeg mener, at den gode og grundige intro vores nye medlemmer får, giver dem en god ballast som vinterbadere og forståelse for foreningens værdier.

Vi får også mange positive tilbagemeldinger fra nye medlemmer. Så det skal vi fortsætte med.

Intro i sæson 2018/19

Det er bestyrelsens medlemmer der står for introerne. Det er vigtigt, at vi viser værdisættet i praksis ved at være nærværende og tale med hvert enkelt nyt medlem.

Alle nye medlemmer skal introduceres til foreningen og til vinterbadning via en af de tilrettelagte introer. For at kunne deltage skal man have betalt og være registreret. Det vil sige at medlemmet skal have modtaget et velkomstbrev. Man skal tilmelde sig introen, da det er vigtigt at vide, hvem der kommer og hvor mange.

Der kan højst deltage 12 medlemmer på hver intro. Dette for at kunne bevare nærheden under introerne, besvare alle spørgsmål og tage hånd om dem der har sommerfugle i maven over det kolde vand.

Som udgangspunkt skal der være to bestyrelsesmedlemmer til introerne.

Nøglebrik udleveres på introen.

De der ønsker at prøve at vinterbade inden de melder sig ind, må deltage på en af vores åbenhus-arrangementer eller komme med som gæst og betale gæstebillet.

Introerne skal indeholde:

 • Sikkerhedsregler, redningskrans, hjertestarter, adresse og GPS nr, badevand
 • Hvordan vi bader og sikkerhedsregler, holde øje med hinanden – tre på Søbadet
 • Saunaregler – drikke rigeligt – pas på bænkene, ferskvand, damp, saunagus

Arbejdsgange ved modtagelse af nye medlemmer.

Nye medlemmer kontakter foreningen via e-mail: hvb.medlem@gmail.dk. Denne mail betjenes af én person og lige nu er det Lisbeth (vil fortsat gerne gøre det).

Jeg sender svarmail med:

–      Indmeldelsesprocedure

–      link til medlemssystemet

–      introduktion, nøglebrik

–      betaling

–      værdisæt

Når jeg kan se i medlemssystemet at de har betalt, sender jeg et velkomstbrev med datoer for intro.

Datoer for intro i september (intro uden sauna)

Lørdag den 15.9 kl 15.00

Søndag den 16.9 kl 13.00

Mandag den 17.9 kl 19.00

Lørdag den 22.9 kl 15.00

Forslag til intro-dage for næste optag kommer på bestyrelsesmødet i august.

Referat den 18. april 2018 kl 19.00 til kl 22.00

Deltagere: Peter, Preben, Dorthe, Jørgen, Lisbeth, HP

Afbud: Wivie

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og Lisbeth Referent

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Arbejdsopgaver på Søbadet – Bilag efter referatet

Information fra formand og bestyrelse

-      Besøg af Roskilde Vinterbadere – dato endnu ikke aftalt.

-      Hvidovre Gymnasium – Nogle af eleverne skal lave film som en del af deres opgaver. Peter har opfordret dem til at lave en præsentationsvideo om vores forening Hvidovre Vinterbadere.

-      Havneudvalg – brugerråd: Peter måtte melde afbud til det planlagte møde  – derfor intet referat.

-      Årsmøde i VID: Peter og Preben deltog. Bestyrelsen har fået referatet sendt ud via e-mail.

Næste år holdes Årsmødet i Holbæk den 16. marts 2019

-      Billeder af bestyrelsen, som kan hænges op på Søbadet: Preben tager billeder af os ved det næste møde.

-      Bestyrelsens tlf. nr og e-mail er lagt på hjemmesiden

Opsamling på GF 2018 og godkendelse af referat.

Referatet godkendt.

Dejligt mange medlem deltog.

God beretning fra formanden og fint med billeder af de forskellige aktiviteter i løbet af året.

Registrering af deltagere skal foregå på en mere struktureret måde næste år.

Det virkede positivt at et par fra bestyrelsen bød velkommen og hilste på alle ved at give hånd.

Dirigenten skal have bedre vilkår. F.eks orienteres bedre inden GF, sidde ved siden af reterent og formand.

Bestyrelsen skal sidde samlet ved et bord.

Statistik meget fint på GF.

Renskrivning af vedtægter - HP

Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag

Vild med vand-dag

Wivie havde meldt afbud, så derfor ingen opdatering. Vi forventer, at dagen skal forløbe som sidste år.

Vild med vand-dagen afholdes den 9. juni

Medlemsarrangementer

 • Sæsonafslutning.

Der er omkring 40 tilmeldte. Vi skal selv tage mad med til grillen og drikkevare. Det skal skrives ud sammen med udsendelse af GF-referat.

 • Sæsonåbning

Peter har spurgt formanden i Vedbæk Vikingelaug om han vil holde åbningstalen.

Planlægger videre på de næste møder.

 • Evaluering af børnedagen på Søbadet

Lis har sendt en evaluering til Peter. Meget fin dag og der er forslag om at have flere børnedage i løbet af næste sæson.

 • Årshjul

Dorthe sender det opdaterede årshjul ud.

Medlemsstatus

–     Statistik på besøgende – besøgstallet faldende fra midt i marts

Sommerperioden

Rengøringsgruppe – Dorthe kontakter Wivie angående rengøringsgruppe

Foreningens økonomi

-      Intet nyt. Flere medlemmer har overdraget deres indskud til foreningen som gave.

-      Delregnskab – Jomsborg og det Kolde Gys har fået deres lån tilbage.

-      Nordea Fonden – Dorthe undersøger om vi kan søge økonomisk støtte til badetrappen.

-      Kultur og Fritidsudvalget – engangspuljen skal søges inden 1. januar 2019. Bestyrelsen søger ikke på nuværende tidspunkt om mere økonomisk støtte fra kommunen.

-      Foreningen er låneberettiget til kommunens lokaler. Der er sendt login og password til alle i bestyrelsen.

Information/n til medlemmerne

Regler for sommerbadning

Sæsonafslutning: at vi selv skal have drikkevare med og noget til grillen. Der skal gives besked til Dorthe, hvis man vil lave salat og bage flutes/kage.

Det er fuldmåne den 30.4.

Fremtidige møder

Den 23. maj – hos Lisbeth. Afbud fra Peter og HP

Emner:

Børnebadedag – hvordan til næste sæson

Rengøring til sommeren

Torsdag den 21.6 – hyggemøde ferieafslutning hos Jørgen, Poppel Alle 27

Emne: sæson åbning og indtag af nye medlemmer 

Onsdag den 22.8

Eventuelt

Badetrappen bliver flyttet til sydsiden af dækket

Skilt på badedækket bliver lavet

Skilt på saunaen om at den er lukket

Der skal købes en ny svaber

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Badetrappe

Peter

Peter kontakter Logik og CO m.h.p. tilbud på badetrappe. Der skal være et lille klap-op bord på trappen for oven. Peter er i dialog med Logik og CO. Den gamle badetrappe er fjernet fra havneområdet

Syn ved Logik og Co


Peter har dialog

Indgangsdør Manglende stop på begge døre   Ny lås

Preben   Jørgen Peter

Hullerne efter hærværk bliver repareret. Preben kontakter Svensson.  Låsen skiftes ud, så den lukker automatisk   Peter møde med låsesmeden den 19.4. Døren lukker ikke helt godt. Der skal findes en holdbar løsning

Lys

Jesper


Reetablering efter nedlæggelse af el-kabel

Dorthe

Henter kompostjord til foråret og sår græs Der ligger en jordvold på Nordmolen som skal fjernes og efterfølgende skal der lægges lidt græsgfrø, så der kommer til at vokse græs igen. Der er et hul ved el-skabet ved parkeringspladsen, som skal fyldes med jord.

Harpiks i saunaen

Lis

Der kommer frisk harpiks frem – uden for sæsonen både i sauna og forrum

Timeglas til sauna

Preben

Er sat op

Rækværk til flydebroenOphængning af brandslukker

Preben

OK

Redningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøgere nærmere om pris m.m.

Ankeret har skubbet sig

Preben

Kontakter NC Marine

Hjertestarter og placering

HP

Evt købe et brugt med nye batteri

Referat den 14. marts 2018 kl 19.00 – 22.15

Afbud: Bo

Deltagere: Peter, Preben, Wivie, HP, Lisbeth, Dorthe

Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

1.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2.Arbejdsopgaver på Søbadet

Listen blev gennemgået og opgaver planlagt.

3. Information fra formand og bestyrelse

Brugerråd i Havnen og Vild med vand dag.

Referat er sendt ud.

Næste møde i brugerrådet er den 15.3. Peter deltager i mødet om brugerrådet. Wivie deltager også og er vores tovholder på Vild med vand – dagen.

Hvis vi skal godkende forslaget om at hver forening indbetaler 1000 kr, skal der være en konkret plan for, hvad pengene skal bruges til.

4. Medlemssag

Et medlem har bedt om udmeldelse, da vedkommende ikke kan benytte Søbadet. Vedkommende er meget utilfreds over at foreningen ikke kan imødekomme kravet om tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr, kontingent og nøglebrikgebyr og har efterfølgende skrevet mindre pænt om bestyrelsen på både vores egen FB og på VID´s FB. Bestyrelsen har modtaget et utal af vrede mails med trusler og har brugt megen energi på sagen. Udmeldelsen er fastholdt og sagen er lukket.

Nordeas kystpulje på 50 mill

Vi følger puljens udviklingen og er opmærksomme på hvilke projektet der får tilskud.

Dorthe undersøger om vi kan søge økonomi til badetrappen.

Ejendomsmæglerfirmaer bruger billeder af Søbadet.

I 2 tilfælde har bestyrelsen bemærket at et ejendomsmæglerfirma har brugt billeder af Søbadet i deres annoncer. Billederne er taget fra land eller fra den offentlige flydebro. Vi har kontaktet dem og det ene firma har slettet billedet og det andet firma har ikke svaret på vores henvendelse.

5. Forslag fra medlemmer

Indkøb af vandtemperaturføler. Emnet sættes på ønskeliste, da bestyrelsen mener, at der er andre udgiftskrævende opgaver, der skal prioriteres først.

Arrangement – familiedag - hvor vi kan invitere børn og børnebørn med på Søbadet til en kold og varm oplevelse.

Bestyrelsen ser meget positivt på forslaget og Peter og et andet medlem med børn afprøver, hvordan det rent praktisk er at have børn med på Søbadet. Der planlægges efterfølgende et familiearrangement, som annonceres på hjemmesiden.

 Stilletid i sauna – ønsket om stilletid i saunaen kan ikke imødekommes i denne sæson, da det er svært at rammesætte samt fastholde i modsætning til gusseancerne, hvor det er gusmesteren, der er ansvarlig for arrangementet. Vi henstiller til, at der er en god og inkluderende dialog der tilgodeser samtlige saunabrugere.

6. Medlemsarrangementer

Sæsonafslutning den 30. april

Dorthe skriver et opslag til invitation og til hjemmesiden. Vi beder om hjælp fra andre til at komme med salat og flutes. Deltagerne medbringer selv kød eller andet til at lægge på grillen.

Der bades fra kl 17.00 og grillen er klar fra kl 18.00

 • Naturfredningsforeningens landsdækkende affaldsindsamling den 22.4 2018.

HVB har de foregående år samlet affald langs kysten ved havnen og strandparken. Tine Gomard, som tidligere har arrangeret indsamlingen for HVB, kan desværre ikke i år og kun få har meldt sig til at deltage.

Så i år vil bestyrelsen opfordre vinterbaderne til at gå sammen med ”Vi holder Hvidovre ren” og give et nap der.

Dorthe vil kontakte denne gruppe og give vores beslutning videre.

7. Medlemsstatus

-      322 aktive og 11 passive medlemmer

HP har lavet statistik, som vises på GF

–     Statistik på besøgende – Preben laver statistik, som vises på GF

8. Sommerperioden

Rammer for sommeren er rettet til og fremlægges til orientering på GF.

I den periode, hvor bådene sættes i vandet og tages op, skal vores biler parkeres på den store parkeringsplads og ikke foran Suset. Det drejer sig om april/maj og oktober/november.

9. GF den 4. april 2018.

Bestyrelsen mødes kl 18.00

HP tjekker deltagerne ind

Den endelige dagsorden sendes ud lige efter den 20. marts og eventuelle indkomne forslag tilføjes.

Årsregnskab er revideret

HP fremlagde forslag til budget – det accepteres til vedtagelse på GF.

Arbejdsopgaver på Søbadet med ansvarlige. Peter og Preben laver en liste over arbejdsopgaver som fremlægges på GF

Wivie arrangerer hovedrengøring og rengøringsplan for sommeren -GF

Regler for sommerbadning fremlægges på GF under fremtidige aktiviteter.

Årshjul fremlægges på GF

10.Foreningens økonomi

-      Gæstebilletter – 2018 -58 stk og i 2017 næsten det samme

-      Delregnskab – HP fremlagde

-      Udbetaling af medlemmernes indskud

HP sender mail til dem der har indskudt penge og orienterer om muligheden for at få indskuddet tilbagebetalt.

Vi tilbagebetaler til Det kolde gys og Jomsborg efter GF.

11. Evaluering af gæsteordning

Vores indtryk er at ordningen fungerer fint. Det er dejligt at kunne invitere gæster og vise vores dejlige Søbad frem.

26.3 Greve vinterbader kommer på besøg.  Preben deltager

12.Information/nyheder til medlemmerne

2 ejendomsmæglerfirmaer har brugt vores søbad til deres annoncer.

Sæsonafslutning – grill, kaffe + kage – badning

Affaldsindsamling den 22.4. Der er ingen fra HVB

GF

Gæsteordningen fungerer – tak for det

Parkering fra 1. april

13.Fremtidige møder 2018

Den 18. april – Dorthe – opsamling på GF, Vild med vand dag, møder sommeren over. Sæsonåbning, orientering fra årsmødet i VID.

Den 23. maj - Lisbeth

14.Eventuelt

VID´s facebookgruppe mangler administratorer. Tages op på årmødet.

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

beskrivelse

Badetrappe

Peter

Logik og Co vil sende et forslag til badetrappe og et forslag til pris. Søge tilskud fra kommunens puljer

Indgangsdør   Manglende stop på begge døre   Ny lås

Preben   Peter + Jørgen

Hullerne efter hærværk bliver repareret. – der mangler spartling Låsen skiftes ud, så den lukker automatisk Ikke helt færdig

Lys

Jesper


Reetablering efter nedlæggelse af el-kabel

Dorthe

Henter kompostjord til foråret og sår græs Der ligger en jordvold på Nordmolen som skal fjernes og efterfølgende skal der lægges lidt græsgfrø, så der kommer til at vokse græs igen. Der er et hul ved el-skabet ved parkeringspladsen, som skal fyldes med jord.

Harpiks i saunaen

Lis

Der kommer frisk harpiks frem både i sauna og forrum

Rækværk til flydebroenRedningsnet til Søbadet

Dorthe

Undersøgere nærmere om pris m.m. Firmaets kontakt vil besøge Søbadet, så der kan gives et tilbud, som passer til stedet.

Hjørnet på bænken i saunaen

Preben

Der skal sættes en understøttelse på. Vil blive lavet i sommerperioden.

Styringboks af saunaen

Peter

Der sættes en ny boks magen til den nuværende op, som skal holde resten af sæsonen. Til næste sæson opsættes en ny, som er bedre og kan programmeres mere detaljeret.

Årshjul for 5.sæson 2018/2019

Mandag den 1. oktober

Sæsonstart fra kl.?? Arrangement i roklubben: Suppe? (Dorthe kan desværre ikke deltage)

Onsdag den 24.oktober   Vi skyder sæson i gang ved at vise muligheden for fuldmånebadning

Fuldmånebadning medbring drikkelse og guf

Oktober/november

Sæsonens førstehjælpskursus

Onsdag den 7. november

Medlemsarrangement m spisning i roklubben

Søndag den 16. december

badning m nissehuer/morgenbrød

Tirsdag den 1. januar kl 13.00

Vi ønsker hinanden Godt nytår med bobler og kransekage

Lørdag den 26. januar fra kl 14.00

Dåb efterfølgende fest i roklubben

Søndag den 3. marts

Fastelavnssjov - hovedudklædning Evt. ”bid til bollen”

Onsdag den 3. april

Generalforsamling

tirsdag den 30. april

Sæsonafslutning badning fra kl 17. Vi starter op kl 18 og griller i roklubben

Referat den 21. februar 2018 kl 19.00 – 22.00

Afbud: Bo, Wivie

Deltagere: Peter, Preben, Dorthe, HP, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Peter er ordstyrer

Lisbeth er referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Arbejdsopgaver på Søbadet

Der er arbejdsopgaver, som bestyrelsen vil bede medlemmer om at løse. Der skal udpeges en ansvarlig for hver arbejdsopgave. Fremlægges på GF

4.Information fra formand og bestyrelse

-      Brugerråd i Havnen og Vild med vand dag.

Wivie deltog i det stiftende møde i uge 7. Følgende er referat fra Wivie: 

Det som brugerrådet skal varetage, er hvad de forskellige klubber, foreninger, sammen skal tage vare om. I fællesskab med hele havnen.

Man talte om, at hver klub/forening skulle komme med et indskud på ca. 1000,00, så man evt. havde lidt penge ud over det kommunen støtter med. Det blev dog ikke fastlagt.

Der skulle gerne være to personer for hver klub/forening i brugerrådet.

Det næste møde er den 19/3. 2018 kl. 19:00 i sejlklubbens lokale.

Vild med vand bliver den 9/6-2018.  Dette er fastlagt, så vi skal lægge hovederne i blød om, hvad vi kunne tænke os til denne dag.

Peter vil deltage i det næste møde sammen med Wivie, men har ikke mulighed for at deltage i en længere eller i en hyppig møderække.

-      11 medlemmer fra Greve vinterbaderforening har været besøg på Søbadet. De er ved at starte en forening på benene. Peter var vært. Meget positiv oplevelse. Bestyrelsen i Greve er inviteret til en snak, hvis de har brug for yderligere ideer.

5.Forslag fra medlemmer

ingen

6.Medlemsarrangementer

Dåbsfesten den 27.1 2018:

En fin dag med god stemning, glade mennesker og fin fest om aftenen. Det kunne dog være hyggeligt, hvis der var flere deltagere.

Det var en kæmpe hjælp at have opgaveplanen fra sidste år – der var kun småjusteringer, der var nødvendige.

Det skabte lidt forvirring med de 2 forskellige deadlines ift. tilmelding til dåben og efterfølgende til festen. Det kunne være en ide at sende to forskellige indbydelser ud med tilmelding.

Der kom tilmeldinger til festen op til dagen før. Ved deadline d. 19. varder kun 50% af festdeltagerne tilmeldt festen. 

Det er dejligt at alle var med til at klargøre til festen; dække bord, anrette næste ret, vaske op og sågar rydde op dagen efter festen. Der er altid mange, som er friske på at give en hjælpende hånd.

Lis og Bernhard nævner ved hvert arrangement at de bare skal kontaktes – hvis der er behov for hjælp.

Fin koncept med buffet og frugt og chokolade til dessert. 

Toke Barfod vil gerne trutte til næste år 

Fastelavn søndag d. 11. februar

Ingen fra bestyrelsenkunne desværre deltage på dagen p.g.a. vinterferier.

Der blev derfor ikke reklameret yderligere for arrangementet. Ingen var klædt ud.

Førstehjælpskurset med Bjarne Petersen

Det var et fint kursus og deltagerne virkede begejstrede.

Vi fik stoffet gennemgået og alle, som havde lyst, havde mulighed for at afprøve at give de 2 indpustninger samt 20 tryk på den medbragte dukke.

Bjarne anbefalede at alle har app ”112” samt ”hjertestarter” på mobiltelefonerne.

Bjarne anbefalede ligeledes et net fra Pro-safe. Der er et net som skal sidde på betonflådens kant og som kan bruges til at få livløse personer op af vandet.

Dorthe undersøger nærmere.

Der var 11 deltagere ud af 20 mulige.

Det giver god mening at have et årligt 1. hjælpskursus. Dato sættes ind i årshjulet. 

Sæsonafslutning

Sæsonen afsluttes den 30.4 2018. Der bades og efterfølgende samles alle i Roklubbens lokaler til mad. Grillen tændes, så man kan stege sit eget medbragte kød eller andet. Foreningen sørger for boller/brød/flutes og salater. Og drikkevare kan købes. 

Saunagus

Michael er ude at rejse det næste lange stykke tid og Bo kan ikke holde saunagus. Bestyrelsen forventer ikke flere gusarrangementer i denne sæson.

8.Medlemsstatus

–     Den 21.2 2018 har foreningen 334 medlemmer.

–     Modtagelse af de nye medlemmer

De 62 nye medlemmer fra januar har været eller skal til intro inden 1. marts. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på introerne. De nye er glade og meget godt tilfreds både med indhold og den måde vi gør det på.

Den rare og behagelige stemning bliver fremhævet.

Der er fire medlemmer som har meldt sig ind, men ikke betalt. HP har skrevet til dem og slettet dem fra medlemslisten.

Der er sendt link ud til yderligere 9 personer, som vi ikke har hørt fra.

Vi skal være opmærksomme på, at der kan gå op til 8 dage fra medlemmet har betalt til det er registreret i medlemssystemet.

Der er kun 3, der ikke kom til intro på deres første prioritet. De allerfleste meldte sig hurtigt på en dato. 

Bestyrelsen skal drøfte hvordan der skal optages nye medlemmer inden næste sæson. 

–     Elektronisk medlems- og regnskabssystemsystem

Systemet har fungeret yderst tilfredsstillende og har gjort alle arbejdsgangene mere enkle og mindre tidskrævende.

–     Statistik på besøgende

Preben fremlagde den nyeste statistik. En grafisk statistik vises til GF. 

–     Udvidelse af åbningstiden i saunaen.

Saunaens åbningstider fortsætter som nuværende sæsonen ud.

9.GF den 4. april 2018.

Forberedelse

Bestyrelsens vil forslå Pia Enemærke Becker som dirigent

Peter skriver beretningen og fremlægger den mundtligt på GF. Ideer til beretningen sendes til Peter.

Under beretningen fremlægger Preben besøgsstatistik fra sæsonen. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring – HP formulerer dem til GF:

 • § 3 – tilføjelse betaling af nøglebrik
 • § 4 – kontingentet opkræves forud til 1. september 

Til punktet Fremtidige aktiviteter:

Liste med alle arbejdsopgaver fremlægges m.h.p. at oplyse medlemmerne om dem og for at få medlemmer til at være ansvarlige for nogle af opgaverne.

Sommerbadning – Lisbeth laver en liste med regler og opgaver i. f.t. sommerbadning, som fremlægges på GF

Årshjulet med de datoer, som vi kan fastsætte

Åben af saunaen i fremtiden

Indtag af nye medlemmer 

Punktet valg:

Bo stiller ikke op igen, så der skal findes en ny suppleant

HP spørger revisorerne og revisorsuppleanter om de stiller op igen.

10.Sommerperioden

Bestyrelsen havde en længere snak om emnet og man enedes om at lukke helt af for saunaen og lade medlemmerne benytte Søbadet om sommeren.

Søbadet må kun bruges af medlemmer. Der er ingen gæsteordning.

Baderegler i sommerperioden – vi skal bade hensynsfuldt i forhold til havnens andre gæster og foreninger

Trappen ud mod sejlrenden skal flyttes, så man ikke kommer til at svømme ud der.

Bånd med mærkering på dækket, hvor man ikke må bade.

Bestyrelsen har en aftale med Kajakklubben om at de bruger Søbadet hver onsdag fra kl 18.00 – 20.00. På det tidspunkt kan Søbadet ikke benyttes af andre.

Lisbeth skriver en liste med regler for sommerbadning og rengøringshold. ( cykling, - gæster, badetøj, kajakker onsdag aften fra kl 18.00 – 20.00 m.m.)

11.Foreningens økonomi

Årsregnskab blev fremlagt og accepteret af bestyrtelsen til fremlæggelse på GF.

HP laver et budget for 2018 til vedtagelse på GF.

Foreningen har en rimelig fin økonomi, så der er en mulighed for at tilbagebetale lån til Det kolde Gys og Jomsborg, når kontingent for den nye sæson er indkommet.

Gæstebilletter – der er solgt for 1600 kr.

Delregnskab – fremlagt

Evaluering til LOA- Fonden er sendt.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Førstehjælpskursus App: 112, hjertestarter – koordinater på opslagstavlen

GF invitation

12.Fremtidige møder 2018

Den 14. marts - Preben

GF  d 4. april

Den 18. april - Dorthe

Den 23. maj - Wivie

13.Eventuelt

Preben – evaluere gæsteordning på næste møde

Nybolig har brugt billede af vores Søbad – Preben kontakter dem.

- Næste møde

Vild med vand dag – møde i havnen

Referat fra 10. januar 2018 fra kl 19.00 – 23.15

Deltagere: Peter, Preben, HP, Dorthe, Wivie, Lisbeth

Afbud: Bo

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth referent

Preben ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Arbejdsopgaver på Søbadet – planen opdateret

4.Information fra formand og bestyrelse

Formanden:

-      Peter er tilbage fra orlov.

-      Natten mellem den 3. og 4. januar var der hærværk på Søbadet. Flere huller i yderdøren og ruden i døren smadret.

Det er meldt til politiet. Ny rude og reparation og hullerne er bestilt.

-      Onsdag den 17.1 får foreningen gæster fra Sluseholmens bestyrelse. Besøget er arrangeret af Sanne Sørensen, da hun tidligere har været medlem af den bestyrelse.

-      Valkyrien i Køge har inviteret til dåbsfest den 14. januar. Dorthe og Lene van Dyk deltager.

-      Årsmøde i VID den 17. marts 2018 i Ålborg. Preben og Peter deltager

-      Bestyrelsen var den 3. januar på udflugt til Ribersborg for at bade. Fællessaunaen var ret uappetitlig med dårlig lugt og bænke, der var sorte og slimede. Så vi er glade for at vores egen sauna er fin og ren og at vi fortsat skal passe godt på vores egne bænke i saunaen.

Wivie:

-      Der er mange glemte sager på Søbadet. Rengøringsholdene rydder op og vi opfordrer medlemmerne til at hente glemte sager meget hurtigt. Både fordi der er meget lidt plads i forvejen og fordi fugtige/våde håndklæder bliver sure og lugter.

Uafhentede håndklæder bruges til gulvhåndklæder.

-      Rengøringsholdene finder selv afløsere, hvis de ikke kan tage en vagt. Det er så fint og stor ros til dem.

Der kan hentes varmt vand til rengøring bag Suset. Har fået tilladelsen af havnefogeden Jonna.

5.Forslag fra medlemmer

-      Indkøb af ”glemmekasse” til at stå på dækket. Bestyrelsen vil opfordre alle til hurtigt at hente glemte sager i stedet for at anskaffe en kasse. Vi skal have så lidt som muligt stående på dækket.

-      Udvidelse af åbningstiden om tirsdagen, så man kan bade inden saunagus. Saunatiden er blevet udvidet med start kl 17. 

6.Medlemsarrangementer

-      Dåb

Der er tilmeldt 16 dåbsaspiranter. Tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmelding til festen slutter den 19.1. Reminder sendes i info-brev.

Drejebogen blev gennemgået og justeret op.          

-      Fastelavn - ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage den 11.1 til fastelavnsarrangementet. Arrangementet omtales i info-brev og består i at man bader med hovedudklædning og vi kan håbe at nogle medlemmer byder ind med boller m.m.

-      Førstehjælpskursus – Dorthe har problemer med at få en aftale i hus med den person, som er anbefalet til undervisningen. Roklubben er reserveret til den 15.2. Dorthe forsøger at få aftalen i orden inden info-brevet sendes ud lørdag.

-      Saunagus – Bo har saunagus 4 tirsdage i januar og Michael har forslag til flere gusarrangementer i februar.

Der skal højst være saunagus x 1 ugentlig.

7.Medlemsstatus

Foreningen har 269 aktive medlemmer.

-      HP demonstrerede det nye elektroniske medlems- om økonomisystem www.foreninglet.dk.    

HP er administrator på systemet.

Dette system vil gøre det meget lettere for HP både i.f.t. regnskab og administration af medlemslisten.

Bestyrelsen er sat som brugere af systemet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at sende sorterede mails, sms og for at se hele medlemslisten.

Medlemmer kan se egne og kun egne oplysninger og kan selv rette, hvis der er ændringer.

-      Ny hjemmeside: Den hjemmeside vi har nu har begrænsede muligheder og Preben bruger meget tid på at sætte dokumenter m.m. ind.

Preben undersøger muligheder i.f.t. ny hjemmeside.

-      Plan for optagelse af nye medlemmer:

Vi satser på at åbne op den 17. januar, men HP og Lisbeth aftaler den nøjagtige dato, så vi er sikre på at det nye medlemssystem fungerer.

Det besluttes, at der højst kan optages 70 nye medlemmer og at det er de sidste medlemmer der optages i denne sæson. Næste gang der sker optagelse, er til næste sæson.

Procedure vedrørende optag af nye medlemmer kommer til at foregå som tidligere.

Ansøgning om medlemskab sendes på mail til hvb.medlem@gmail.com. Lisbeth sender link til medlemskartoteket og oplysninger som tidligere med den første mail til ansøgere.

-      Åbent hus den 14. januar kl 12.30 – 14.30.  Peter, Preben og Lisbeth deltager.

Der holdes ikke flere åbent-hus-arrangementer i denne sæson.

-      Intro af nye medlemmer

Der er planlægges 7 dage, da der ikke kan være mere end 10 deltagere på introen. Vi skal være 2 ved hver intro.

 Datoer for intro af nye

Mandag den 22.1 kl 17 – 18.30

Søndag den 28.1 kl 12.00 – 13.30

Mandag den 29.1 kl 19.00 – 20.30

Lørdag den 3.2 kl 12.00 – 13.30

Søndag den 18.2 kl 12.00 – 13.30

Lørdag den 24.2 kl 12.00 – 13.30

Søndag den 25.2 kl 12.00 – 13.30

-      Statistikken på badebesøg er usikker, da vi har indtryk af, at der er en del medlemmer, som glemmer at tjekke sig ind. Eller også svigter systemet ind i mellem.

-      Udvidelse af åbningstiden i saunaen vil ske i takt med indslusning af nye medlemmer.

8.Foreningens økonomi

-      Resterende kodede nøglebrikker –

Vi ved, at der er medlemmer, der bader uden at de har fået deres nøglebrik og at der må være andre medlemmer, som lukker de dem ind. Det er et problem, da nøglebrikken er beviset på, at man er medlem og fordi statistikken ikke er retvisende.

Bestyrelsen havde en længere snak om dette problem og besluttede at sende en mail med et præcist budskab, til de medlemmer, som endnu ikke har hentet deres nøglebrik.

-      54 gæstebilletter er solgt i 2017

-      Årsregnskab for 2017 godkendt af bestyrelsen

-      Ansøgning om 5000 kr er sendt til Fællesforeningen Hvidovre genbrugshal. 

-      Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalgets engangspulje. Dorthe har undersøgt betingelserne og desværre var ansøgningsfristen den 10.1 -2018. Ansøgning må sendes næste år.

9.Information/nyheder til medlemmerne

Glemte sager

Hærværk

Bænke i saunaen på Ribersborg

Husk tilmelding til Dåbsfest

Efterlyse sangskriver

Optage af nye medlemmer – udvidelse af badetiderne

GF dato

Førstehjælpskursus

Huske at tjekke ind på Søbadet

Medlemmer skal være vært for gæsten

10.Fremtidige møder 2018

Den 21. februar - Wivie

Den 21. marts - Preben

GF  d 4. april – i Roklubben

Den 18. april - Bo

Den 23. maj - Lisbeth 

11.Eventuelt –

HP har hørt snak om at det vil være en god ide at gøre glasset i læskærmene matterede, så man kan klæde ugenert om uden for.

Men det er meget bevidst at glassene er gennemsigtige, så de er så usynlige som muligt. Vi må klare os med håndklæder ved omklædning uden for.

Næste møde:

-      Sommerperioden

-      GF-forberedelse og se om vedtægterne skal revideres

-      Sæsonafslutning

Udvidelse af saunatider.

Del siden