Referat den 19. maj 2021 kl 19.00 - 21.30 hos Preben

Afbud: Wivie, Peter

Deltagere: Jørgen, Dorthe, Preben, HP, Lisbeth

1.Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 14.4. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

Dorthe: arrangementet  ”Hop i havet” er flyttet til den 22.8. Vi får tilsendt materiale m.m. til at reklamere for arrangementet og rent havmiljø.

Opfordrer på GF at foreningens medlemmer melder sig til at være med til planlægningen.

Preben kontakter Kurt/sejlklubben om ”Vild med Vand”-dagen

5.Sommer på Søbadet – coronarestriktioner

Det er sommersamværsregler der glæder nu.

Fortsat ingen omklædning  inden døre. Bænke sættes ud, når restriktionerne yderligere lempes.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen

7.GF 2021 –

Dagsorden sendes ud inden den 24.5. Hvis der igen kommer flere restriktioner i.f.t. forsamlinger, må der blive tilmelding til GF.

Budget vedtaget – sendes ud med dagsordenen

Regnskab sendes ud med dagsordenen

8.Foreningens økonomi

Ingen nyheder

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se bilag efter referatet

10. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Der har været 2 møder i gruppen. Der er lidt forvirring om, hvordan oplægget skal være til GF. Drøftes på næste møde.

11. Information/nyheder til medlemmerne

GF dato

Sommer på Søbadet – sommerregler

Kajakroerne

Kasserer til bestyrelsen

Preben skriver Nyhedsbrev om sommerbadning

12. Fremtidige møder

Den 9.6 – Dorthe

Tirsdag den 29. juni kl 19.00

13.Eventuelt

Ingen punkter

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Udluftning fra saunaen

Preben

Arbejdet sættes i gang nu, da det er vigtigt at få lavet inden næste sæson, og at det nødvendigvis ikke hænger sammen med udbygningen af Søbadet.

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

 

Pia kontaktes. Huset males til sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

 

Dagsorden til den 14.4. 2021 kl 19.30 – 21.30 - virtuelt

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer

Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 15.2. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse

 • Kommunen har inviteret os med til Vild med vilje. Det er ikke relevant for os.
 • Vi er blevet bedt om at sende revideret årsregnskab til kommunen. De har forståelse for at vi endnu ikke har holdt generalforsamling og accepterer at få regnskab fra både 2020 og 2021 samtidig.
 • Vi har fået tilbud om at være optegnet som et vinterbadepunkt. Friluftsrådet står for dette. Det indebærer bl.a. at der bliver offentlighed om, at vi har en vinterbadeforening i Hvidovre Havn og at der bliver målt vandkvalitet løbende. Det overvejes om vi skal tilmelde os dette.
 • Udvidelse af havnen – planen er at kommunen begynder at grave havnebassinet dybere til efteråret. Der er også planer om at gøre sydmolen bredere.

Peter kontakter Lars Hørdum fra Kultur og Fritid for at høre nærmere om vores situation til næste sæson.

5.Søbadet og corona

Der har gennemsnitlig været 16 besøgende pr. dag gennem de sidste måneder på Søbadet.

Antallet, der må være på Søbadet samtidig, hæves til 8 personer.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Peter har ingen henvendelser fået.

Preben får via hjemmesiden ca. 1 henvendelse om medlemskab om ugen.

 1. GF 2021 – se bilag
 2. Foreningens økonomi

Delregnskab for de første måneder fremlagt. Ingen bemærkninger.

7.Arbejdsopgaver på Søbadet

Se skema

Broen fra molen til flydebroen er repareret, og der er sat en kæde på, så den ikke kan glide af. Den har været gledet af flere gange i løbet af vinteren.

8.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Arbejdsgruppen har 4 løsningsforslag. Peter kontakter MBC Marine om hvilke af disse der realistisk er mulige.

Næste møde i arbejdsgruppen er den 28.4

9.Information/nyheder til medlemmerne

Antal personer der må opholde sig på Søbadet samtidig

GF dato

10.Fremtidige møder

Den 19.5 hos Preben kl 19.00

Den 9.6

11.Eventuelt

Ingen emner

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

Rengøring af omklædningsrummet

 

 

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

Pia kontaktes. Huset males til sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

Tændknap

Peter

Der laves en mere holdbar knap

Døren ud mod vandet skal skiftes

 

 

 

Referat fra den 10.3. 2021 kl 19.30 – 20.45 - virtuelt

 1.Ordstyrer og referent

Preben – ordstyrer

Lisbeth – referent

2.Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 15.2. 2021

Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse.

H.P. – der er en fra interesselisten som har ønsker at blive slettet.

Preben – mange henvendelser via hjemmesiden med ønsket om medlemskab

-      Genbrugshallen har skrevet, at de har modtaget vores ansøgning, og når de igen kan mødes i bestyrelsen, vil vores ansøgning blive behandlet.

5.Søbadet og corona

Søbadet blev åbnet igen for udendørs brug den 1.3. 2021. Da det ikke er en organiseret aktivitet må der kun være op til 5 personer på Søbadet. Heldigvis benytter en hel del medlemmer Søbadet igen.

Rent teknisk har det ikke voldt problemer at åbne alle nøglebrikkerne igen.

Nedenstående retningslinier er skrevet i nyhedsbrev den 28.2 2021

 • Max 5 personer på Søbadets udeareal - Vent foran til det bliver din tur.
 • Bad aldrig alene.
 • Hold god håndhygiejne med afspritning – dispensere på hoveddør og ved bagdør
 • Hold afstand på minimum 1 meter - benyt vandet hvis du vil følge de anbefalede 2 meter
 • Kun gennemgang i omklædning – husk eventuel en plasticpose til tøjet ved regnvejr
 • Der er ingen gæster
 • Der er ingen ophold – bænke forefindes på havnen og ved stranden, du skal forlade Søbadet når du er færdig med at bade.
 • Øvrige anvisninger fra sundhedsmyndighederne skal følges, herunder regler om karantæneperioder for udlandsrejser og sygdom.
 • Hold dig væk hvis du har tegn på sygdom
 • Meddel bestyrelsen hvis du ved et uheld har besøgt Søbadet som Covid-19 positiv

Kommunen var hurtig ude med de nye retningslinier om at der er åbnet op for udendørs idrætsaktiviteter.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Ingen henvendelser

7.GF 2021

Bestyrelsen holder fortsat fast i den lagte plan for afholdelse af GF. Det bedste er at kunne afholde et fysisk møde i juni måned, men det er ret usikkert om det kan lade sig gøre. Derfor må vi forberede os på afholde GF online.

Kommunen kan ikke yde hjælp den tekniske hjælp til afholdelse. Men de har haft god erfaring med at bruge Teams på et møde med 80 deltagere. Forberedelsen tog dog en hel dag og det var et stort arbejde.

HP har deltaget i et webinar om hvordan man kan afholde så store møder online og vil gerne sætte et elektronisk møde op med afstemningsprocedure m.m.

Beslutningen:

Den 7.4 kl 19.30 vil bestyrelsen prøve en elektronisk GF – teste systemet.

Den 14.4 – bestyrelsesmøde med GF mødesystem.

Derefter eventuelt indbyde til et medlemsmøde for at afprøve GF-systemet på en større forsamling.

8.Foreningens økonomi

Regnskab 2019 + 2020 er underskrevet af revisorer

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

En af skamlerne er forsvundet mens Søbadet har været lukket. Dorthe køber en ny, når lejlighed byder sig.

Preben vil tjekke måtterne og binde dem sammen som trænger.

10. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af:

Peter, Jørgen og Preben fra bestyrelsen samt

Lasse Smedegaard

Pia Enemærke Becker

Johnny Ottesen

Michael Duckert

Michael Thorsager

Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde et forslag til hvordan Søbadet kan udbygges, så det lever op til projektbeskrivelsens formål.

Formål:

At få mere plads til omklædning

At få mere udeplads, så der bliver mere fri adgang til badetrappeområdet

At ændre saunaen, så der bliver mere hensigtsmæssige adgangsforhold til og fra.

Målet:

Et Søbad, hvor der kan holdes afstand, så smitterisikoen minimeres. 

Imødekomme den enorme interesse for vinterbadning og de mange ønsker om medlemskab af Hvidovre Vinterbadere med optag af nye medlemmer i fremtiden. 

Arbejdsgruppen har været samlet en gang og der kom mange gode forslag frem. Referat fra dette møde er sendt rundt til alle i bestyrelsen. Arbejdsgruppen fortsætter.

Der skal lægges et realistisk budget og ud fra det, havde bestyrelsen en længere drøftelse af hvor stor – hvor mange medlemmer  - foreningen kan rumme.

Konklusionen blev:

Bestyrelsen vurderer løbende trivslen i foreningen og kan ikke sætte antal på størrelsen, da der er mange faktorer, der spiller ind f.eks. hvor meget Søbadet bruges og hvordan stemningen på Søbadet er.

Vigtigt at foreningens værdisæt kan fungere

At det er en åben forening

At optaget af nye medlemmer ske i et langsomt tempo, så nye medlemmer kan sluses ind i foreningen på en god måde. 

11. Information/nyheder til medlemmerne

Ikke udsendelse af nyhedsbrev nu

12. Fremtidige møder

Den 7.4 kl 19.30 – forberedelse af det elektroniske til GF

Den 14.04 kl 19.30

Den 19.05

13.Eventuelt

Der skal lægges en vejledning på hjemmesiden om hvordan man kan ændre sine stamdata i medlemsregistret.

 

Referat fra 15.februar  2021 kl 20.00 – 22.15  - virtuelt

 

Deltagere: Dorthe, Lisbeth, Preben, HP, Peter, Jørgen

Afbud: Wivie

1.Ordstyrer og referent

Preben ordstyrer og Lisbeth referent

2.Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse under pkt.8

3.Godkendelse af referat fra den 18.1. 2021

Bliver rettet til inden udsendelse

4.Information fra formand og bestyrelse

VID – generalforsamlingen er udskudt og der er ingen ny dato.

5.Søbadet og corona.

Ingen ændringer om restriktioner. Så derfor er Søbadet fortsat lukket.

Bestyrelsen følger nøje Hvidovre kommunes retningslinjer og hvis der lukkes op for udendørs fritidsaktiviteter, kan Søbadet muligvis også åbnes.

Bestyrelsen holder øje med Søbadet, så der ikke sker skader eller andet mens det er lukket.

6.Henvendelse fra medlemmerne

Peter har fået henvendelse fra et medlem om afholdelse af GF 2021

7.GF 2021 – bilag

Bestyrelsen står virkelig i en svær og dilemmafyldt situation omkring afholdelse af GF. Alle er enige i, at der skal afholdes GF inden næste vinterbadesæson, men hvordan og hvornår det er muligt er et spørgsmål.

Det allerbedste er at kunne afholde en fysisk generalforsamling. Det er dog usikkert hvornår der åbnes så meget op, så vi kan mødes mellem 50 og 100 personer, selv med afstand, afspritning m.m.

Peter er i dialog med Kultur- og fritidsforvaltningen om et elektronisk system og support, så GF kan holdes elektronisk.

Vi kan også købe os til en professionel løsning med support, men det er ret dyrt.

Erfaringer med elektronisk afholdelse af en GF med det antal deltager, som vi plejer at være, viser at det er ret svært.

Efter en længere og meget grundig snak besluttede bestyrelsen 3 scenarier:

A: afholde generalforsamling den 13.- eller 14. april fysisk. Hvis der stadig er restriktioner ift forsamlinger, vil vi gøre som beskrevet under B

B: afholde generalforsamling den 21. eller 22. juni fysisk og hvis der fortsat er forsamlingsforbud – vil vi gøresom beskrevet under C

C: afholder elektronisk generalforsamling en af de nævnte dage i juni.

Peter kontakter Kultur- og Fritids forvaltningen angående lokale og elektronik.

Endelig beslutning tages på mødet den 10.3. 2021

HP genopstiller ikke til kassererposten

Lisbeth genopstiller ikke til bestyrelsen

8.Foreningens økonomi

På nuværende tidspunkt har foreningen 422 medlemmer.

8.a årsregnskab 2020

Godkendt til behandling på GF – HP sender årsregnskab 2019 og 2020  til underskrift hos revisorerne.

Budget 2021 på næste bestyrelsesmøde

9.Arbejdsopgaver på Søbadet

Ingen

10.Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad

Ideer og tanker blev fremlagt og drøftelsen fortsatte. Lisbet vil prøve at sammenskrive ideerne, så de kan blive mere konkrete.

Det vil være et arbejdspapir for bestyrelsen.

11.Information/nyheder til medlemmerne

Planer for generalforsamling

Planer for udbygning af Søbadet

Opstille til kasserer og bestyrelsesmedlem

Der bliver holdt øje med Søbadet, men det er dejligt hvis alle er med til det.

Peter sender ud ret hurtigt efter bestyrelsesmødet.

12.Fremtidige møder

Den 10.03 kl 19.30 virtuelt

Den 14.04

Den 19.05

13.Eventuelt

Ingen emner

Referat fra den 18.januar 2021

 

Referat fra den 18.1. 2021 kl 20.00 – 22.00 virtuelt

 

1.Ordstyrer og referent - Afbud fra Lisbeth. Preben ordstyrer og referent

2.Godkendelse af dagsordenen - Godkendt

3.Godkendelse af referat fra den 7.12. 2020 - Godkendt

4.Information fra formand og bestyrelse  - intet specifikt

5.Nye udmeldinger fra regering om corona - restriktioner.

Bestyrelsen fastholder derfor lukningen af Søbadet indtil den 10.februar, hvor bestyrelsen har møde igen. Skulle der komme nye meldinger, tager vi det derfra.

6.Henvendelse fra medlemmerne – tre henvendelser på baggrund af nedlukningen. To henvendelser der roser bestyrelsen for deres ageren samt en henvendelse om overvejelser om nedsat kontigent for kommende sæson. Alle tre henvendelser har fået svar.

7.Medlemssag vedr. forskellige tilsidesættelser af foreningens værdisæt. Det pågældende medlem har sendt bestyrelsen en meget tydelig og klar undskyldning for de pågældende tilsidesættelser af foreningens værdisæt og lovet at det aldrig nogensinde vil ske igen. (Det drejer sig om at medbringe gæster, omklædning indendørs trods skiltning og afspærringsmarkering, filmet). Medlemmet har fået låst sin nøglebrik og denne åbnes igen ved sæsonstart den 1.oktober 2021.

8.GF 2021- de almindelige punkter, valg, samt tanker om udbygning. En meningstilkendegivelse eller mandat til at arbejde videre med en evt. udbygning.

GF i uge 15 – HP undersøger muligheden for afholdelse af GF virtuelt. Alle er på valg på kommende GF.

9.Foreningens økonomi – HP viste regnskabet frem.

10.Hvordan skal foreningen forholde sig, når et medlem går bort. – Såfremt et medlem går bort og bestyrelsen får en forudgående henvendelse fra et medlem bevilliger foreningen 300 kr. til buket eller tilsvarende.

11. Arbejdsopgaver på Søbadet – ønske om et online låsesystem på sigt.

12. Fortsat drøftelse af projekt Nyt Søbad – ideer og tanker blev luftet og debatteret. Bestyrelsen v. Peter har haft kontakt til NBC-Marine for at høre nærmere omkring mulighederne for at koble et ekstra betonfag på det eksisterende dæk, således at omklædningsfaciliteter kunne etableres/bygges på dette fag. Dette fag kunne så ligge inderst tættest på molen mm. Tanker og ideer fortsættes naturligvis.

13. Information/nyheder til medlemmerne - intet

14. Fremtidige møder

Den 10.02 - skærmmøde

Den 10.03 -

Den 14.04

Den 19.05

15. Eventuelt

 

 

 

Arbejdsopgaver på Søbadet

Opgave

Ansvarlig

Beskrivelse

 

 

 

Bænke i sauna

Jørgen

De skal have olie

Maling af hus

Peter

 

Pia kontaktes. Huset males til næste sommer.

Rengøring af badetrapper for alger.

Peter

 

Lås på fordøren

Preben

Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

Peter

Gøres før hver sæson

Grus til adgangsbroen

Preben

Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

 

 

 

Tændknap

 

Peter

Der laves en mere holdbar knap