Referat fra den 12. oktober 2022 kl. 19.00 hos Johnny, Glimvej

1.Ordstyrer og referent

Ordstyrer: Lasse

Referent: Jørgen

2.Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt, med ønske om at få tilføjet arbejde med havnen, samt lyssætning af sydmolen. Desuden ønskes et punkt om foreningslet.

3.Godkendelse af referat

Referat fra sidste møde godkendt.

4.Information fra formand og bestyrelse

Ikke noget at berette. Der kommer enkelte informationer under livet på søbadet.

5.Livet på Søbadet

Der er god stemning på Søbadet, alle har set frem til igen at kunne hoppe i Kalveboderne og samtidigt få varmet kroppen i saunaen.

Intro til nye medlemmer er gået godt. Tilmelding til intro har fungeret perfekt og vi holder fast i denne løsning.

Vores nye registreringssystem fungerer og vi vil i bestyrelsen holde øje med fremmøde og udnyttelsen af Søbadet.

Vi oplever mange har gæster med på Søbadet. Dette er fint, men der skal huskes at blive betalt for gæsten.

6.Henvendelse fra medlemmerne

En enkelt henvendelse om åbningstider, som Preben har svaret på, samt en henvendelse om rengøring af Søbadet i forbindelse med saunaens åbningstider. Vi ser om det bliver et problem og agerer så på det.

7.Foreningens økonomi og medlems status

Foreningen har lige nu 516 medlemmer. 23 har meldt sig ud og vi har optaget 73 nye medlemmer.

 • Økonomien er fin, og affødte ingen yderligere kommentarer.

8.Årshjul/aktiviteter

 • Evaluering af sæsonstart d. 1. oktober: Arbejdsopgaver på Søbadet.

Fin opbakning til rengøring og vedligeholdelse af Søbadet inden åbning. Alle nye medlemmer såvel som de eksisterende er blevet opfordret til at melde sig til den faste rengøring. Niels og Lis har fået listen med de personer som allerede har meldt sig

 • Evaluering af forløbet med introduktion af vores nye medlemmer

Alle introer er forløbet fint. Nye medlemmer er glade for medlemskab, men der er ikke mange, der ikke har prøver ar vinterbade før. Dette er nyt sammenlignet med tidligere år.

9.Information/nyheder til medlemmerne

Preben laver nyhedsmail til medlemmerne med alle de informationer som er relevante for sæsonstart. Herunder havnerenovering samt uddybning af samme.

10.Forslag til datoer for fremtidige møder

Næste møde bliver d. 30. november kl. 19.00 hos Jørgen, Poppel alle 27 

11.Punkter til kommende møder

På dette møde skal vi aftale og planlægge dåben i januar.

Eventuelt:

Manglede lys på sydmolen er meldt, både hos kommunen og på havnekontoret.

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2022/23

Aktivitet

Tidspunkt

Havnens dag

11. juni Åbent hus i Søbadet fra kl. 10 - 12

Sæsonstart

Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10

Saunagus

Ca. hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Tilmelding på sedlen i Søbadet/via ForeningLet?

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl. 13 – 15

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2023 kl. 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 28. januar 2023 i roklubben

Et Åbenhus- arrangement

Dato i marts

Årsmøde i VID for bestyrelsen

11.marts i Herning

Generalforsamling

Onsdag d. 12. april i Frihedens idrætscenter

Sæsonafslutning

Søndag den 30. april 2023

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Referat af bestyrelsesmødet d. 13. september 2022

Tilstede: Michael, Jørgen, Lasse, Johnny, Preben og Dorthe

Afbud: Christina

Ad 1: Ordstyrer og referent:

Lasse er ordstyrer og Dorthe referent

Ad 2: Godkendelse af dagsorden

Intet at tilføje 

Ad 3: Godkendelse af referat: Referatet er godkendt

Ad 4: Information fra formand og bestyrelse

 • Preben har holdt møde med rengøringskoordinatorerne Lis Lemb og Niels Rosenlund, som ønsker at fortsætte som koordinatorer. 

Søbadet er lukket lørdag d. 24. september grundet rengøring af huset, trapper og bænke

Det kniber med at få gjort rent om onsdagen så et ønske fra Lis og Niels om at Søbadet først åbner kl. 17. Dette er der fuld forståelse for fra bestyrelsens side og ønsket imødekommes.

Det nye låsesystem virker fint. Der er kun få hvis nøgler ikke virker. Preben har fået ros fra medlemmer ift. låsesystemet

 • Jesper Plass og Bjarne Bo Andersen laver en ny stikdåse i Søbadet
 • Uddybning af havnen opstartes i uge 43. Vi orienterer via nyhedsbrev så snart vi får mere information

Ad 5: Livet på Søbadet

 • God stemning og folk virker glade

Ad 6: Henvendelserne fra medlemmer

 • Enkelte som efterspørger brikker
 • Andre, som ikke kan forstå at de ikke kan komme på ventelisten

Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus

 • 11 medlemmer har valgt at melde sig ud. Vi sender tilbud om opstart til 11 yderligere fra ventelisten
 • 46 mangler at betale
 • Inviteret 50 nye, hvor 3 er sprunget fra opstart i år. Der er så 3 andre fra ventelisten, som har fået tilbuddet og har allerede betalt
 • 4 medlemmer mangler at tilmelde sig intro

Ad 8: Årshjul/aktiviteter

Sæsonstart d. 1. oktober

 • Officiel åbning med tale ved formanden Preben kl. 10. Saunaen er varm fra kl. 10 og forbliver tændt hele dagen til kl. 22 første dag og søndag d. 2. oktober fra kl. 6.00 til 22.00

Preben har booket dato til GF, som er onsdag d. 12. april, hvor vi har salen fra 17 til 22

Preben har undersøgt og vi kan godt låne Roklubben til dåbsfesten 2023

Ad 9: Hvem er ansvarlige for introduktionerne

Alle dage er på plads med to bestyrelsesmedlemmer til hver intro.

Hverdage fra 17.30 til 19

Lørdag og søndag fra kl. 13.30 til 15.00

Preben har lavet en oversigt over punkter til brug ved introduktion, så vi er sikker på at alle har hørt det samme

Preben har revideret velkomstbrevet til de nye medlemmer. Medlemmerne får brevet i forbindelse med introduktionen

Er der nogen som ikke møder op er de selv ansvarlige ift. at få sig booket til en anden intro dato

Ad 10: Arbejdsopgaver på søbadet

Lasse tjekker op på trinene på de 2 trapper ift. om de trænger til udskiftning

Ad 11: Projekt Nyt søbad

Vi afventer tilbud fra NBC Marine og tømrer ift. en evt. udvidelse af omklædningsrummet.

Ad 12: Information/ nyheder til medlemmerne

Preben sender nyhedsbrev med nedenstående punkter

 • Søbadet er lukket lørdag d. 24. september grundet rengøring af huset, trapper og bænke
 • Uddybning af havnen opstartes i uge 43. Vi orienterer så snart vi får mere information
 • Søbadet er lukket under introduktionerne i perioden fra d. 3 til 10 oktober. Hverdage fr 17.30 til 19.00 og weekenden fra 13.30 til 15.00 

Punkt til nyhedsbrevet i oktober

 • Reklame for brug af vores facebookgruppe
 • Link på egen medlemsside på ForeningLet 

Ad 13: Fremtidige mødedatoer

Dorthe laver til næste møde forslag til datoer i første kvartal

Ad 14: Punkter til fremtidige møder

 • Fælles drev til bestyrelsen

 Ad 15: Eventuelt:

Intet

Referat af bestyrelsesmødet hos Preben d. 17. august 2022

Tilstede: Lasse, Johnny, Preben, Jørgen, Christina, Michael

Fravær: Dorthe

Ad 1. Ordstyrer og referent

Lasse er ordstyrer og Christina er referent

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad 3. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Ad 4. Evaluering af generalforsamling samt behandling af nedenstående forespørgsler mm fra GF

GF blev gennemgået ved sidste møde.

Nyt låsesystem er bestilt. Det bliver en udvidelse til vores medlemssystem ForeningLet. Dermed er det fuldt integreret. 4G Router og dataabonnement er bestilt. Det gamle system vil blive udskiftet d. 30/8. Hvis der mod forventning vil være nogle brikker der ikke virker mere, så skal I rette henvendelse til Preben. 

Årsag til udskiftning:

 • Meget bedre mulighed for statistik over brug af søbadet. Det gamle system krævede manuel optælling af døråbninger. Det gør at bestyrelsen har bedre grundlag for at træffe beslutninger om åbningstider for sauna, udvidelse af antal medlemmer m.m.
 • Medlemmerne får link til online visning af aktuelt antal medlemmer der har åbnet døren inden for den seneste time. Og dermed kan man se om man kommer ned til et tomt eller fyldt søbad.
 • Det nye giver adgang til support. Det gamle var udfordret på det punkt, og hvis det gik i stykker, ville vi risikere at stå uden system. 
 • Alle de nuværende brikker bliver overført til det nye, så vi ikke behøver at scanner alle brikker igen. 
 • Hvor stor skal foreningen være?

Inden ny sæson er vi 466 medlemmer inklusive passive. Et par af de passive har valgt ikke at blive aktive. De 50 første på ventelisten inviteres ind til sæsonstart. Evt. yderligere antal inviteres fra listen, svarende til det antal der melder sig ud. Nr. 656 på ventelisten og nedefter bliver tilbudt medlemskab i denne omgang.

 • Dødsfald, Susanne Valentin – Preben sender buket til ægtefællen, der også er medlem i foreningen

Ad 5. Information fra formand og bestyrelse

 • Preben er gået med som medlem i et ”politisk” havneudvalg, der skal arbejde med udviklingen af Hvidovre Havn.
 • Renovering af havnebassinet. Først skal arbejdet med at suge slammet ud af havnen, derefter renovering af nord- og sydmolen. Projektet bliver sandsynligvis forsinket på grund af økonomi, og det kan gå flere sæsoner før foreningen bliver påvirket. Jørgen deltog på sidste status møde.
 • Status på passive medlemmer. 14 i alt; 10 aktive, 3 ikke aktive, 1 ikke hørt fra – bliver meldt ud.

Ad.6. Livet på Søbadet

Bestyrelsen har det indtryk at medlemmerne virker glade og tilfredse med Søbadet.

Ad. 7. Henvendelse fra medlemmerne

Ganske få henvendelser. Lidt utålmodighed fra nogle på ventelisten, der spørger til medlemskab.

Ad. 8. Foreningens økonomi og medlems status

Økonomi pt er god. Alle kontingentopkrævninger er udsendt. Mange spørger til betaling, medlemmerne får ingen mail når de er tilmeldt betalingsservice.

Ad. 9; Årshjul/aktiviteter

 • Havnens dag. Havnens klubber skal være enige om dato og være sammen om at åbne foreningshusene op for publikum/interesserede fremadrett. I år holdt Søbadet åbent, men ingen gæster. Der var ikke en samlet aktivitet da flere af de andre foreninger ikke holdt åbent. Der var også forvirring om datoer ”Havnens Dag” og ”Vild med vand-havne dag”
 • Sæsonstart - Lørdag 1. oktober, kl.10. Vi holder sæsonsstartceremoni med klip af rødt bånd kl.10.
 • Sæsonafslut – vi holder indtil videre fast i d.30.4.23 (søndag)

Ad. 10. Arbejdsopgaver Søbadet

Preben har indkøbt en god lampe der kan hænges op.

-      Niels og Lis vil gerne fortsætte med at organisere rengøringsskemaet.

-      Jørgen tager initiativ til at ordne bænke m rystepudser

-      Lasse tager trapperne

-      Sauna ovnen bliver testet forud for sæsonstart (Lasse)

Ad. 11. Projekt Nyt Søbad

Gode nyheder! Prebens omhyggelige ansøgning til Kystdirektoratet er godkendt. Der vil sige

Byggeprojekt; Udvidelse af omklædningsrum med plads udenfor kan søsættes. Vi afholder ekstraordinær GF hvor projekt præsenteres og godkendes i starten af 2023. Byggeriet kan om alt går vel udføres i foråret, efter sæsonafslut d. 30. april.

Ad.12. Information/nyheder til medlemmerne

-      Medlemmer der har sat kontingent til Betalingsservice skal være opmærksomme på at betalingsservice først sender opgørelse ud d.25.9, så der kommer ingen info/mail fra bestyrelsen/Johnny. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at melde kontingent til betalingsservice (letter arbejdsbyrden for Johnny).

-      Sauna gus – del af teamet. Henvendelse til Jørgen, via mail

-      Arbejdsopgaver i september. Endelig dato meldes ud på FB.

-      Inviterer de første 50 på ventelisten.

-      Information om havnens renovering.

Ad.13. Forslag til datoer for fremtidige møder

Tirsdag 13. september hos Jørgen

Onsdag 12. oktober hos Johnny

Onsdag d.23. november hos Christina

Onsdag d.14 december hos Michael

Ad. 14. Punkter til kommende møder

Ingen nye.

Fælles drev til bestyrelsen, stadig på TO DO listen.

Ad. 15. Generelt

 • Ift. nye medlemmer. Mail/opkrævning til nye medlemmer på 1350kr. Når indbetaling kommer, automatisk m link til intro kursus. Johnny sender ud når den er klar.

          Intro - Uge 40, start 3-9.10, man-fre 17.30-19, lør-søn 13.30-15

 • Man kan bruge det nye system til til-/afmelding saunagus. Jørgen tjekker med ”gus gruppen” (5 nu, bliver en 3-4 mere).

Referat af bestyrelsesmødet hos Johnny d. 11. maj 2022

Tilstede: Lasse, Johnny, Preben, Jørgen, Christina og Dorthe

Fravær: Michael

Ad 1: Ordstyrer og referent

Johnny er ordstyrer og Dorthe er referent

Ad 2: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad 3: Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Ad 4; Evaluering af generalforsamling samt behandling af nedenstående forespørgsler mm fra GF

God stemning og god ånd ved generalforsamlingen.

 • Indtjekning; Preben har forsøgt at kontakte firmaet dog uden held. Johnny undersøger pris og muligheder for indtjekning mm via vores medlemssystem ForeningLet.
 • Preben har opdateret vedtægterne på hjemmesiden
 • Vi har besluttet at fastholde 30. april som afslutningsdato for vinterbadesæsonen.
 • Vi fastholder ventelisten på 200 og følger udviklingen løbende.
 • Vedr. oplevelsen af at kajakroere ror tæt på Søbadet; Vandet er til os alle og der skal være plads til os alle og alle foreninger. Samtidig skal der dog lyde en opfordring til at give bestyrelsen besked, hvis I oplever at kajakroere kommer meget tæt på.
 • Vi fortsætter vores praksis, hvor vi understreger vigtigheden af og dermed også en kraftig opfordring til at vi kun bader, når vi er 3 samlet for på den måde at passe på hinanden.

Ad 5: Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen

Referatet er godkendt. Preben lægger referatet og formandens beretning på hjemmesiden.

Ad 6: Hvad byder vi ind med til Havnens dag d. 11. juni?

Havnens dag er lørdag d. 11. juni. Vi holder Søbadet åben fra kl. 10 til 12, så interesserede kan komme ind og se vores faciliteter. Der er ikke stor tilslutning fra foreningerne i havnen, da en del har arrangementer senere på året.

Christina og Lasse er værter for arrangementet i Søbadet.

Ad 7: Rammer for sommerbadning

Preben hænger seddel om sommerbadning op i Søbadet.

Ad 8: Information fra formand og bestyrelse

 • Alt tyder på at renoveringen af havnebassinet er udskudt på ubestemt tid.
 • Johnny har skrevet til alle passive medlemmer vedr. ophør af muligheden for passivt medlemskab. Vi mangler stadig at høre fra 2 medlemmer om de ønsker aktivt medlemskab eller ophører som medlem.
 • Vi har 184 personer på ventelisten

Ad 9:  Livet på Søbadet

Saunaen er lukket af. Måtterne fra saunaen skal udskiftes før opstart af den nye sæson. Preben bestiller nye måtter.

Rengøring:

 • Vi indkøber ny og kraftigere støvsuger til rengøringen – da gulvet kræver en meget kraftig støvsuger
 • Christina køber en ny støvsuger.
 • Lis og Niels vil gerne være koordinatorer for rengøringen igen næste sæson

Ad 10: Henvendelser fra medlemmerne

 • Ingen henvendelser

Ad 11: Foreningens økonomi og medlemsstatus

 • Johnny gennemgik de sidste posteringer

Ad 12: Årshjul/aktiviteter

 • Sæsonafslutning

Fint arrangement med 47 deltagere. Stor tilfredshed med maden. Vegansk er godt

Opdatere dato for Havnens dag

Ad 13: Arbejdsopgaver på Søbadet

 • Lasse lægger den hvide boje og svømmebanen ud på fredag d. 13. maj
 • Lasse fjerner brædder mellem de 2 trapper til en start.
 • Lasse renser trinene på trapperne.
 • Jørgen er tovholder på at få slebet bænkene og skriver ud ift. at få hjælp til opgaven (Skrives i tabellen)
 • Køb af projektør; vi kunne evt. spørge Lars Henrik, da han har indkøbt en god én til eget brug
 • Renovering af trinene på trappen på siden af pontonen
 • Preben har fået den nye redningskrans og ophængt den på Søbadet.

Ad 14: Projekt Nyt Søbad

 • Pia Enemærke har givet Preben tlf nummer på en anden tømrer. De har endnu ikke aftalt mødetidspunkt på Søbadet ift. at få tilbud om udvidelse af omklædningsrummet
 • NBC Marine har vi heller ikke fået en aftale i hus med endnu ift. en ”forlængelse” af pontonen

Ad 15: Information/nyheder til medlemmerne

Søbadet er åben for sommerbadning. Rammerne for sommerbadning hænges på opslagstavlen.

Vi forventer at alle giver en hånd med rengøringen.

Ad 16: Godkendelse af datoer for fremtidige møder

 • Onsdag d. 17. august hos Preben
 • Onsdag d. 14. september hos Jørgen
 • Onsdag d. 12. oktober hos Christina
 • Onsdag d. 23. november hos Johnny
 • Onsdag d. 14. december hos Lasse

Ad 17: Punkter til fremtidige møder

 • Fælles drev til bestyrelsen
 • Sæsonstart - På august mødet laver vi en plan for introduktion af de nye medlemmer. Procedure for optagelse af nye medlemmer. Vi afprøver funktionen Event ift. at medlemmerne slev booker tid til intro
 • Preben undersøger hvad DGI kan tilbyde ift. uddannelse af gusmestre og førstehjælpskursus
 •  Jørgen laver et opslag ift. gusmestre

Ad 18: Evt.

Intet at tilføje

Referat fra den 6. april 2022 kl 19.30 – 22.00

Deltagere: Preben, Dorthe, Lasse, Johnny, Jørgen, Michael, Lisbeth

 1.Ordstyrer og referent

Dorthe ordstyrer, Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 16.3. 2022

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Renovering af havnebassinet er endnu ikke kommet i gang - ingen information om ny dato.
 • Optaget i DGI – det første år er medlemsskabet gratis. I det år vil bestyrelsen vurdere de muligheder, der er ved medlemskab.
 • Flere dage har der været olie på vandet ved Søbadet. Oplysninger fra havnefogeden og sejlklubbens formand er, at årsagen højst sandsynlig er, at der ved tankning af både er blevet spildt olie/diesel i vandet.
 • 70 kg saunasten er kommet – lægges i saunaovnen på lørdag

5.Generalforsamling

Et forslag er indkommet – Preben kontakter vedkommende for at afklare forslagets ordlyd. Preben skriver det ind i dagsordenen.

Udsende dagsorden, budget, regnskab – Preben gør det i næste uge.

Vi tager sprit med – få flasker

Bestyrelsens forslag til referent bliver Lisbeth

6.Livet på Søbadet

God stemning – ros til alle de frivillige for alt det de gør og for at de gør foreningen til et bedre sted at være.

Påsken – på alle helligdage er saunaen åben hele dagen

7.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen

8.Foreningens økonomi og medlemsstatus

Venteliste  - 150 er skrevet på, så det vil sige at der er plads til 50 mere.

Strøm er den største udgift i regnskabet. Fordi foreningen har skiftet leverandør er strømprisen lige nu fast.

9. Årshjul/aktiviteter

 • Åbenhus – det var en fin og positiv oplevelse. Mange var interesseret i at komme på venteliste

15 – 20 kom for at se Søbadet

5 – 10 kom for at bade

 • Afslutningsarrangement på Jagten

Deltagere betaler 100 kr. for maden på mobilepay og betaler selv for drikkevarer direkte til Jagten. Tilmelding 13.4. Preben sender indbydelse ud. Max deltagere på 60. Stegt flæsk eller vegansk hovedret.

10.Arbejdsopgaver på Søbadet – se efter referatet

11.Projekt Nyt Søbad

Byggeprojektgruppen har været samlet. Drøftelsen i gruppen tog udgangspunkt i æstetikken, bevare det hyggelige ved det lille Søbad og det unikke ved vores fantastiske sted.

Ved alle forandringer skal der ansøges om tilladelse i Kystdirektoratet – Preben har talt med dem.

Det seneste forslag fra gruppen er, at omklædningsrummet bliver bygget ud til kanten af pontonen og så finde en løsning, så der stadig kan blive plads til en bænk på solsiden.

Preben vil mødes med NBC Marine for at drøfte muligheder for at forlænge pontonen ved sydsiden af Søbadet

12.Information/nyheder til medlemmerne

Indbydelse til afslutning

Udsendelse af materialerne til GF

13.Fremtidige møder

Den 20.4. 2022 – generalforsamling

Den 11.5. 2022 hos Johnny – Dorthe skriver dagsorden

Forlænge sæsonen ind i maj

Sæsonstart – intro af nye medlemmer

Rammer for sommerbadning

Passive medlemmer – Johnny skriver til dem

Nye mødedatoer

Fælles drev til bestyrelsen

14.Eventuelt

Ingen emner

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober

Saunagus Aflyst fra sidst i december til?

Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

Søndag den 14.11.

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

Fuldmånearrangement

Den 18.3

Et  Åbenhus- arrangement

Den 20.3.

Årsmøde i VID for bestyrelsen

Den 12.3  Marts

Generalforsamling

Den 20. april

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Skifte sten på saunaovnen

Preben og Jørgen

Skiftes på lørdag

Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

Preben og Michael

Michael er i gang

Måtter i saunaen skiftes til næste sæsonReferat fra den 16. marts 2022 kl 19.00 – 22.00

 

Deltagere: Preben, Jørgen, Michael, Lasse, Lisbeth, Johnny

Afbud: Dorthe

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth referent, Lasse ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 16.2. 2022

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Preben har haft en fin dialog med Birthe Bendorff fravinterbaderne på Nordmolen.
 • Rune var desværre ramt af arbejde de første søndage i henholdsvis marts og april og har derfor ikke kunnet give "børnegus".
 • Johnny og Preben havde et fint møde med Nanna Grønbech fra DGI og hun indstiller os til medlemskab i DGI på deres kommende møde den 8.marts 2022. I samme forbindelse har hun sendt et par kommentarer til vores vedtægter. Vi skal vurdere om vi skal ændre i vores vedtægter på denne baggrund.
 • Renovering af havnebassinet starter op i uge 13 med bådpladserne ved sydmolen. Projektlederen har sagt, at vi godt kan bade, mens der graves.

Bestyrelsen er dog stadig usikker på vandkvaliteten m.h.t. kemikalier, bakterie m.m. – derfor har vi en skærpet opmærksomhed på det.

Preben har gjort opmærksom på vores el-kabel

 • VID Årsmøde den 12.3 – Preben deltog . God oplevelse at være med. Mange nye foreninger og de er alle lukket for nye medlemmer. Der er registreret 167 vinterbaderforeninger i Danmark.

Årsmøde 2023 er i Herning

167 registrerede klubber i Danmark.

 • Mange henvendelser om medlemskab

 5.Livet på Søbadet

Hyggeligt at være der – der er en god stemning.

 6.Henvendelse fra medlemmerne

 • Der er kommet et forslag fra et medlem om, at vi skal bruge Kerkes sten til saunaovnen. Det vil vi gøre fra næste sæson, når stenene alligevel skal skiftet. Der skal nye sten i saunaovnen hvert år.
 • Forslag om at saunaen er åben til kl 11.00 hver dag – det effektueres.

 7.Generalforsamling

Drejebogen blev gennemgået og opdateret med beslutninger.

Der planlægges med optag af 50 nye medlemmer i.f.t. budgettet.

Indkaldelse og dagsorden er ok

8.Foreningens økonomi og medlemsstatus

God solid økonomi

Ingen ændringer i medlemsstatus.

9.Årshjul /aktiviteter

 • Åbenhus –arrangement den 20.3, Lasse, Jørgen, Preben deltager.
 • Afslutningsarrangement – Preben kontakter Jagten om de kan servere et måltid mad til os og hører hvor mange, der kan deltage.

Foreningen giver et tilskud til maden, og deltagerne betaler selv for drikkevarer.

Saunaer åben hele dagen den 30.4.22

10.Arbejdsopgaver på Søbadet.

Se efter referat

11.Projekt Nyt Søbad

Preben har modtaget tegninger fra Pia, som sendes til byggeprojektgruppen med kommentarer. Vi kan så efterfølgende sende dem til MBC-Marine og få et prisoverslag på selve pontonkonstruktionerne incl. monteringsudgifter.

Preben har haft kontakt til MBC-Marine og fået at vide at flydepontonerne ikke kan bygges sammen uden, der er en pæleforankring. Sådan en løsning bliver dyr og bestyrelsen er meget usikker på om Kystdirektoraret  vil godkende sådan en løsning.

Preben kontakter Kystdirektoratet.

Preben indkalder byggeprojektgruppen

12. Information/nyheder til medlemmerne

Venteliste med link og 1. april på hjemmesiden

13. Fremtidige møder

Den 6.4 – hos Michael, Tureby Alle 29 A

Den 20.4. 2022 – generalforsamling

Den 11.5. 2022 hos Johnny

14.Eventuelt

Den tidligere formand beholder sin brik, så han altid kan bruge søbadet.

 

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober

Saunagus Aflyst fra sidst i december til?

Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

Søndag den 14.11.

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

Fuldmånearrangement

Den 18.3

Et  Åbenhus- arrangement

Den 20.3.

Årsmøde i VID for bestyrelsen

Den 12.3  Marts

Generalforsamling

Den 20. april

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Skifte sten på saunaovnen


Skiftes til næste sæson

Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

Preben og Michael

Michael er i gang
Referat fra den 16. februar 2022 kl 19.00 – 22.00

Afbud: Michael

Deltagere: Jørgen, Dorthe, Lasse, Preben, Johnny, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Dorthe ordstyrer, Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse af punktet – Evaluering af dåbsfesten og intern kommunikation i bestyrelsen.

3.Godkendelse af referat fra den 12.1. 2022

Godkendt

4.Intern kommunikation i bestyrelsen

Alle henvendelser til bestyrelsen – gode ideer, spørgsmål m.v. skal sendes direkte bestyrelsen, hvis der skal handles på det. Når et bestyrelsesmedlem ser en besked på FB, må man bede vedkommende om at sende en mail til formanden.

Messenger er et godt redskab til hurtig besked og hurtig tilbagemelding i bestyrelsen. Det er overskueligt, men vi skal være opmærksomme på hvilke beslutninger, der kan tages på den måde. De fleste sager kan vente til næste bestyrelsesmøde. Det er legalt at stoppe snakken.

5.Information fra formand og bestyrelse

 • VID- årsmøde er den 12.3 2022  i Køge – Preben og Dorthe deltager.
 • Mange henvendelser om venteliste og lån af Søbadet til forskellige arrangementer.
 • DGI – møde på fredag den 18.2 kl 9.15 med Nanna Grønbæk. Det handler om medlemskab m.m.
 • Renovering af havnebassinet bliver sandsynligvis i slutningen af marts. Bundfaldet deponeres.
 • Mail fra vinterbaderne på nordmolen: Preben kontakter Birthe Bendorff og inviterer til en snak.

6.Livet på Søbadet

Der er mange badende og dejlig stemning

7.Henvendelse fra medlemmerne

Der er kommet en henvendelse i forbindelse med bestyrelsens beslutning om, at der ikke fra næste sæson findes passivt medlemskab.

Preben har talt med medlemmet. Der var tale om en misforståelse og medlemmet vil gerne være aktivt medlem.

8.Evaluering af dåb og fest

God fest, god mad, alt var rigtig godt – glade medlemmer – super arrangement lyder det fra flere deltagere.

Drejebogen er bestyrelsens arbejdsredskab og de beslutninger som tages, skrives ind i drejebogen og er bestyrelsens plan for afholdelse af dåb og dåbsfest

Trompetisten var helt med på at komme igen til næste år. Han synes det var en sjov opgave.

Bestyrelsen havde sørget for håndsprit, og alle havde coronapas.

Der skal udtænkes en enkelt og mere klar tilmeldingsprocedure til næste år.

Husk at hele bestyrelsen er ansvarlig.

9.Generalforsamling

Se bilag

10.Venteliste

Venteliste oprettes fra forår 2022. ventelistegebyr er 400 kr, som ikke betales tilbage eller er en del af medlemskontingent, indmeldelsesgebyr eller nøglegebyr.

Johnny arbejder på at systemet kan blive færdigt, så vi i nyhedsbrevet efter næste bestyrelsesmøde kan informere om oprettelse af venteliste med dato og link og at linket til ventelisten sættes på hjemmesiden den 1. april.

11.Foreningens økonomi og medlemsstatus

Årsregnskab godkendt af bestyrelsen til oversendelse til GF til vedtagelse.

12. Årshjul

Åbenhus –arrangement søndag den 20.3 kl 12.00 – 14.00. Annonceres på hjemmesiden og Hvidovre Avis – Lasse skriver til Hvidovre Avis.

Fuldmånearrangement den 18.3

13.Arbejdsopgaver på Søbadet.

Se efter referatet

14.Projekt Nyt Søbad

Tegningerne er på vej. Emnet tages med på GF til drøftelse og opbakning til at gå videre.

Preben indkalder arbejdsgruppen når tegningerne er kommet.

15. Information/nyheder til medlemmerne

Fuldmånearrangement den 18.3

Åbent hus-arrangement den 20.3

16. Fremtidige møder

Den 16.3. 2022 hos Lisbeth – afbud Dorthe

Den 6.4 hos Dorthe

Den 20.4. 2022 – generalforsamling

Den 11.5. 2022 hos Johnny

17.Eventuelt

Sæsonafslutnings arrangement den 30.4 – lang drøftelse af flere forslag f.eks. spisning i Jagten, spisning med efterfølgende fest i roklubben eller noget helt andet. Emnet sættes på dagsordenen på næste møde. 

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober

Saunagus

Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

Søndag den 14.11.

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

Fuldmånearrangement

Den 18.3

Åbenhus- arrangementer

20.3

Årsmøde i VID for bestyrelsen

12.3

Generalforsamling

20.4

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650
Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

Preben og Michael

Michael er i gang
Et stort publikum overværede dåben 2022.

Et stort publikum overværede dåben 2022.

Referat af bestyrelsesmødet d. 12 januar 2022

Tilstede: Preben, Lasse, Johnny, Jørgen, Lisbeth og Dorthe

Afbud: Michael

1.Lasse er ordstyrer og Dorthe referent

2.Dagsorden godkendt

3.Referat godkendt 

4.Info fra formand og bestyrelse

 • Vinterbadefestival i Skagen er flyttet til marts – sendes ud til medlemmerne
 • Henvendelser udefra ift. venteliste mm
 • Udskiftning af brik. Får en ny når den gamle afleveres
 • Møde i havnen med DGI d. 24. januar. Preben og Jørgen deltager. De orienterer ligeledes havnens foreninger om at vi ønsker at udbygge Søbadet
 • Renoveringen af havnen planlægges at starte op i marts
 • Pia Enemærke har kontaktet Preben og fortalt at hun er klar til at starte op på tegning af det kommende Søbad
 • Nanna fra DGI ønsker at mødes med repræsentanter fra bestyrelsen en dag på Søbadet ift. et kommende medlemskab. Prøvemedlemskab det første år er gratis
 • Dorthe viste de 2 nye beachflag frem
 • Flere medlemmer har responderet positivt på bestyrelsens retningslinjer ift. de nyeste restriktioner

5.Livet på Søbadet

 • Vi har en oplevelse af at alle er glade for at Søbadet er åbent, selv med restriktioner
 • Pressemeddelelsen dags dato ændrer ikke på de udmeldte restriktioner i SØBADET

6.Henvendelse fra medlemmer

 • Medlemsforslag om belønning og honorering af rengøring. Bestyrelsen har sendt svar

7. Fuldmagt - oplæg v. Jørgen

 • Jørgen fremlagde et eksemplar på en fuldmagt fra en grundejerforening
 • Medlemmer får stemmekort af forskellige farver til brug ved afstemning
 • Fuldmagten kræver at fuldmagtsgiveren har underskrevet fuldmagten
 • Den bliver rettet til og lagt på hjemmesiden

8. Økonomi v Johnny

 • Overskud tæt på 174.000 kr.
 • Fået en del nye medlemmer
 • Sæsonens største udgift har været maling af Søbadet

9. Årshjul

 • Jytte og Dorthe afventer Coronasituationen og aftaler nye arrangementer senere på måneden
 • Vi afventer situationen ift. udmelding af datoer for de 2 åben hus arrangementer

Forberedelse af dåbsfesten d 29 januar 2022

 • 11 aspiranter er tilmeldt dåb
 • 10 tilmeldte til dåbsfesten
 • Reminder om dåbsfesten lægges på FB og omtales i nyhedsbrev med ny tilmeldingsfrist d 19. januar. Der er krav om fremvisning af Coronapas

Plan for festen

 • Lasse kontakter Liv for at høre om hendes mand eller vores medlem Toke har lyst til at trutte
 • Drejebogen blev udfyldt og opdateret

10. Arbejdsopgaver

 • Tjek af tag når det regner næste gang grundet vand på hylden under uret

11. Nyt Søbad

 • Pia laver tegning
 • Bekymring luftet ift. om en vinkel med de 2 pontoner kunne ende med at opsamle en masse tang 

12.Information/nyheder til medlemmerne

 • reminder om dåbsfesten
 • Dato for generalforsamlingen er onsdag d. 20. april
 • Muligheden for passiv medlemskab ophører med udgang af denne sæson, da det er en administrativ tung opgave for bestyrelsen

13. Fremtidige møder

 • Johnny er vært ved mødet d. 11. maj

Punkter til næste møde

 • Ny mødedato for april
 • Planlægning af den kommende generalforsamling
 • Venteliste

14.Evt.

 • intet nyt

Referat af bestyrelsesmødet d. 15. december 2021

Afbud: Lisbeth

Ordstyrer: Johnny

Referent: Dorthe

Godkendelse af referat

 • Godkendt og lagt på hjemmesiden

 Godkendelse af dagsorden

 • Ingen kommentarer

Information fra formand og bestyrelse

 • Vi drøftede medlemskab af DGI på mødet og får nærlæst vilkår og betingelser for os som vinterbadeforening. Der var generelt stemning for medlemskab, da DGI har en afdeling for vinterbadere og kan være behjælpelig med flere aspekter af foreningslivet. DGI har bl.a. kontakter ift. at søge midler til en kommende udvidelse af Søbdet.Dorthe videresender mail fra Martin fra DGI til bestyrelsen.
 • Mail fra Connie Kirkegård Nielsen om et kommende møde for havnens foreninger om udvikling af havnen. Dato følger.
 • Preben har fået mail om endnu et Corona tilfælde siden sidste møde. Alt er blevet håndteret på fornemste vis. Vi vil gerne understrege hvor trygt og dejligt det er at vi bliver orienteret som bestyrelse, så vi kan hjælpe med at informere medlemmer som kan have været potentielle nær kontakter
 • Gusmestrene har lavet plan for gus, hvor den sidste dato er mandag d 20. december. De afventer situationen i januar inden de planlægger nye datoer
 • Preben har valgt ikke at lave reklame for de mange vinterbadefestivaler rundt om i landet taget situationen i betragtning
 • Dorthe har bestilt 2 beachflag til foreningen og de er klar til afhentning på mandag d. 20. december.

Henvendelser fra medlemmer

 • Ingen 

Venteliste

 • Vi har besluttet at lave en venteliste på max 200 personer med et opskrivningsgebyr i lighed med tidligere på 400 kr.
 • Dette annonceres til foråret 2022 og foreningens medlemmer bliver adviseret før det kommer på hjemmesiden

Fuldmagt

Jørgen har undersøgt forskellige procedurer for brug af fuldmagter.

Foreningen står for at sikre at der er fuldmagter, som kan downloades fra foreningens hjemmeside og disse skal underskrives for at være gyldige.

Der skal i givet fald være 2 forskellige fuldmagter; hvor den ene er af mere general karakter og den anden, hvor medlemmet skal specificere, hvad der gives fuldmagt til.

Jørgen lavet et udkast til de 2 fuldmagter til mødet i januar. Vi ønsker ikke at der sættes max for antal fuldmagter, som et medlem må medbringe. 

Foreningens økonomi og medlemstal

 • Økonomien ser fornuftig. Der har ikke været nogen store udgifter siden sidste møde
 • Vi har stadig 465 medlemmer

Nyhedsbrev

 • Tilmelding til dåb for dåbsaspiranterne inden udgangen af året
 • Dåbsfest; invitationen kommer i januar
 • Notits om gæsteordningen, da der er meget få indbetalinger og en påmindelse om at værne om den fine ordning
 • Nytårskur 

Årshjul

 • Julehygge søndag d 19. december fra kl. 14 til 16

Nytårsbobler og kransekage d. 1. januar kl. 13

 • Dorthe køber 4 flasker bobler, glas og kransekage 

Dåbsfesten d 29. januar 2022

 • Roklubben skulle være booket via Susan. Preben tjekker op for en sikkerheds skyld
 • Preben kontakter vores medlemmer, Ole og Lisa ift. om de har lyst til at levere mad til festen
 • Dorthe deler den tidligere invitation for dåbsfesten op ift. tilmelding til dåbs

Generalforsamlingen 2022

 • Teatersalen er booket, dog ikke til den i første omgang udmeldte dato.
 • Preben har den nye dato 

Arbejdsopgaver på Søbadet

 • Preben har sikret landgangsbroen
 • Dejligt med opbakning fra medlemmer ift. at få landgangsbroen tilbage på plads
 • Michael køber “skruer” til rækværk
 • Preben har spanden med sand klar derhjemme.
 • Lasse køber flere sikringer og momentnøgle til saunaen. 

Projekt “ nyt Søbad”

 • Vi afventer tegningsmateriale

 Datoer for de kommende møder

 • Mødet i januar er flyttet til d. 12.  grundet planlægning af dåbsfesten. Mødet holdes hos Preben
 • Jørgen er vært ved mødet i februar
 • Dorthe skulle have været vært ved mødet i marts – har dog møde og må melde afbud. KAN VI BYTTE MØDE, JØRGEN?

Referat fra den 1. december 2021 kl 19.00 til 21.30 (novembermødet blev skubbet pga. corona hos Preben)

Afbud: Dorthe, Michael, Jørgen

1.Ordstyrer og referent

Preben - ordstyrer og Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 13.10. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Vi har fået flere invitationer til vinterbader- festivaller. Preben lægger dem på FB.
 • Henvendelse fra Kultur og Fritid, som vil lave en lille film om fritidslivet i Hvidovre. Vi skulle finde et par medlemmer, som ville deltage på filmen. Den er beregnet for den nye kommunalbestyrelse. Vi vil takke nej til at deltage, men vil invitere den nye kommunalbestyrelse på besøg på Søbadet i starten af det nye år.
 • Referat og formandens beretning fra GF skal underskrives af alle i bestyrelsen og sendes til Foreningsportalen.
 • Enkelte henvendelser om medlemskab
 • Renovering af havnebassinet: Der skal laves nye undersøgelser, da havnebassinet skal tømmes helt. Ingen tidsplan endnu.
 • Besøg fra Kulhuse – Gik fint – de var meget begejstret – mange spørgsmål som de fik svar på.
 • Et af de nye medlemmer mangler at få intro. Lasse kontakter medlemmet.

5.Livet på Søbadet

 • God stemning – hyggeligt at være på Søbadet
 • Gus: der er flere medlemmer, der ikke dukker op til gus uden afbud. Vi følger udviklingen. Gusmesterholdet må drøfte situationen.
 • Corona på Søbadet: 4 medlemmer har meldt tilbage, at de har været på Søbadet og efterfølgende blevet testet positivt. Dejligt at få tilbagemelding, så dem der har været på Søbadet samtidig, kan tage deres forholdsregler.
 • Ingen ændringer i forholdene på Søbadet i.f.t. corona. Fortsat spritte hænder, klæde om uden for, hvis der er mange o.s.v.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Henvendelse fra et medlem, som gerne vil arrangere børnetimerne søndag den 4.12 eventuelt med børnegus.

7.Førstehjælpskursus

Det skal være et lille kursus på et par timer, som ruster os til at kunne hjælpe en nødsted på Søbadet.

Lasse kontakter Jacob K om han ville være interesseret i at undervise.

8.Venteliste

Foreløbig drøftelse – der har gennem årene været afprøvet forskellige måder at optage nye medlemmer på. Ingen af dem har været optimale og de har tilmed krævet en del administrativt arbejde. Bestyrelsen forventer at foreningen også i fremtiden skal optage et mindre antal nye medlemmer hvert år.

Kassereren er villig til at administrere en venteliste. Forslag: at der oprettes en venteliste med et max antal, betale et engangsbeløb for at blive skrevet op m.m.

Forslaget drøftes videre på næste møde, hvor der tages beslutning.

9.Fuldmagt – udsættes til næste møde

10.Hunde på Søbadet

Bestyrelsen enig i at der ikke skal medbringes hunde eller andre dyr på Søbadet.

Bestyrelsen vil ikke lave regler for hunde på flydebroen, da flydebroen er offentlig tilgængelig.

11.Foreningens økonomi og medlemsstatus

Foreningen har skiftet el-leverandør til OK-strøm. Der er fast pris i de næste 12 mdr. Det er grøn strøm fra vindmøller.

12.Årshjul

Aktivitetsgruppen:  har annonceret flere rigtig gode arrangementer.

Generalforsamlingen holdes i uge 14 – forsøger at få den 6. april. Preben booker teatersalen i Frihedens Idrætscenter. 

Forberedelse af dåbsfest:

Roklubben med max antal deltagere  f.eks 40 – 60 deltagere alt afhængig af hvad brandmyndighederne stiller af krav– Preben booker

Fast lukketidspunkt

Mad fra Lis og Ole – Preben ringer

Lasse vil prøve at skaffe horn og trutte til dåbshandlingen

Sikkerhedsperson – Michael

Indbydelser – sendes ud lige efter nytår 

13.Arbejdsopgaver på Søbadet.

14.Projekt Nyt Søbad – ligger lidt i dvale p.g.a. arbejdspres

15. Information/nyheder til medlemmerne

Om corona – fortsætter som nu – ros til dem der har meldt tilbage.

Ridse reglerne op om hvordan reglerne er i Saunaen

Julehygge på Søbadet

Børnetid på Søbadet

Dåb og fest

FB – opfordring til at alle medlemmer melder sig ind

16. Fremtidige møder

Onsdag den 15. december - Dorthe

17.Eventuelt

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober

Saunagus

Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

Søndag den 14.11.

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

To Åbenhus- arrangementer

?

Årsmøde i VID for bestyrelsen

Marts

Generalforsamling

Dato kommer senere

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650
Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

Preben og Michael

Michael er i gang

Flag

Dorthe

Det koster 6-700 kr pr stk. Der besluttes at købe 2 stk.

Referat frabestyrelsesmøde den 13. oktober kl 19.00 hos Jørgen, Poppel Alle 27

 1.Ordstyrer og referent

Dorthe ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 15.9. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Preben har fået henvendelse fra Kulhuse Vinterbadere. De vil gerne besøge os og få en snak om vores erfaringer med foreningen og bygning af Søbadet. De skal være meget velkomne hos os og Preben sender et par datoforslag til dem. Vi vil invitere dem på en badetur og en kop kaffe med snak enten i Suset eller på Jagten.
 • Der er indkøbt kasser og der er lavet skilte til rengøringsfolkene. Kasser og hylder prioriteres til rengøringen.
 • Saunaen har stået på konstant varme p.g.a. de mange introer, derfor har den ikke været varm ved åbningstidspunktet. Den indstilles på de saunatider vi beslutter efter søndagens intro.
 • Lasse er i gang med at regulere saunatemperaturen, så den ikke er for varm. Det gøres over noget tid, så temperaturen sættes langsomt ned.
 • Møde i havnen om renovering af havnebassinet.

Der er ændringer i planerne, men ikke noget konkret før KB har vedtaget planen.

Nogle medlemmer har spurgt, om der i samme omgang kan renses op omkring Søbadet. Desværre er dette ikke muligt, da det er et nature 2000 område.

 • Malingen af Søbadet er gået meget fint – de var færdige til tiden og det er blevet meget flot.

5.Livet på Søbadet

 • Statistik – besøgstallet fordeler sig fint
 • Saunatider:

Lørdag kl 6-13 og 19-22

Søndag kl 6-22

Mandag 6-10 og 15-22

Tirsdag kl 6-10 og 15-22

Onsdag kl 6-13 og 16-22

Torsdag kl 6-10 og 15-22

Fredag kl 6-10 og 15-22

Tiderne kodes ind på mandag

Egentlig havde vi besluttet, at der skulle være varme på saunaen fra kl 15 onsdag, men da der skal være tid til rengøring er tiden skubbet til kl 16.

 • Saunagus – alle gusmestre har meldt sig igen i år. Datoerne lægges for en måned ad gangen og der gives 3 omgange gus hver gang.
 • Der er blevet spurgt, om der kan stå en spand vand med duftende urter i saunaen. For nuværende holder vi os til duften af træ i saunaen udenfor gusarrangementerne. Saunaovnen renses efter hver saunagus, så der ikke er dufte i saunaen dagen efter.
 • Gæsteordning: En enig bestyrelse ønsker at bevare den nuværende gæsteordning, som præciseres: Vores forening har en ordning, som indebærer, at du som medlem gerne må medbringe gæster i beskedent omfang i løbet af sæsonen. Man medbringer naturligvis ikke den samme gæst flere gange og i øvrigt kun en gæst ad gangen. Du er vært for gæsten og ansvarlig for at gæsten efterlever foreningens værdier. En gæstebillet koster 40 kr. og indbetales på Mobile Pay 44112.

6.Henvendelse fra medlemmerne

 • Et medlem har henvendt sig og forespurgt om det kunne blive muligt at saunaen kunne tændes hele dagen. Preben har svaret vedkommende og orienteret om bestyrelsens beslutning om saunatider.
 • Et medlem har spurgt, om det kan lade sig gøre at personer, der har meldt sig ud, kan indmeldes igen her i denne sæson. Bestyrelsen er enig om at der ikke kan indtages flere nye medlemmer i denne sæson, selvom det er personer, som tidligere har været medlemmer.

7.Passivt medlemskab – f.eks. hvad betyder det, hvilken rettigheder følger der med

Bestyrelsen drøftede emnet. Der er kun får, der har benyttet sig af muligheden for passivt medlemskab. Et passivt medlemskab er en mulighed for et aktivt medlem, som i en periode ikke vil kunne bruge Søbadet. Et passivt medlemsskab er alene retten til at blive aktivt medlem, når det ønskes og kontingentet er betalt. Det giver ingen rettigheder til at deltage i foreningens arrangementer.

Det giver en del administrativt arbejde i forbindelse med kontingent udskrivning, og da der er nok administrativt arbejde i forvejen og kontingentet er forholdsvis lavt, beslutter en enig bestyrelse:

Passivt medlemskab afskaffes fra næste sæson. Der sendes et brev til dem, der har et passivt medlemskab nu, om denne beslutning.

8.Fuldmagt - Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med og skal der ske ændring af vedtægter.

Bestyrelsen drøftede emnet. Emnet drejer sig om fuldmagter til GF eller andre møder, hvor der skal stemmes. Hvem bestemmer hvad fuldmagten kan bruges til – et emne eller hele dagsordenen. Skal det stå på fuldmagten, elle er det en mundtlig aftale mellem den der giver fuldmagten og den der har den med. Kan bestyrelsen bestemme hvor mange fuldmagter et medlem kan have med? Handler det om demokrati at så mange medlemmer kan give sin mening til kende?

Beslutning: alle medlemmer i bestyrelsen undersøger hvordan andre foreninger har det med fuldmagter og så tages emnet med på næste møde m.h.p. beslutning.

9.Intro af de nye medlemmer

Det har ikke været skrevet tydeligt nok i velkomstbrevet, at de nye medlemmer skal medbringe håndklæde og drikkevand, da introen indeholder at der bades. Flere har ikke haft håndklæde med. Det skal huskes til næste sæson.

Alle 57 nye medlemmer, undtaget et, er blevet introduceret. Vedkommende var syg på den planlagte intro og han vil kontakte Lisbeth, når han er rask.

Der er mange positive tilbagemeldinger fra de nye medlemmer om introen. De føler sig taget godt imod.

10.Foreningens økonomi og medlemsstatus

 • Johnny og Preben har fået adgang til banken, så alle regninger er betalt. Delregnskab fremlagt. Økonomien er stabil positiv.
 • Medlemstatus:

465 medlemmer

14 udmeldte

16 fra ventelisten sprang fra.

11. Årshjul

Åbningsfest: Fin åbning – ikke så mange deltager, som vi havde håbet, men der var så plads til alle i saunaen, hvor der var glæder over, at Søbadet og sauna kunne åbne i denne sæson.

Aktivitetsudvalget består af Dorthe og Jytte, så det er begrænset hvor mange arrangementer, der kan arrangeres. Bestyrelsen hører nærmere fra Aktivitetsudvalget. 

12. Arbejdsopgaver på Søbadet.

Se efter referatet 

13. Projekt Nyt Søbad

Processen er i gang – men det tager længere tid en først regnet.

14. Information/nyheder til medlemmerne

Nye saunatider

Gæsteordning –

Medlemstal

Om saunagus og familiedage. 

15. Fremtidige møder

0nsdag den 24. november  - hos Lasse, Bonkesvej 3A,2

Venteliste

Fuldmagt

Michael afbud

Onsdag den 15. december hos Lasse

16.Eventuelt

Ingen emner

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober

Saunagus

Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

To Åbenhus- arrangementer

?

Årsmøde i VID for bestyrelsen

Marts

Generalforsamling

Dato kommer senere

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Preben

Ny er sat opCheck og reparation af gelænder ved badetrapperne

Preben og Michael

Michael er i gang

Flag

Dorthe

Det koster 6-700 kr pr stk. Der besluttes at købe 2 stk.

Referat fra den 15. september 2021 kl 19.00 – 21.30

Deltagere: Dorthe, Preben, Lasse, Jørgen, Johnny, Lisbeth, Michael.

1.Ordstyrer og referent

Dorthe ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 11.8. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

-      Preben får mange henvendelser om medlemskab.

-      Møde i havnen om renovering af havnebassinet den 16.9, - Preben kommer lidt senere, Jørgen og Lisbeth vil deltage, hvis det kan lade sig gøre for andre private aktiviteter.

5.Livet på Søbadet

Søbadet har været lukket i 14 dage under malingen.

Mange er glade for at det flotte hus.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Et medlem har henvendt sig skriftligt med opfordring til at nedsætte kontingentet, fordi vi ikke har kunnet bruge Søbadet/sauna under coronapandemien. Preben har svaret vedkommende, at en enig generalforsamling har vedtaget dette års kontingent.

7.Sæsonåbning den 1. oktober

- Saunatjek af Lasse og Peter er gjort i slutningen af august og den virker. Lasse bliver instrueret i at indstille tændingsuret, så det fremover er ham der gør det.

- Tændknap – Preben har undersøger mulighederne for at bestille en ny. Muligvis kan den nuværende laves.

- Åbningsrengøring – Jørgen har grovrengjort i saunaen og Lis vil sørge for at Søbadet er fint til åbningen.

-  Lasse ordner badetrapperne i weekenden den 25 og 26. september.

-  Lis Lemb og Niels Rosenlund vil gerne stå for koordinering af rengøringsholdene – stor tak til dem.

-  Preben vil skrive ud til alle medlemmer om at melde sig til rengøringshold.

-   Åbningstider i sauna – starter ud med tiderne fra sidste sæson og evt ændre dem alt afhængig af behovet.

Åbningsfest:

Kl 16 åbningstale af Preben – med den røde løber og snor

Saunaen er varm til den sidste er gået.

Der er ingen coronarestriktioner, men vi skal bevare de gode erfaringer fra pandemien. Sprit hænder – spritdispensere sættes op igen -, almindelig omtanke ved badning – klæd om uden for, hvis der er mange, og er man syg så bliv hjemme.

8.Nye medlemmer – planlægning af intro med datoer

5 af ventelisten har meldt sig helt ud,

19 har endnu ikke betalt – efter ca 1 uge og tjek i banken, sendes en rykker

Datoer for intro

Lørdag den 2.10 kl 13.30 – 15.00 – Preben Lasse

Mandag den 4.10 kl 17.30 – 19.00- Michael – Dorthe

Onsdag den 6.10 kl 17.30 – 19.00 – Lisbeth - Michael

Lørdag den 9.10 kl 13.30 – 15.00 – Preben - Jørgen

Søndag den 10.10 kl 11.00 – 12.30 – Johnny - Dorthe

Tirsdag den 12.10 kl 17.30 – 19.00 – Lisbeth Michael

Torsdag den 14.10 kl 17.30 – 19.00 – Preben Lisbeth

Søndag den 17.10 kl 13.30 – 15.00 – Johnny Lasse

Mandag den 18.10 kl 20.00 – 21.30 – Preben - Lisbeth

Onsdag den 20.10 kl 20.00 – 21.30 – Lasse Johnny

Lørdag den 23.10 kl 13.30 – 15.00 – Lasse – Lisbeth – denne er slettet

Der er flere fra ventelisten, der har meldt sig ud, så d.v.s. at vi godt kan slette intro den 23.10. Den kommer ikke med i velkomstbrevet til de sidste.

9.Facebook   

Johnny godkender nye medlemmer til FB-gruppen, da han har overblik over den aktuelle medlemsliste.

Michael er moderator på FB-gruppen – indsætter opslag fra bestyrelsen med link til hjemmesiden. Alle skal have mulighed for at ytre sig på FB-siden, men kører debatten i ring, eller bliver tonen grov har Michael kompetence til at lukke/slette opslaget.

10.Foreningens økonomi og medlemsstatus

Johnny og Preben har endnu ikke fået adgang til banken. Hvis der går for lang tid, kan det give problemer med regninger, der skal betales. Preben og Johnny tager sig af dette.

Medlemsstatus: 413 + de 60 nyindmeldte

9 udmeldingen

Når Johnny får adgang til banken, vil han tjekke indbetalinger der, og sende den sidste rykkermail og sms ud til dem, der ikke har betalt. Hvis de så ikke betaler, meldes de ud.

Ligeledes med de nye – Johnny tjekker op i banken – rykker sendes ud og hvis de så ikke betaler slettes de fra listen.

11. Årshjul

-   Hop i Havet den 22. august: Det blev holdt på stranden. Da der var rødt flag, kunne man kun soppe i strandkanten. Ikke stor deltagelse.

Vi fik 2 vimpelstandere fra Naturfredningsforeningen for at deltage. Dorthe undersøger om vi kan få lavet et logoflag til dem. 

-   Planlægning af saunagus: – Jørgen skriver rundt til gusmestergruppen og organisere turnus. Sidste år var der 5-6 der kunne give gus. Gus skal givers af medlemmer, der er instrueret i gus og det skal være for medlemmer.

Generalforsamlingen besluttede, at der kunne arrangeres gus op til hver 14. dag.

Bestyrelsen drøftede hvor mange deltagere, der kunne være til det enkelte gusarrangement og endte op med et antal omkring 18. Det er gusmesteren, der vurderer pladsforholdene.

-   Familiedage: den 1. søndag i hver måned fra kl 13- 15 er der mulighed for at tage sine børn/børnebørn under 18 år med på Søbadet.

-   Aktivitetsgruppen har endnu ikke været samlet

-   VID´s årsmøde den 23.10.2021 i Kolding – ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage i år.

12. Arbejdsopgaver på Søbadet  - se efter referatet

13.Projekt Nyt Søbad

Gruppen har holdt møde: gruppen er enig om, at den nye ponton bedst kan lægges på langs ud fra molen og med bagsiden mod sejlrenden, så Søbadet får en L-form. Pia vil lave tegninger, som kan sendes til Kystdirektoratet.

14. Information/nyheder til medlemmerne

Rengøringshold

Trapperens den 25. og 26. september

Gode erfaringer fra corona f.eks. sprit hænder, er du syg så bliv hjemme.

Sæsonåbning

15. Fremtidige møder

Onsdag den 13. oktober  - Jørgen  Poppelalle 27

Passive medlemskab – hvad betyder det.

Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

Venteliste

0nsdag den 24. november

Onsdag den 15. december

16.Eventuelt

Ingen emner

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

Tidspunkt

Hop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober

Saunagus

Plan kommer senere

Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

Den 1. søndag i hver måned fra kl 13.00 – 15.00

Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

To Åbenhus- arrangementer


Årsmøde i VID for bestyrelsen

Marts

Generalforsamling

Dato kommer senere

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Ventilation i saunaen


Den er lavet

Bænke i sauna

Jørgen

De er OK – slebet og olie, sættes op inden 1.10

Maling af hus


Det er blevet malet. Søbadet åbnes igen efter malingen lørdag d. 18.9. Michael anbefaler en spray mod edderkopper, så huset fortsat kan være fint.

Rengøring af badetrapper for alger.

Lasse

Den 25. 0g 26. september hele dagen

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson. – er gjort i år

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson -

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Preben

Ny er overvejet, bestilling afventer
Ny bagdør


Den er malet udvendig og Michael maler den indvendig

Check og reparation af gelænder ved badetrapperne og gangbro

Preben og Michael

Referat til den 9. august 2021 kl 19.00 – 21.30

Deltagere: Preben, Johnny, Lasse, Lisbeth, Dorthe

Afbud: Jørgen, Michael

1.Ordstyrer og referent

Dorthe - ordstyrer og Lisbeth - referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Pkt. 9 + 11 udsat næste møde

3.Godkendelse af referat fra den 29.6. 2021

Godkendt

4.Godkendelse af referat fra GF samt opsamling.

Referatet godkendt og lagt op hjemmesiden

Der er lagt planer for de beslutninger, der blev taget på GF

5.Information fra formand og bestyrelse

Preben:

 • Enkelte personer fra interesselisten har henvendt sig for at være sikre på at de bliver medlemmer i år – de har fået et positivt svar.
 • 1 udmelding

6.Livet på Søbadet

Bestyrelsen oplever, at der er god stemning, når der bades – ellers ingen særlige bemærkninger

7.Henvendelse fra medlemmerne

Enkelte henvendelser om kontingent

8.Sæsonåbning den 1. oktober

Saunatjek af Lasse og Peter i slutningen af august

Åbningsrengøring – når maleren er færdig og inden sæsonåbning

Rengøringshold til rengøring af Søbadet i løbet af sæsonen. Der søges blandt medlemmerne om en koordinator til rengøringsholdet via nyhedsbrevet.

Åbningsfest:

Kl 16 åbningstale af Preben

Andre mulige aktiviteter planlægges på næste møde.

På næste møde besluttes også ud fra sundhedsstyrelsens og kommunens udmelding om coronarestriktioner, hvor mange der kan bruge saunaen på én gang.

9.Facebook – ansvar – det skal gøres helt klart, hvem og hvilke opgaver   - udsat til næste møde

10.Nye medlemmer

Bestyrelsen har besluttet, at alle der står på interesselisten skal have mulighed for at indmelde sig i foreningen i 2021 ved sæsonstart den 1. oktober og ikke andre. D.v.s. omkring 70 nye medlemmer skal introduceres i løbet af oktober måned. De er blevet lovet medlemsstart i 2020 og 2021, men da Søbadet var lukket p.g.a. coronaen, var der inden indmeldelse og intro i 2020.

Processen for indmeldelse og intro:

Johnny skriver ud til alle om at betale kontingent 550 kr, indmeldelsesgebyr 500kr og nøglebrik 300 kr inden den 1. oktober. Der sendes samtidig et lille brev og foreningens værdisæt med.

I takt med at de får betalt skriver Lisbeth til dem om tilmelding til introduktion og datoer. Det er vigtigt, at de nye medlemmer ikke begynder at bade inden introen, hvor de får udleveret nøglebrikken.

Som udgangspunkt skal der være 2 fra bestyrelsen til hver intro.

Pladsen i omklædningsrummet er meget snæver, så det kan være at introen skal foregå uden for. Der kan højst være 7 nye + 2 fra bestyrelsen på hver intro. Det vil betyde, at der skal være op til 11 datoer, som de nye kan vælge sig ind på.

Plan for intro lægges på næste møde. 

11.Foreningens økonomi og medlemsstatus –kontingent – udsat til næste møde

12. Årshjul

Hop i Havet den 22. august – gruppen har været samlet. Arrangementet foregår fra Stranden.

Borgmesteren vil sætte det i gang.

Hvidovre Avis  - notits er i den 12.8

Vi håber, at der er mange medlemmer, som vil kommer og være med til at gøre det festligt.

13. Arbejdsopgaver på Søbadet.

Se efter referatet

14. Maling af Søbadet punktet behandles kl 19.30 – Pia Enemærke Becker deltager

Huset blev malet af os selv for 2 år siden. Det var et stort og ansvarsfuldt arbejde både at udføre og styre, da det er meget svært for ikke fagpersoner, at male rigtigt med linolie. Samtidig er mange andre forhold, der skal tages hensyn til før og under arbejdet. Der er et stort afrensnings- og afvaskningsarbejde, da der er mange insekter. Derfor har bestyrelsen besluttet at arbejdet skal udføres af et malerfirma.

Pia har udarbejdet et meget fint og detaljeret udbudsmateriale (tak for det Pia) og vi har modtaget 2 tilbud.

Bestyrelsen accepterer tilbud fra Malerfirmaet Staubo til 53.750,00 incl moms. Søbadet males inden sæsonstart og det vil være lukket mens der males ca 14 dage. Det bliver meldt ud, når den endelige dato er der.

Denne omgang maling burde holde i 3 år og derefter kan vi selv male med linoliefernis.

15. Projekt Nyt Søbad

Preben indkalder gruppen – så der ligger planer til næste møde. 

16. Information/nyheder til medlemmerne

Aktivitetsudvalg henvendelse til Dorthe

Kontingent -

Nye medlemmer

Maling af søbadet

Sæsonåbning

Rengøringskoordinator  - som vil koordinere rengøringsholdet

Opfordre medlemmerne til at deltage Hop i havet 

17. Fremtidige møder

Onsdag den 15. september hos Jørgen

Passive medlemskab – hvad betyder det.

Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

Restriktioner – for brug af saunarengøringshyppighed

Sæsonåbning

Åbningstider i saunaen 

Onsdag den 13. oktober

0nsdag den 24. november

Onsdag den 15. december

18.Eventuelt

Ingen emner

Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

Aktivitet

TidspunktHop i Havet

Den 22. august

Sæsonstart

Fredag den 1. oktober kl 16.00

Saunagus


Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning


Nytårskur - Godt nytår med bobler

Den 1. januar 2022 kl 13.00

Dåb med efterfølgende fest

Lørdag den 29. januar 2022

To Åbenhus- arrangementer


Årsmøde i VID for bestyrelsen

Marts

Generalforsamling

Dato kommer senere

Sæsonafslutning

Lørdag den 30. april

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Ventilation i saunaen


Ventilationen skal ændres så den gå direkte ud i luften og ikke ind i omklædningsrummet. Preben kontakter Michael D

Bøjer til svømmebanen + den store

Lasse


Brædderne mellem badetrapperne. Dem der er under vand

Lasse

Skal forsøgsvis fjernes.

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie – Jørgen skal orienteres om maling af huset, så bænkene kan olieres inden

Maling af hus


Pia Enemærke har indhentet tilbud og bestyrelsen har besluttet, hvilket firma der får opgaven.
Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Lasse

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Lasse

Der laves en mere holdbar knap Der skal sættes en lille lampe i saunaen, så man kan se om den er tændt eller slukket

Nye bænke med plads til tøj


Er gjort

Ny bagdør


Den males i år og udskiftes næste år

Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

Lasse


Rensning af trapper

Lasse

25. og 26. september

Referat fra den 29. juni 2021 kl 19.00-20.45

Deltagere: Preben, Jørgen, Lasse, Michael, Lisbeth

Afbud: Dorthe, Johnny

1.Ordstyrer og referent

Lisbeth - referent

Jørgen - ordstyrer

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med et ekstra punkt: godkendelse af referat fra den 9.6. 2021

3.Godkendelse af referat fra den 9.6.2021

Godkendt

4.Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Preben Jacobsen, valgt for 2 år, tlf. 61686360,

                     e-mail: Prebenjacobsen@mail.dk

Kasserer: Johnny Ottosen, valgt for 1 år, tlf. 20881020,

                     e-mail:  johnny.ottosen@gmail.com

Bestyrelse:

                Dorthe Bristow, valgt for 2 år, tlf. 51511054

                      e-mail: post@adelgaarden.dk.

                Lasse Smedegaard, valgt for 1 år, tlf. 26666573

                      e-mail: Lassesaturn@gmail.com

                Lisbeth Pedersen: valgt for 1 år, tlf. 28357692

                      e-mail: lap25@outlook.dk

Suppleanter, begge er valgt for 1 år:

                Jørgen Rasmussen, tlf. 28709470,

                      e-mail: rasmussenjorgen@hotmail.com

                Michael Andersen, tlf. 28891616,

                      e-mail: 841michael@gmail.com  

5.Intro til bestyrelsesarbejde og overdragelse af opgaver

De nye medlemmer blev introduceret til bestyrelsens arbejde.

Bl.a. mødehyppighed, mødernes indhold og faste punkter på dagsordenen.

Foreningens værdigrundlag, som vi kerer os rigtig meget om.

Intro af nye medlemmer, hvor der altid er to bestyrelsesmedlemmer, der introducerer hver gang.

Gæsteordning – hvorfor den er, som den er nu.

At bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde og vi skal ikke presse os selv eller hinanden til at yde mere end vi formår.

Johnny bliver introduceres den 6. juli af Preben og Lisbeth og vil få overdraget kassererarbejdet af HP.

Michael vil gerne være ansvarlig for at tjekke Søbadet - hvordan der ser ud og hvad der skal gøres f.eks. af vedligeholdelse af Søbadet, rensning af trapper, glemte sager m.m.

Michael – sætter nyhedsbrevet på FB uden kommentarspor

6.Valg af næstformand

Dorthe vælges af en enig bestyrelse

7.Opsamling fra GF

Dette er den foreløbige opsamling fra generalforsamlingen. Referatet godkendes på mødet i august og gennemgås igen.

Lisbeth retter vedtægterne.

Bænke med rum til tøj: Det besluttes at bevilge penge til nye løse bænke, hvor man kan opbevare sit tøj under badeturen. De skal stå ved de to gavle. De nuværende 2 bænke kommer til at stå under vinduet og den tredje bænk sættes ud foran Søbadet.

Preben undersøger hvilke muligheder der findes og køber bænkene.

Hop i Havet – Dorthe samler gruppen som meldte sig på generalforsamlingen Ruth Hille, ruth@hille.dk

Line Jespersen, line.jespersen@outlook.com

Ella Kirk, ella@sandkirk.dk

Heino Larsen, valbylarsen@gmail.com

8.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Der er stadig restriktioner – man skal have coronapas, ved indendørs ophold og foreningen er ansvarlig for at tjekke det. Vi kan risikere bøder, hvis restriktionerne ikke overholdes.

Man kan færdes frit udendørs, skal dog holde ca 1 m afstand.

D.v.s. at vi klæder om uden for og at der fortsat kan være op til 8 personer på Søbadet på én gang.

10.Projekt Nyt Søbad

Preben skriver til gruppen og indkalder til møde i midten af august.

Preben har kontakt med en VVS´er om ændring af udluftningen i saunaen.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Velkommen til den nye bestyrelse

Tak til den gamle

GF –

Nye bænke

Sommer på Søbadet

12.Fremtidige møder  

Onsdag den 11. august – hos Preben

Rengøring af Søbadet

Arbejdsopgaver på Søbadet – trykknap

Opsamling fra GF

Passive medlemskab – hvad betyder det.

Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

Onsdag den 15. september hos Jørgen

Onsdag den 13. oktober

0nsdag den 24. november

Onsdag den 15. december

13.Eventuelt

Svømmebanen – fenderen er blevet flyttet – der skal lægges en ny ud.

Lasse lægger svømmebanen på plads og lægger en ny fender ud ude mod sejlrenden.

Saunaen – den skal afprøves inden sæsonstart – Lasse vil gerne sammen med en anden.

Referat fra den 9. juni 2021 kl 19.00 hos Dorthe

Deltagere: HP, Peter, Preben, Jørgen, Lisbeth, Dorthe

Afbud: Wivie

1.Ordstyrer og referent

Preben - ordstyrer og Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med et ekstra punkt – maling af Søbadet

3.Godkendelse af referat fra den 19.5. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

Byggeaktiviteter i havnen – kommunen indkalder til møde den 10.6 orientering om byggeplaner kl 16 – 18. Preben og Lisbeth deltager

VID årsmøde den 23.10 2021 i Kolding

Hvidovre Triatlon klub afholder TRI - DM den 14. august. Til det arrangement søger de hjælpere, som aflønnes og har derfor sendt brev til alle foreninger i Havnen.

Peter svarer, at vi holder ferie og kan derfor ikke hjælpe.

5.Maling af Søbadet

Pia har sendt mail med forslag om maling af Søbadet. Hun foreslår at hyre et professionelt malerfirma til det, da det er et stort arbejde og fordi det er svært at male med linolie.

Pia vil gerne stå for kontakten til firmaet.

Bestyrelsen beslutter at Pia indhenter tilbud fra de tre firmaer, som hun har foreslået. Derefter beslutter bestyrelsen, hvordan og hvem der skal male Søbadet.

6.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Besøgstallet hen over vinteren har været ca halveret i.f.t. tidligere år p.g.a. corona og lukning af sauna.

Bænkene sættes ud. Jørgen tager sig af det.

7.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen henvendelser

8.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Ventilation – Preben sørger for at beslutningen fra sidste møde sættes i gang.

Preben undersøgt hos NBC om mulighederne for, hvor den nye flåde kan ligge

Preben fremlægger vores planer for udbygning af Søbadet på GF. Det skal være de overordnede rammer. Det fremlægges på GF m.h.p. opbakning til at fortsætte arbejdet.

9.GF 2021 –

Der skal være en kolonne til afkrydsning, hvis nogen har en fuldmagt med.

Ligeledes en kolonne til tjek af coronapas.

Tommy ønsker at få sit forslag med og Ruth Hille har sendt et nyt forslag. Begge forslag sættes på dagsordenen.

10.Information/nyheder til medlemmerne

Ingen nyhedsbrev nu.

11. Fremtidige møder  

Tirsdag den 29. juni kl 19.00

Modtagelse af nye bestyrelsesmedlemmer

Konstituering

Arbejdsgruppe om udbygning

Planlægning af mødekalender

12. Eventuelt

Ingen emner

Referat den 19. maj 2021 kl 19.00 - 21.30 hos Preben

Afbud: Wivie, Peter

Deltagere: Jørgen, Dorthe, Preben, HP, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 14.4. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

Dorthe: arrangementet  ”Hop i havet” er flyttet til den 22.8. Vi får tilsendt materiale m.m. til at reklamere for arrangementet og rent havmiljø.

Opfordrer på GF at foreningens medlemmer melder sig til at være med til planlægningen.

Preben kontakter Kurt/sejlklubben om ”Vild med Vand”-dagen

5.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Det er sommersamværsregler der glæder nu.

Fortsat ingen omklædning  inden døre. Bænke sættes ud, når restriktionerne yderligere lempes.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen

7.GF 2021 –

Dagsorden sendes ud inden den 24.5. Hvis der igen kommer flere restriktioner i.f.t. forsamlinger, må der blive tilmelding til GF.

Budget vedtaget – sendes ud med dagsordenen

Regnskab sendes ud med dagsordenen

8.Foreningens økonomi

Ingen nyheder

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se bilag efter referatet

10. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Der har været 2 møder i gruppen. Der er lidt forvirring om, hvordan oplægget skal være til GF. Drøftes på næste møde.

11. Information/nyheder til medlemmerne

GF dato

Sommer på Søbadet – sommerregler

Kajakroerne

Kasserer til bestyrelsen

Preben skriver Nyhedsbrev om sommerbadning

12. Fremtidige møder

Den 9.6 – Dorthe

Tirsdag den 29. juni kl 19.00

13.Eventuelt

Ingen punkter

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Udluftning fra saunaen

Preben

Arbejdet sættes i gang nu, da det er vigtigt at få lavet inden næste sæson, og at det nødvendigvis ikke hænger sammen med udbygningen af Søbadet.

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

Pia kontaktes. Huset males til sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Dagsorden til den 14.4. 2021 kl 19.30 – 21.30 - virtuelt

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 15.2. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Kommunen har inviteret os med til Vild med vilje. Det er ikke relevant for os.
 • Vi er blevet bedt om at sende revideret årsregnskab til kommunen. De har forståelse for at vi endnu ikke har holdt generalforsamling og accepterer at få regnskab fra både 2020 og 2021 samtidig.
 • Vi har fået tilbud om at være optegnet som et vinterbadepunkt. Friluftsrådet står for dette. Det indebærer bl.a. at der bliver offentlighed om, at vi har en vinterbadeforening i Hvidovre Havn og at der bliver målt vandkvalitet løbende. Det overvejes om vi skal tilmelde os dette.
 • Udvidelse af havnen – planen er at kommunen begynder at grave havnebassinet dybere til efteråret. Der er også planer om at gøre sydmolen bredere.

Peter kontakter Lars Hørdum fra Kultur og Fritid for at høre nærmere om vores situation til næste sæson.

5.Søbadet og corona

Der har gennemsnitlig været 16 besøgende pr. dag gennem de sidste måneder på Søbadet.

Antallet, der må være på Søbadet samtidig, hæves til 8 personer.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Peter har ingen henvendelser fået.

Preben får via hjemmesiden ca. 1 henvendelse om medlemskab om ugen.

 1. GF 2021 – se bilag
 2. Foreningens økonomi

Delregnskab for de første måneder fremlagt. Ingen bemærkninger.

7.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se skema

Broen fra molen til flydebroen er repareret, og der er sat en kæde på, så den ikke kan glide af. Den har været gledet af flere gange i løbet af vinteren.

8.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Arbejdsgruppen har 4 løsningsforslag. Peter kontakter MBC Marine om hvilke af disse der realistisk er mulige.

Næste møde i arbejdsgruppen er den 28.4

9.Information/nyheder til medlemmerne

Antal personer der må opholde sig på Søbadet samtidig

GF dato

10.Fremtidige møder

Den 19.5 hos Preben kl 19.00

Den 9.6

11.Eventuelt

Ingen emner

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Rengøring af omklædningsrummetBænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

Pia kontaktes. Huset males til sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter


Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Døren ud mod vandet skal skiftes