Del siden


Dagsorden og referat af bestyrelsesmødet den 23. august 2023 kl. 19.00 hos Dorthe, Kærstykkevej 12


Tilstede: Preben, Jørgen, Johnny, Lasse, Christina og Dorthe

Afbud: Michael


1. Ordstyrer og referent


Ordstyrer er Christina og Dorthe er referent


2. Godkendelse af dagsordenen


Er godkendt


3. Godkendelse af referat


Er godkendt og lagt på hjemmesiden


4. Information fra formand og bestyrelse


Preben er i Søbadet hver dag for at følge arbejdet og sikre at de når det inden deadline 1. oktober – hvor molen lukkes af. Forlængelsen af pontonen ser rigtig fin ud. Preben har taget knager og hylde ned med hjælp fra nogle af medlemmerne.

Preben havde 3 prøver med ift. vinylet til det nye omklædningsrum. Den mørkeste, Reliance Twilight, ligner mest det nuværende.

Der er mange arbejdstimer ift. at være tovholder mm på byggesagen; en masse småting som tager en del tid. Preben har brug for hjælp til det mere praktiske og melder ud, når han har opgaver vi kan være behjælpelige med. Det er bedst, at det er den samme person som står for kontakten til håndværkere. Stor tilfredshed med arbejdet på Søbadet.


De kommende medlemmer har fået et brev om udskudt start og har taget det rigtigt fint.


Vi må se om vi kan nå malerarbejdet i indeværende år.


Jørgen har undersøgt prisen for leje af en mobil sauna. Det er voldsomt dyrt når saunaen skal stå på offentlig grund, som jo er tilfældet


Vi har fået 12 udmeldinger


Holder tidsplanen for renoveringen af sydmolen?


Meldingen fra Connie Nielsen, projektleder, er at datoen d. 1. oktober holder endnu. Projektet er sat til at vare 6 mdr.


5. Status på byggesagen


Projektet forløber som planlagt. Kunne evt. vente med at sætte det store vindue i til foråret hvis presset på tid. Egerbyg er i tvivl om konstruktionen omkring vinduet – vi afventer svar fra dem. De genbruger hvis muligt træet; både indendørs og udendørs.


Prisen holder stadig.


6. Opklaringen ift. den kommende sæson, som jo er lukket


GF har fastsat kontingentet – så det er vi bundet op af.


Dette forklares udførligt i det kommende nyhedsbrev


Vi ved heller ikke helt hvordan sæsonen kommer til at forløbe; får måske mulighed for at opstarte sæson, hvis projektstart er forsinket og måske mere åben sidst på sæsonen.


Det giver ikke mening at fastholde det månedlige møde ud over det kommende i september. Vi aftaler fra møde til møde om vi holder fast i det allerede aftalte kommende møde.


7.Evalueringen af ”forlængelsen af sæsonen til ultimo maj”


216 medlemmer har benyttet sig af muligheden for at bade og bruge saunaen i maj måned. 270 medlemmer brugte Søbadet i april og 295 medlemmer i marts


Glædeligt at rengøringen løste sig ift. maj


Vinterbadesæsonen er til og med maj fremover.


8.Livet på Søbadet


193 medlemmer har benyttet sig af Søbadet fra 1. juni til dags dato


9.Henvendelse fra medlemmerne


Ikke mange henvendelser ift. medlemskab


Foreningens økonomi og medlemsstatus

12 har meldt sig ud indtil videre

Vi har 125 stående på ventelisten


Årshjul/aktiviteter


Har vi aftalerne i hus med Friheden ift. GF samt med roklubben ift. til dåbsarrangementet?

Der er booket lokaler


Vi tænker i at planlægge nogle aktiviteter i perioden, hvor vi er lukket


Information/nyheder til medlemmerne


Begrundelser for fastholdelse af kontingent, som aftalt på GF


Overvejelser ift. nedsat kontingent til Gf 2024


Bestyrelsen forsøger at arrangere forskellige arrangementer mens vi er lukket. Send gerne gode ideer


Byggeproces på Søbadet og molen


10. Fremtidige møder


Torsdag d. 28. september hos Jørgen kl. 19.15


Onsdag d. 25. oktober hos Lasse


Onsdag d. 22. november hos


11. Punkter til kommende møder


Værdigrundlaget ift. at bevare målet med at alle giver en hånd med de mange opgaver for foreningen.


12. Eventuelt

   

  17. april kl. 19 - 21 i Frihedens idrætscenter


  Sæsonafslutning tirsdag den 30. april  __________________________________________________________________________________________

   

   

   

     Dagsorden til bestyrelsesmødet den 24. maj 2023 kl. 19.00 hos Lasse           Tilstede: Lasse, Preben, Johnny og Jørgen 

   

           Afbud: Dorthe, Christina og Michael 

   

  1. Ordstyrer og referent: Lasse ordstyrer og Jørgen referent.


  2. Godkendelse af dagsordenen: Dagsorden godkendt.


  3.Godkendelse af referat: Godkendelse af referat fra sidste møde.


  4. Information fra formand og bestyrelse:


  Preben laver aftale om service af vores hjertestarter. Preben og Jørgen har afholdt møde med rep. Fra kommune og rådgivere. Vi afventer afgørelse af tilbud d. 6 juni. Herefter ved vi om renovering af Sydmolen bliver sat i værk. Vi ved endnu ikke hvornår arbejdet starter eller hvor lang tid det vil vare. Vores badesituation i næste sæson er derfor uafklaret lige nu. Preben vil skrive om dette i nyhedsbrevet, så foreningens medlemmer kan forberedes. 

  Tilbagemelding fra mødet med Connie Kirkegård: Se ovenstående.

  Har vi fået et aktivitetsudvalg? Der er ikke nedsat et aktivitetsudvalg.


  5. Det videre forløb ift. Byggesagen: Byggesagen er stadig i gang. Der er skabt kontakt til nogle firmaer, mens andre mangler.


  6. Evaluering af sæsonafslutningen: Fint arrangement, med få kritiske bemærkninger om vegetarmaden. Næste år er jubilæums år, skal dette evt markeres?


  7. Livet på Søbadet: Færre badende end forventet, men maj har også været solrig. Der har dog været badende alle dage.


  8. Henvendelse fra medlemmerne: Ingen henvendelser fra medlemmer.


  9. Foreningens økonomi og medlemsstatus: Ingen ændringer. Økonomien er god.


  10. Årshjul/aktiviteter: Ingen opdatering.


  Aftale dato for generalforsamlingen samt booke Friheden: Preben booker Friheden til GE.

  Booke Roklubben til dåbsarrangementet: Preben booker roklubben.


  11. Information/nyheder til medlemmerne: Der sendes nyhedsbrev ud snarest med information om scenario om næste sæson.


  12. Fremtidige møder: Næste møde hos Michael d. 23. August.

   

  • Onsdag d. 20. september hos?
  • Onsdag d. 25. oktober hos?
  • Onsdag d. 22. november hos?


  13. Punkter til kommende møder: Intet foreslået.


  14. Eventuelt: Intet til evt.  ________________________________________________________________________________ 
  Dagsorden og referat af mødet den 22. marts 2023 kl. 19.00 hos Dorthe


  1.Ordstyrer og referent

  Christina er ordstyrer og Dorthe er referent


  2.Godkendelse af dagsordenen

  Dagsordenen er godkendt


  3.Godkendelse af referat

  Referatet er godkendt


  3.Information fra formand og bestyrelse

  • Ca. 1 henvendelse om ugen ift. optagelse i klubben. Preben svarer alle
  • Gus uddannelse: 1. april deltager 7 fra klubben og 2 udefra i roklubben


  4.Planlægning af generalforsamlingen

  Byggesagen

  • Tilbud på 86.250 kr. inkl. moms fra NBC Marine på ponton på 1 meters bredde. De kan starte når vi er klar
  • Byggegruppen er blevet præsenteret for tilbuddet
  • Christina vil gerne have en tegning af Søbadet så hun og hendes partner Jette kan tænke tanker ift. indretningen af det kommende udvidede omklædning. De laver udkast til forslag til præsentation til  bestyrelsen, byggegruppen og efterfølgende på GF
  • Vi afventer tilbud fra Ulf fra Roskilde samt Enghavetømmeren


  5.Fastholdelse af kontingent

  • Vi fastholder kontingentet på 550 kr.


  6.Ajourføre drejebogen

  • Forplejning som tidligere
  • Bordopstilling aftales når vi kommer tættere på
  • Ønske om et længere kabel
  • Hvornår mødes vi?
  • Vi mødes kl. 17.45. Nogle af spiser en burgere sammen kl. 18.00
  • Nedsættelse af aktivitetsudvalg
  • Sættes på som punkt på dagsordenen
  • Godkendelse af dagsorden
  • Der er kommet er par forslag fra medlemmerne.


  7.Livet på Søbadet

  • God stemning


  8.Henvendelse fra medlemmerne

  • Ingen


  9.Foreningens økonomi og medlemsstatus

  • Johnny fremlagde et udkast til budgettet for den kommende sæson; budget A og B med det kommende byggeri


  10.Årshjul/aktiviteter

  • Evaluering af Åben hus arrangementet
  • Vi holder fast i afholdelse af Åbent hus arrangement og det giver god mening at fastholde marts måned
  • Der kom 30-40 deltagere
  • Evaluering af fuldmånearrangementet
  • Vi var ca. 5 personer. Blæsevejr og næsten ingen vand
  • Sæsonafslutning d. 30. april kl. 17.30 hos Jagten
  • Vi har reserveret plads til 50 med deltagerplads på 100 kr.


  11.Information/nyheder til medlemmerne

  • Endelig dagsorden til generalforsamlingen kommer snarest
  • Bindende betaling via Mobile P– noter hvis du ønsker vegansk hovedret. Foreningen betaler et tilskud til maden. Drikkevarer betaler vi selv Deadline for tilmelding er d. 15. april
  • Notits om Åben hus arrangement
  • Bestyrelsen har et ønske om at få nedsat et aktivitetsudvalg

   

  12.Fremtidige møder/ Godkendelse af datoer samt vært for møderne for maj og august

  • Onsdag d. 26. april hos Christina
  • Onsdag d. maj hos Lasse
  • Onsdag d. 23. august hos Michael


  13.Punkter til kommende møder

  • Evaluering af GF
  • Byggesagen
  • Klargøring af Søbadet; Oliering af saunabænke ultimo august


  14.Eventuelt

  • Underskrive dåbsbeviser

  ______________________________________________________________________________________  Referat af mødet den 22. februar 2023 kl. 19.00 i Roklubben.


  Tilstede: Preben, Johnny, Dorthe, Lasse, Jørgen, Christina

  Fraværende: Michael


  Ad 1: Valg af ordstyrer og referent:

  Ordstyrer: Lasse

  Referent: ChristinaReferat


  Ad 2: Godkendelse af dagsordenen

  • Godkendt


  Ad 3: Godkendelse af referat

  • Referatet 18.1. er godkendt og lagt på hjemmesiden


  Ad 4: Information fra formand og bestyrelse

  • DGI tilbyder et 1-dags ”Gusmester kursus” m. tilhørende gusbevis til en favorabel pris til 5 deltagere. Bestyrelsen inviterer relevante deltagere.
  • Færre henvendelser ift. at blive medlem.
  • Preben har kontaktet byggefolk ift. at få tilbud og skal have min. 2 tilbud. Byggesag skal på dagsorden på Generalforsamlingen.
  • Christina (og Jette) tilbyder at komme med forslag til indretning af det ny/udvidede omklædningsrum (optimal udnyttelse af m2 ift. omklædning og opbevaring af rengøringsartikler) når projektet er så langt.
  • Nyt relæ til saunaen. Bjarne eller Jesper installerer efter sæsonafslut. Jørgen og Lasse administrerer/styrer app.
  • Preben indkøber nye varmelegemer


  Ad 5: Livet på Søbadet

  • God stemning i Søbadet
  • Gus arrangementerne er populære. Vi har noteret at flere medlemmer tilmelder sig flere gus på samme aften. Det er ikke meningen! For at så mange som muligt har mulighed for at opleve og deltage i gus aktiviteterne henstiller vi til at man kun tilmelder sig et gus pr. aften.


  Ad 6: Henvendelser fra medlemmer

  • Lasse fik henvendelse fra Niels om at saunaen ikke virkede, men Lasse fik det løst.


  Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus

  • Elregning – billigere end forventet, 8.500, normalt 10.000kr.


  Ad 8: Årshjul/aktiviteter

  • Dåbsceremoni og dåbsfesten var vellykket. 8 blev døbt. 47 deltog i festen.

  Husk - næste år skal vi have maden en halv time før.

  • Fuldmånebadning 7.3, kl.20.
  • Åbent Hus 19.3, kl.12.30-14.30. Lasse, Johnny og Christina deltager i Åbent Hus.
  • Generalforsamling 12.4, kl.19, i Teatersalen, Frihedens Idrætscenter
  • Sæsonafslutning 30.4, spisning på Jagten


  TO DO

  GF- lokale lejet.

  Indtjekning - Dorthe

  Indbydelse, primo marts -Preben

  Indkommende forslag før bestyrelsesmøde 22.3

  Dagsorden – færdig 26.3, sendes ud 27.3 -Preben

  Dirigent udefra – Preben

  Referent, afklares på GF

  Endelig dagsorden – byggeri punkt-forslag (arbejdsgruppen)

  Chips & vand

  Penne & papir/stemmesedler

   

  Ad 9: Information/nyheder til medlemmerne

  • Evaluering af dåbsarrangement
  • Fuldmånebadning 7.3, kl.20.
  • Åbent Hus 19.3 i Søbadet for ikke-medlemmer. Fra kl. 12.30 – 13.15 kan man se Søbadet og dets faciliteter og fra kl. 13.15 – 14.30 kan man prøve en tur i det kolde vand efterfulgt af den varme sauna.


  Ad 10: Forslag til datoer for fremtidige møder

  • Onsdag d. 22. marts hos Michael/Dorthe
  • Onsdag d. 26. april hos Christina


  Ad 11: Punkter til kommende møder

  • Byggesagen
  • Spisning, sæsonafslutning på Jagten 30.4


  Ad 12: Evt.

  • Intet at tilføje

  _______________________________________________________________________________________________  Dagsorden og referat af mødet den 18. januar 2023 kl. 19.00 hos Johnny, Glimvej 12


  1. Ordstyrer og referent
  • Ordstyrer er Lasse og Dorthe er referent


       2. Godkendelse af dagsordenen

  • Ingen kommentarer 

     

       3. Godkendelse af referat fra sidste møde

   • Referatet er lagt på hjemmesiden


       4. Information fra formand og bestyrelse

    • Flere henvendelser om ønske af medlemskab
    • Henvendelse ift. leje af sauna
    • Preben har bestilt nye varmelegemer, 18 stk hos LML – sport i Horsens til en pris på 11812, 50kr. Som er meget billigere end hvor vi tidligere har købt fra. Vi kan også købe måtter fra samme firma
    • Invitationer til diverse vinterbadefestivaller; Skagen, Bagenkop
    • kurser fra DGI


        5. Livet på Søbadet

    • Vi har som bestyrelse behov for at vide mere om hvad det betyder, når der er rødt flag. Jørgen undersøger dette.
    • Evaluering af nissehuebadning d. 24 og Nytårskur d. 1. januar
    • Enkelte medlemmer tog traditionen til sig og badede med nissehuer


       6. Henvendelse fra medlemmerne

    • Medlem skriver at have oplevet af saunaen lugtede af sved. Vi har ikke bemærket det – vil dog holde øje med det


        7. Foreningens økonomi og medlemsstatus

    • Spændt på at få den første elregning med den nye el aftale


        8. Årshjul/aktiviteter

     • Planlægning af dåbsfesten i roklubben. Jeg har vedhæftet drejebogen/plan for dåbsfesten
     • 38 medlemmer tilmeldt til dåbsfesten og 6 medlemmer er tilmeldt dåben.
     • Preben kontakter Ole og Lisa ift. deadline og melder den efterfølgende ud til os
     • Planen er udfyldt
     • Datoer for åben hus arrangementer i marts samt tovholdere
     • Vi lægger notits om arrangementet på hjemmesiden
     • Jørgen laver udkast til notitsen og sender det ud til bestyrelsen for kommentarer
     • Søndag d. 19. marts fra kl. 13 til 15
     • Hvem deltager i årsmødet i VID d. 11. marts i Herning?
     • Vi deltager ikke i år
     • Er I friske på fuldmånearrangement søndag d. 5. februar fra kl.19.00?
     • Månen er fuld kl. 19.35


         9.Information/nyheder til medlemmerne

      • Fakta om antal dåbs aspiranter samt tilmeldte til festen. Kom og deltag i festlighederne
      • Fuldmåne arrangement
      • Åben hus arrangement


         10. Hvor holdes de fremtidige møder?

      • Onsdag d. 22. februar hos Dorthe
      • Onsdag d. 22. marts hos Michael?
      • Onsdag d. 26. april hos Christina


         11. Punkter til kommende møder

      • Planlægning af GF; hvad er tidsplanen for forslag fra medlemmer, udkast til dagsorden samt udsendelse af den endelige dagsorden?
      • Sæsonafslutning d. 30. april
      • Plan for udbygning af ponton; indhentning af tilbud mm


         12.Eventuelt

       • Intet

        

        

        

        

        

        

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2022/23


       Aktivitet :  Havnens dag 2022   - 11. juni

       Åbent hus i Søbadet fra kl. 10 - 12


       Sæsonstart :  Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10


       Saunagus :  Ca. hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Tilmelding via appen ForeningLet?


       Familiedag : Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl. 13 – 15


       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2023 kl. 11.00


       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 28. januar 2023 i roklubben


       Et Åbenhus- arrangement

       Søndag d. 19. marts fra kl. 13 til 15


       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       11.marts i Herning


       Generalforsamling : Onsdag d. 12. april i Frihedens idrætscenter


       Sæsonafslutning : søndag den 30. april

        

       Arbejdsopgaver på Søbadet :


       Årlig efterspænding med momentnøgle i el-tavle : Lasse

       Gøres før hver sæson       Referat af bestyrelsesmødet d. 7. december 2022


       Ad 1: Valg af ordstyrer og referent:


       Ordstyrer: Lasse

       Referent: Dorthe


       Ad 2: Godkendelse af dagsordenen


       Nedenstående punkter er tilføjet dagsordenen

       Punktet julens åbningstider


       Ad 3: Godkendelse af referat


       Referatet er godkendt


       Ad 4: Information fra formand og bestyrelse


       Vi har fået ny udbyder af hjemmeside; One.com

       Preben modtager løbende mails fra folk, som gerne vil være medlemmer

       Lasse undersøger løsninger på en opdateret saunarelæstyring; smarthomerelæ med app styring

       Preben indkøber nye varmelegemer


       Statistik fra kasserer Johnny

       Bestyrelsen har set på statistik og glædes over at se at de nye medlemmer bruger Søbadet.

       Vi er løbende opmærksom på energiforbruget. Vi kontakter elselskabet for at høre muligheder for en ny aftale, når den nuværende fastpris udløber med udgangen af året


       Ad 5: Livet på Søbadet


       God stemning i Søbadet

       Mange medlemmer udtrykker glæde over medlemsportalen via ForeningLet


       Ad 6: Henvendelser fra medlemmer


       Undersøger hvorfor saunaen ikke var varm i dag kl. 17


       Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus


       Ikke den store aktivitet ift. økonomi

       Vi er 516 medlemmer


       Ad 8: Årshjul/aktiviteter

        

       Planlægning af dåbsfest

       Invitationen lamineres og hænges op i Søbadet

       Nytårskur ændres til kl. 11.

       Preben køber mousserende vin, kransekage og glas

       Julens åbningstider

       Saunaen er åben fra kl. 6.00 til 22 d. 24, 25 og 26. december samt 31. december

       Vi bader med nissehuer d. 24. december


       Ad 9: Information/nyheder til medlemmerne


       • Invitationen til dåbsfesten vedhæftes
       • Vi bader med nissehuer d. 24. december
       • Nytårskur d. 1. januar kl. 11 med kransekage og bobler
       • Udvidede åbningstider for saunaen i forbindelse mellem jul og nytår


       Ad 10: Forslag til datoer for fremtidige møder


       Onsdag d. 18. januar hos Dorthe

       Onsdag d. 22. februar hos

       Onsdag d. 22. marts hos

       Onsdag d. 26. april hos


       Ad 11: Punkter til kommende møder


       Hvem deltager i VID mødet i Herning 11. marts?

       Dato for åben hus arrangement i marts

       Fuldmånearrangement


       Ad 12: Evt.


       Intet at tilføje


       ___________________________________________________________________________________________

       Referat fra den 12. oktober 2022 kl. 19.00 hos Johnny, Glimvej

       1.Ordstyrer og referent

       Ordstyrer: Lasse

       Referent: Jørgen

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Dagsorden godkendt, med ønske om at få tilføjet arbejde med havnen, samt lyssætning af sydmolen. Desuden ønskes et punkt om foreningslet.

       3.Godkendelse af referat

       Referat fra sidste møde godkendt.

       4.Information fra formand og bestyrelse

       Ikke noget at berette. Der kommer enkelte informationer under livet på søbadet.

       5.Livet på Søbadet

       Der er god stemning på Søbadet, alle har set frem til igen at kunne hoppe i Kalveboderne og samtidigt få varmet kroppen i saunaen.

       Intro til nye medlemmer er gået godt. Tilmelding til intro har fungeret perfekt og vi holder fast i denne løsning.

       Vores nye registreringssystem fungerer og vi vil i bestyrelsen holde øje med fremmøde og udnyttelsen af Søbadet.

       Vi oplever mange har gæster med på Søbadet. Dette er fint, men der skal huskes at blive betalt for gæsten.

       6.Henvendelse fra medlemmerne

       En enkelt henvendelse om åbningstider, som Preben har svaret på, samt en henvendelse om rengøring af Søbadet i forbindelse med saunaens åbningstider. Vi ser om det bliver et problem og agerer så på det.

       7.Foreningens økonomi og medlems status

       Foreningen har lige nu 516 medlemmer. 23 har meldt sig ud og vi har optaget 73 nye medlemmer.

       • Økonomien er fin, og affødte ingen yderligere kommentarer.

       8.Årshjul/aktiviteter

       • Evaluering af sæsonstart d. 1. oktober: Arbejdsopgaver på Søbadet.

       Fin opbakning til rengøring og vedligeholdelse af Søbadet inden åbning. Alle nye medlemmer såvel som de eksisterende er blevet opfordret til at melde sig til den faste rengøring. Niels og Lis har fået listen med de personer som allerede har meldt sig

       • Evaluering af forløbet med introduktion af vores nye medlemmer

       Alle introer er forløbet fint. Nye medlemmer er glade for medlemskab, men der er ikke mange, der ikke har prøver ar vinterbade før. Dette er nyt sammenlignet med tidligere år.

       9.Information/nyheder til medlemmerne

       Preben laver nyhedsmail til medlemmerne med alle de informationer som er relevante for sæsonstart. Herunder havnerenovering samt uddybning af samme.

       10.Forslag til datoer for fremtidige møder

       Næste møde bliver d. 30. november kl. 19.00 hos Jørgen, Poppel alle 27 

       11.Punkter til kommende møder

       På dette møde skal vi aftale og planlægge dåben i januar.

       Eventuelt:

       Manglede lys på sydmolen er meldt, både hos kommunen og på havnekontoret.

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2022/23

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Havnens dag

       11. juni Åbent hus i Søbadet fra kl. 10 - 12

       Sæsonstart

       Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 10

       Saunagus

       Ca. hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Tilmelding på sedlen i Søbadet/via ForeningLet?

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl. 13 – 15

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2023 kl. 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 28. januar 2023 i roklubben

       Et Åbenhus- arrangement

       Dato i marts

       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       11.marts i Herning

       Generalforsamling

       Onsdag d. 12. april i Frihedens idrætscenter

       Sæsonafslutning

       Søndag den 30. april 2023

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

       Referat af bestyrelsesmødet d. 13. september 2022

       Tilstede: Michael, Jørgen, Lasse, Johnny, Preben og Dorthe

       Afbud: Christina

       Ad 1: Ordstyrer og referent:

       Lasse er ordstyrer og Dorthe referent

       Ad 2: Godkendelse af dagsorden

       Intet at tilføje 

       Ad 3: Godkendelse af referat: Referatet er godkendt

       Ad 4: Information fra formand og bestyrelse

       • Preben har holdt møde med rengøringskoordinatorerne Lis Lemb og Niels Rosenlund, som ønsker at fortsætte som koordinatorer. 

       Søbadet er lukket lørdag d. 24. september grundet rengøring af huset, trapper og bænke

       Det kniber med at få gjort rent om onsdagen så et ønske fra Lis og Niels om at Søbadet først åbner kl. 17. Dette er der fuld forståelse for fra bestyrelsens side og ønsket imødekommes.

       Det nye låsesystem virker fint. Der er kun få hvis nøgler ikke virker. Preben har fået ros fra medlemmer ift. låsesystemet

       • Jesper Plass og Bjarne Bo Andersen laver en ny stikdåse i Søbadet
       • Uddybning af havnen opstartes i uge 43. Vi orienterer via nyhedsbrev så snart vi får mere information

       Ad 5: Livet på Søbadet

       • God stemning og folk virker glade

       Ad 6: Henvendelserne fra medlemmer

       • Enkelte som efterspørger brikker
       • Andre, som ikke kan forstå at de ikke kan komme på ventelisten

       Ad 7: Foreningens økonomi og medlemsstatus

       • 11 medlemmer har valgt at melde sig ud. Vi sender tilbud om opstart til 11 yderligere fra ventelisten
       • 46 mangler at betale
       • Inviteret 50 nye, hvor 3 er sprunget fra opstart i år. Der er så 3 andre fra ventelisten, som har fået tilbuddet og har allerede betalt
       • 4 medlemmer mangler at tilmelde sig intro

       Ad 8: Årshjul/aktiviteter

       Sæsonstart d. 1. oktober

       • Officiel åbning med tale ved formanden Preben kl. 10. Saunaen er varm fra kl. 10 og forbliver tændt hele dagen til kl. 22 første dag og søndag d. 2. oktober fra kl. 6.00 til 22.00

       Preben har booket dato til GF, som er onsdag d. 12. april, hvor vi har salen fra 17 til 22

       Preben har undersøgt og vi kan godt låne Roklubben til dåbsfesten 2023

       Ad 9: Hvem er ansvarlige for introduktionerne

       Alle dage er på plads med to bestyrelsesmedlemmer til hver intro.

       Hverdage fra 17.30 til 19

       Lørdag og søndag fra kl. 13.30 til 15.00

       Preben har lavet en oversigt over punkter til brug ved introduktion, så vi er sikker på at alle har hørt det samme

       Preben har revideret velkomstbrevet til de nye medlemmer. Medlemmerne får brevet i forbindelse med introduktionen

       Er der nogen som ikke møder op er de selv ansvarlige ift. at få sig booket til en anden intro dato

       Ad 10: Arbejdsopgaver på søbadet

       Lasse tjekker op på trinene på de 2 trapper ift. om de trænger til udskiftning

       Ad 11: Projekt Nyt søbad

       Vi afventer tilbud fra NBC Marine og tømrer ift. en evt. udvidelse af omklædningsrummet.

       Ad 12: Information/ nyheder til medlemmerne

       Preben sender nyhedsbrev med nedenstående punkter

       • Søbadet er lukket lørdag d. 24. september grundet rengøring af huset, trapper og bænke
       • Uddybning af havnen opstartes i uge 43. Vi orienterer så snart vi får mere information
       • Søbadet er lukket under introduktionerne i perioden fra d. 3 til 10 oktober. Hverdage fr 17.30 til 19.00 og weekenden fra 13.30 til 15.00 

       Punkt til nyhedsbrevet i oktober

       • Reklame for brug af vores facebookgruppe
       • Link på egen medlemsside på ForeningLet 

       Ad 13: Fremtidige mødedatoer

       Dorthe laver til næste møde forslag til datoer i første kvartal

       Ad 14: Punkter til fremtidige møder

       • Fælles drev til bestyrelsen

        Ad 15: Eventuelt:

       Intet

       Referat af bestyrelsesmødet hos Preben d. 17. august 2022

       Tilstede: Lasse, Johnny, Preben, Jørgen, Christina, Michael

       Fravær: Dorthe

       Ad 1. Ordstyrer og referent

       Lasse er ordstyrer og Christina er referent

       Ad 2. Godkendelse af dagsorden

       Godkendt

       Ad 3. Godkendelse af referat

       Referatet er godkendt

       Ad 4. Evaluering af generalforsamling samt behandling af nedenstående forespørgsler mm fra GF

       GF blev gennemgået ved sidste møde.

       Nyt låsesystem er bestilt. Det bliver en udvidelse til vores medlemssystem ForeningLet. Dermed er det fuldt integreret. 4G Router og dataabonnement er bestilt. Det gamle system vil blive udskiftet d. 30/8. Hvis der mod forventning vil være nogle brikker der ikke virker mere, så skal I rette henvendelse til Preben. 

       Årsag til udskiftning:

       • Meget bedre mulighed for statistik over brug af søbadet. Det gamle system krævede manuel optælling af døråbninger. Det gør at bestyrelsen har bedre grundlag for at træffe beslutninger om åbningstider for sauna, udvidelse af antal medlemmer m.m.
       • Medlemmerne får link til online visning af aktuelt antal medlemmer der har åbnet døren inden for den seneste time. Og dermed kan man se om man kommer ned til et tomt eller fyldt søbad.
       • Det nye giver adgang til support. Det gamle var udfordret på det punkt, og hvis det gik i stykker, ville vi risikere at stå uden system. 
       • Alle de nuværende brikker bliver overført til det nye, så vi ikke behøver at scanner alle brikker igen. 
       • Hvor stor skal foreningen være?

       Inden ny sæson er vi 466 medlemmer inklusive passive. Et par af de passive har valgt ikke at blive aktive. De 50 første på ventelisten inviteres ind til sæsonstart. Evt. yderligere antal inviteres fra listen, svarende til det antal der melder sig ud. Nr. 656 på ventelisten og nedefter bliver tilbudt medlemskab i denne omgang.

       • Dødsfald, Susanne Valentin – Preben sender buket til ægtefællen, der også er medlem i foreningen

       Ad 5. Information fra formand og bestyrelse

       • Preben er gået med som medlem i et ”politisk” havneudvalg, der skal arbejde med udviklingen af Hvidovre Havn.
       • Renovering af havnebassinet. Først skal arbejdet med at suge slammet ud af havnen, derefter renovering af nord- og sydmolen. Projektet bliver sandsynligvis forsinket på grund af økonomi, og det kan gå flere sæsoner før foreningen bliver påvirket. Jørgen deltog på sidste status møde.
       • Status på passive medlemmer. 14 i alt; 10 aktive, 3 ikke aktive, 1 ikke hørt fra – bliver meldt ud.

       Ad.6. Livet på Søbadet

       Bestyrelsen har det indtryk at medlemmerne virker glade og tilfredse med Søbadet.

       Ad. 7. Henvendelse fra medlemmerne

       Ganske få henvendelser. Lidt utålmodighed fra nogle på ventelisten, der spørger til medlemskab.

       Ad. 8. Foreningens økonomi og medlems status

       Økonomi pt er god. Alle kontingentopkrævninger er udsendt. Mange spørger til betaling, medlemmerne får ingen mail når de er tilmeldt betalingsservice.

       Ad. 9; Årshjul/aktiviteter

       • Havnens dag. Havnens klubber skal være enige om dato og være sammen om at åbne foreningshusene op for publikum/interesserede fremadrett. I år holdt Søbadet åbent, men ingen gæster. Der var ikke en samlet aktivitet da flere af de andre foreninger ikke holdt åbent. Der var også forvirring om datoer ”Havnens Dag” og ”Vild med vand-havne dag”
       • Sæsonstart - Lørdag 1. oktober, kl.10. Vi holder sæsonsstartceremoni med klip af rødt bånd kl.10.
       • Sæsonafslut – vi holder indtil videre fast i d.30.4.23 (søndag)

       Ad. 10. Arbejdsopgaver Søbadet

       Preben har indkøbt en god lampe der kan hænges op.

       -      Niels og Lis vil gerne fortsætte med at organisere rengøringsskemaet.

       -      Jørgen tager initiativ til at ordne bænke m rystepudser

       -      Lasse tager trapperne

       -      Sauna ovnen bliver testet forud for sæsonstart (Lasse)

       Ad. 11. Projekt Nyt Søbad

       Gode nyheder! Prebens omhyggelige ansøgning til Kystdirektoratet er godkendt. Der vil sige

       Byggeprojekt; Udvidelse af omklædningsrum med plads udenfor kan søsættes. Vi afholder ekstraordinær GF hvor projekt præsenteres og godkendes i starten af 2023. Byggeriet kan om alt går vel udføres i foråret, efter sæsonafslut d. 30. april.

       Ad.12. Information/nyheder til medlemmerne

       -      Medlemmer der har sat kontingent til Betalingsservice skal være opmærksomme på at betalingsservice først sender opgørelse ud d.25.9, så der kommer ingen info/mail fra bestyrelsen/Johnny. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at melde kontingent til betalingsservice (letter arbejdsbyrden for Johnny).

       -      Sauna gus – del af teamet. Henvendelse til Jørgen, via mail

       -      Arbejdsopgaver i september. Endelig dato meldes ud på FB.

       -      Inviterer de første 50 på ventelisten.

       -      Information om havnens renovering.

       Ad.13. Forslag til datoer for fremtidige møder

       Tirsdag 13. september hos Jørgen

       Onsdag 12. oktober hos Johnny

       Onsdag d.23. november hos Christina

       Onsdag d.14 december hos Michael

       Ad. 14. Punkter til kommende møder

       Ingen nye.

       Fælles drev til bestyrelsen, stadig på TO DO listen.

       Ad. 15. Generelt

       • Ift. nye medlemmer. Mail/opkrævning til nye medlemmer på 1350kr. Når indbetaling kommer, automatisk m link til intro kursus. Johnny sender ud når den er klar.

                 Intro - Uge 40, start 3-9.10, man-fre 17.30-19, lør-søn 13.30-15

       • Man kan bruge det nye system til til-/afmelding saunagus. Jørgen tjekker med ”gus gruppen” (5 nu, bliver en 3-4 mere).

       Referat af bestyrelsesmødet hos Johnny d. 11. maj 2022

       Tilstede: Lasse, Johnny, Preben, Jørgen, Christina og Dorthe

       Fravær: Michael

       Ad 1: Ordstyrer og referent

       Johnny er ordstyrer og Dorthe er referent

       Ad 2: Godkendelse af dagsorden

       Godkendt

       Ad 3: Godkendelse af referat

       Referatet er godkendt

       God stemning og god ånd ved generalforsamlingen.

       • Indtjekning; Preben har forsøgt at kontakte firmaet dog uden held. Johnny undersøger pris og muligheder for indtjekning mm via vores medlemssystem ForeningLet.
       • Preben har opdateret vedtægterne på hjemmesiden
       • Vi har besluttet at fastholde 30. april som afslutningsdato for vinterbadesæsonen.
       • Vi fastholder ventelisten på 200 og følger udviklingen løbende.
       • Vedr. oplevelsen af at kajakroere ror tæt på Søbadet; Vandet er til os alle og der skal være plads til os alle og alle foreninger. Samtidig skal der dog lyde en opfordring til at give bestyrelsen besked, hvis I oplever at kajakroere kommer meget tæt på.
       • Vi fortsætter vores praksis, hvor vi understreger vigtigheden af og dermed også en kraftig opfordring til at vi kun bader, når vi er 3 samlet for på den måde at passe på hinanden.

       Ad 4; Evaluering af generalforsamling samt behandling af nedenstående forespørgsler mm fra GF

       Ad 5: Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen

       Referatet er godkendt. Preben lægger referatet og formandens beretning på hjemmesiden.

       Ad 6: Hvad byder vi ind med til Havnens dag d. 11. juni?

       Havnens dag er lørdag d. 11. juni. Vi holder Søbadet åben fra kl. 10 til 12, så interesserede kan komme ind og se vores faciliteter. Der er ikke stor tilslutning fra foreningerne i havnen, da en del har arrangementer senere på året.

       Christina og Lasse er værter for arrangementet i Søbadet.

       Ad 7: Rammer for sommerbadning

       Preben hænger seddel om sommerbadning op i Søbadet.

       Ad 8: Information fra formand og bestyrelse

       • Alt tyder på at renoveringen af havnebassinet er udskudt på ubestemt tid.
       • Johnny har skrevet til alle passive medlemmer vedr. ophør af muligheden for passivt medlemskab. Vi mangler stadig at høre fra 2 medlemmer om de ønsker aktivt medlemskab eller ophører som medlem.
       • Vi har 184 personer på ventelisten

       Ad 9:  Livet på Søbadet

       Saunaen er lukket af. Måtterne fra saunaen skal udskiftes før opstart af den nye sæson. Preben bestiller nye måtter.

       Rengøring:

       • Vi indkøber ny og kraftigere støvsuger til rengøringen – da gulvet kræver en meget kraftig støvsuger
       • Christina køber en ny støvsuger.
       • Lis og Niels vil gerne være koordinatorer for rengøringen igen næste sæson

       Ad 10: Henvendelser fra medlemmerne

       • Ingen henvendelser

       Ad 11: Foreningens økonomi og medlemsstatus

       • Johnny gennemgik de sidste posteringer

       Ad 12: Årshjul/aktiviteter

       • Sæsonafslutning

       Fint arrangement med 47 deltagere. Stor tilfredshed med maden. Vegansk er godt

       Opdatere dato for Havnens dag

       Ad 13: Arbejdsopgaver på Søbadet

       • Lasse lægger den hvide boje og svømmebanen ud på fredag d. 13. maj
       • Lasse fjerner brædder mellem de 2 trapper til en start.
       • Lasse renser trinene på trapperne.
       • Jørgen er tovholder på at få slebet bænkene og skriver ud ift. at få hjælp til opgaven (Skrives i tabellen)
       • Køb af projektør; vi kunne evt. spørge Lars Henrik, da han har indkøbt en god én til eget brug
       • Renovering af trinene på trappen på siden af pontonen
       • Preben har fået den nye redningskrans og ophængt den på Søbadet.

       Ad 14: Projekt Nyt Søbad

       • Pia Enemærke har givet Preben tlf nummer på en anden tømrer. De har endnu ikke aftalt mødetidspunkt på Søbadet ift. at få tilbud om udvidelse af omklædningsrummet
       • NBC Marine har vi heller ikke fået en aftale i hus med endnu ift. en ”forlængelse” af pontonen

       Ad 15: Information/nyheder til medlemmerne

       Søbadet er åben for sommerbadning. Rammerne for sommerbadning hænges på opslagstavlen.

       Vi forventer at alle giver en hånd med rengøringen.

       Ad 16: Godkendelse af datoer for fremtidige møder

       • Onsdag d. 17. august hos Preben
       • Onsdag d. 14. september hos Jørgen
       • Onsdag d. 12. oktober hos Christina
       • Onsdag d. 23. november hos Johnny
       • Onsdag d. 14. december hos Lasse

       Ad 17: Punkter til fremtidige møder

       • Fælles drev til bestyrelsen
       • Sæsonstart - På august mødet laver vi en plan for introduktion af de nye medlemmer. Procedure for optagelse af nye medlemmer. Vi afprøver funktionen Event ift. at medlemmerne slev booker tid til intro
       • Preben undersøger hvad DGI kan tilbyde ift. uddannelse af gusmestre og førstehjælpskursus
       •  Jørgen laver et opslag ift. gusmestre

       Ad 18: Evt.

       Intet at tilføje

       Referat fra den 6. april 2022 kl 19.30 – 22.00

       Deltagere: Preben, Dorthe, Lasse, Johnny, Jørgen, Michael, Lisbeth

        1.Ordstyrer og referent

       Dorthe ordstyrer, Lisbeth referent

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Godkendt

       3.Godkendelse af referat fra den 16.3. 2022

       Godkendt

       4.Information fra formand og bestyrelse

       • Renovering af havnebassinet er endnu ikke kommet i gang - ingen information om ny dato.
       • Optaget i DGI – det første år er medlemsskabet gratis. I det år vil bestyrelsen vurdere de muligheder, der er ved medlemskab.
       • Flere dage har der været olie på vandet ved Søbadet. Oplysninger fra havnefogeden og sejlklubbens formand er, at årsagen højst sandsynlig er, at der ved tankning af både er blevet spildt olie/diesel i vandet.
       • 70 kg saunasten er kommet – lægges i saunaovnen på lørdag

       5.Generalforsamling

       Et forslag er indkommet – Preben kontakter vedkommende for at afklare forslagets ordlyd. Preben skriver det ind i dagsordenen.

       Udsende dagsorden, budget, regnskab – Preben gør det i næste uge.

       Vi tager sprit med – få flasker

       Bestyrelsens forslag til referent bliver Lisbeth

       6.Livet på Søbadet

       God stemning – ros til alle de frivillige for alt det de gør og for at de gør foreningen til et bedre sted at være.

       Påsken – på alle helligdage er saunaen åben hele dagen

       7.Henvendelse fra medlemmerne

       Ingen

       8.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       Venteliste  - 150 er skrevet på, så det vil sige at der er plads til 50 mere.

       Strøm er den største udgift i regnskabet. Fordi foreningen har skiftet leverandør er strømprisen lige nu fast.

       9. Årshjul/aktiviteter

       • Åbenhus – det var en fin og positiv oplevelse. Mange var interesseret i at komme på venteliste

       15 – 20 kom for at se Søbadet

       5 – 10 kom for at bade

       • Afslutningsarrangement på Jagten

       Deltagere betaler 100 kr. for maden på mobilepay og betaler selv for drikkevarer direkte til Jagten. Tilmelding 13.4. Preben sender indbydelse ud. Max deltagere på 60. Stegt flæsk eller vegansk hovedret.

       10.Arbejdsopgaver på Søbadet – se efter referatet

       11.Projekt Nyt Søbad

       Byggeprojektgruppen har været samlet. Drøftelsen i gruppen tog udgangspunkt i æstetikken, bevare det hyggelige ved det lille Søbad og det unikke ved vores fantastiske sted.

       Ved alle forandringer skal der ansøges om tilladelse i Kystdirektoratet – Preben har talt med dem.

       Det seneste forslag fra gruppen er, at omklædningsrummet bliver bygget ud til kanten af pontonen og så finde en løsning, så der stadig kan blive plads til en bænk på solsiden.

       Preben vil mødes med NBC Marine for at drøfte muligheder for at forlænge pontonen ved sydsiden af Søbadet

       12.Information/nyheder til medlemmerne

       Indbydelse til afslutning

       Udsendelse af materialerne til GF

       13.Fremtidige møder

       Den 20.4. 2022 – generalforsamling

       Den 11.5. 2022 hos Johnny – Dorthe skriver dagsorden

       Forlænge sæsonen ind i maj

       Sæsonstart – intro af nye medlemmer

       Rammer for sommerbadning

       Passive medlemmer – Johnny skriver til dem

       Nye mødedatoer

       Fælles drev til bestyrelsen

       14.Eventuelt

       Ingen emner

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Hop i Havet

       Den 22. august

       Sæsonstart

       Fredag den 1. oktober

       Saunagus Aflyst fra sidst i december til?

       Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

       Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

       Søndag den 14.11.

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2022 kl 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 29. januar 2022

       Fuldmånearrangement

       Den 18.3

       Et  Åbenhus- arrangement

       Den 20.3.

       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       Den 12.3  Marts

       Generalforsamling

       Den 20. april

       Sæsonafslutning

       Lørdag den 30. april

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Lås på fordøren

       Preben

       Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

       Skifte sten på saunaovnen

       Preben og Jørgen

       Skiftes på lørdag

       Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

       Preben og Michael

       Michael er i gang

       Måtter i saunaen skiftes til næste sæson       Referat fra den 16. marts 2022 kl 19.00 – 22.00

        

       Deltagere: Preben, Jørgen, Michael, Lasse, Lisbeth, Johnny

       Afbud: Dorthe

       1.Ordstyrer og referent

       Lisbeth referent, Lasse ordstyrer

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Godkendt

       3.Godkendelse af referat fra den 16.2. 2022

       Godkendt

       4.Information fra formand og bestyrelse

       • Preben har haft en fin dialog med Birthe Bendorff fravinterbaderne på Nordmolen.
       • Rune var desværre ramt af arbejde de første søndage i henholdsvis marts og april og har derfor ikke kunnet give "børnegus".
       • Johnny og Preben havde et fint møde med Nanna Grønbech fra DGI og hun indstiller os til medlemskab i DGI på deres kommende møde den 8.marts 2022. I samme forbindelse har hun sendt et par kommentarer til vores vedtægter. Vi skal vurdere om vi skal ændre i vores vedtægter på denne baggrund.
       • Renovering af havnebassinet starter op i uge 13 med bådpladserne ved sydmolen. Projektlederen har sagt, at vi godt kan bade, mens der graves.

       Bestyrelsen er dog stadig usikker på vandkvaliteten m.h.t. kemikalier, bakterie m.m. – derfor har vi en skærpet opmærksomhed på det.

       Preben har gjort opmærksom på vores el-kabel

       • VID Årsmøde den 12.3 – Preben deltog . God oplevelse at være med. Mange nye foreninger og de er alle lukket for nye medlemmer. Der er registreret 167 vinterbaderforeninger i Danmark.

       Årsmøde 2023 er i Herning

       167 registrerede klubber i Danmark.

       • Mange henvendelser om medlemskab

        5.Livet på Søbadet

       Hyggeligt at være der – der er en god stemning.

        6.Henvendelse fra medlemmerne

       • Der er kommet et forslag fra et medlem om, at vi skal bruge Kerkes sten til saunaovnen. Det vil vi gøre fra næste sæson, når stenene alligevel skal skiftet. Der skal nye sten i saunaovnen hvert år.
       • Forslag om at saunaen er åben til kl 11.00 hver dag – det effektueres.

        7.Generalforsamling

       Drejebogen blev gennemgået og opdateret med beslutninger.

       Der planlægges med optag af 50 nye medlemmer i.f.t. budgettet.

       Indkaldelse og dagsorden er ok

       8.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       God solid økonomi

       Ingen ændringer i medlemsstatus.

       9.Årshjul /aktiviteter

       • Åbenhus –arrangement den 20.3, Lasse, Jørgen, Preben deltager.
       • Afslutningsarrangement – Preben kontakter Jagten om de kan servere et måltid mad til os og hører hvor mange, der kan deltage.

       Foreningen giver et tilskud til maden, og deltagerne betaler selv for drikkevarer.

       Saunaer åben hele dagen den 30.4.22

       10.Arbejdsopgaver på Søbadet.

       Se efter referat

       11.Projekt Nyt Søbad

       Preben har modtaget tegninger fra Pia, som sendes til byggeprojektgruppen med kommentarer. Vi kan så efterfølgende sende dem til MBC-Marine og få et prisoverslag på selve pontonkonstruktionerne incl. monteringsudgifter.

       Preben har haft kontakt til MBC-Marine og fået at vide at flydepontonerne ikke kan bygges sammen uden, der er en pæleforankring. Sådan en løsning bliver dyr og bestyrelsen er meget usikker på om Kystdirektoraret  vil godkende sådan en løsning.

       Preben kontakter Kystdirektoratet.

       Preben indkalder byggeprojektgruppen

       12. Information/nyheder til medlemmerne

       Venteliste med link og 1. april på hjemmesiden

       13. Fremtidige møder

       Den 6.4 – hos Michael, Tureby Alle 29 A

       Den 20.4. 2022 – generalforsamling

       Den 11.5. 2022 hos Johnny

       14.Eventuelt

       Den tidligere formand beholder sin brik, så han altid kan bruge søbadet.

        

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Hop i Havet

       Den 22. august

       Sæsonstart

       Fredag den 1. oktober

       Saunagus Aflyst fra sidst i december til?

       Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

       Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

       Søndag den 14.11.

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2022 kl 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 29. januar 2022

       Fuldmånearrangement

       Den 18.3

       Et  Åbenhus- arrangement

       Den 20.3.

       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       Den 12.3  Marts

       Generalforsamling

       Den 20. april

       Sæsonafslutning

       Lørdag den 30. april

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Lås på fordøren

       Preben

       Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

       Skifte sten på saunaovnen


       Skiftes til næste sæson

       Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

       Preben og Michael

       Michael er i gang
       Referat fra den 16. februar 2022 kl 19.00 – 22.00

       Afbud: Michael

       Deltagere: Jørgen, Dorthe, Lasse, Preben, Johnny, Lisbeth

       1.Ordstyrer og referent

       Dorthe ordstyrer, Lisbeth referent

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Godkendt med tilføjelse af punktet – Evaluering af dåbsfesten og intern kommunikation i bestyrelsen.

       3.Godkendelse af referat fra den 12.1. 2022

       Godkendt

       4.Intern kommunikation i bestyrelsen

       Alle henvendelser til bestyrelsen – gode ideer, spørgsmål m.v. skal sendes direkte bestyrelsen, hvis der skal handles på det. Når et bestyrelsesmedlem ser en besked på FB, må man bede vedkommende om at sende en mail til formanden.

       Messenger er et godt redskab til hurtig besked og hurtig tilbagemelding i bestyrelsen. Det er overskueligt, men vi skal være opmærksomme på hvilke beslutninger, der kan tages på den måde. De fleste sager kan vente til næste bestyrelsesmøde. Det er legalt at stoppe snakken.

       5.Information fra formand og bestyrelse

       • VID- årsmøde er den 12.3 2022  i Køge – Preben og Dorthe deltager.
       • Mange henvendelser om venteliste og lån af Søbadet til forskellige arrangementer.
       • DGI – møde på fredag den 18.2 kl 9.15 med Nanna Grønbæk. Det handler om medlemskab m.m.
       • Renovering af havnebassinet bliver sandsynligvis i slutningen af marts. Bundfaldet deponeres.
       • Mail fra vinterbaderne på nordmolen: Preben kontakter Birthe Bendorff og inviterer til en snak.

       6.Livet på Søbadet

       Der er mange badende og dejlig stemning

       7.Henvendelse fra medlemmerne

       Der er kommet en henvendelse i forbindelse med bestyrelsens beslutning om, at der ikke fra næste sæson findes passivt medlemskab.

       Preben har talt med medlemmet. Der var tale om en misforståelse og medlemmet vil gerne være aktivt medlem.

       8.Evaluering af dåb og fest

       God fest, god mad, alt var rigtig godt – glade medlemmer – super arrangement lyder det fra flere deltagere.

       Drejebogen er bestyrelsens arbejdsredskab og de beslutninger som tages, skrives ind i drejebogen og er bestyrelsens plan for afholdelse af dåb og dåbsfest

       Trompetisten var helt med på at komme igen til næste år. Han synes det var en sjov opgave.

       Bestyrelsen havde sørget for håndsprit, og alle havde coronapas.

       Der skal udtænkes en enkelt og mere klar tilmeldingsprocedure til næste år.

       Husk at hele bestyrelsen er ansvarlig.

       9.Generalforsamling

       Se bilag

       10.Venteliste

       Venteliste oprettes fra forår 2022. ventelistegebyr er 400 kr, som ikke betales tilbage eller er en del af medlemskontingent, indmeldelsesgebyr eller nøglegebyr.

       Johnny arbejder på at systemet kan blive færdigt, så vi i nyhedsbrevet efter næste bestyrelsesmøde kan informere om oprettelse af venteliste med dato og link og at linket til ventelisten sættes på hjemmesiden den 1. april.

       11.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       Årsregnskab godkendt af bestyrelsen til oversendelse til GF til vedtagelse.

       12. Årshjul

       Åbenhus –arrangement søndag den 20.3 kl 12.00 – 14.00. Annonceres på hjemmesiden og Hvidovre Avis – Lasse skriver til Hvidovre Avis.

       Fuldmånearrangement den 18.3

       13.Arbejdsopgaver på Søbadet.

       Se efter referatet

       14.Projekt Nyt Søbad

       Tegningerne er på vej. Emnet tages med på GF til drøftelse og opbakning til at gå videre.

       Preben indkalder arbejdsgruppen når tegningerne er kommet.

       15. Information/nyheder til medlemmerne

       Fuldmånearrangement den 18.3

       Åbent hus-arrangement den 20.3

       16. Fremtidige møder

       Den 16.3. 2022 hos Lisbeth – afbud Dorthe

       Den 6.4 hos Dorthe

       Den 20.4. 2022 – generalforsamling

       Den 11.5. 2022 hos Johnny

       17.Eventuelt

       Sæsonafslutnings arrangement den 30.4 – lang drøftelse af flere forslag f.eks. spisning i Jagten, spisning med efterfølgende fest i roklubben eller noget helt andet. Emnet sættes på dagsordenen på næste møde. 

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Hop i Havet

       Den 22. august

       Sæsonstart

       Fredag den 1. oktober

       Saunagus

       Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

       Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

       Søndag den 14.11.

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2022 kl 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 29. januar 2022

       Fuldmånearrangement

       Den 18.3

       Åbenhus- arrangementer

       20.3

       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       12.3

       Generalforsamling

       20.4

       Sæsonafslutning

       Lørdag den 30. april

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Lås på fordøren

       Preben

       Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650
       Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

       Preben og Michael

       Michael er i gang
       Et stort publikum overværede dåben 2022.

       Et stort publikum overværede dåben 2022.

       Referat af bestyrelsesmødet d. 12 januar 2022

       Tilstede: Preben, Lasse, Johnny, Jørgen, Lisbeth og Dorthe

       Afbud: Michael

       1.Lasse er ordstyrer og Dorthe referent

       2.Dagsorden godkendt

       3.Referat godkendt 

       4.Info fra formand og bestyrelse

       • Vinterbadefestival i Skagen er flyttet til marts – sendes ud til medlemmerne
       • Henvendelser udefra ift. venteliste mm
       • Udskiftning af brik. Får en ny når den gamle afleveres
       • Møde i havnen med DGI d. 24. januar. Preben og Jørgen deltager. De orienterer ligeledes havnens foreninger om at vi ønsker at udbygge Søbadet
       • Renoveringen af havnen planlægges at starte op i marts
       • Pia Enemærke har kontaktet Preben og fortalt at hun er klar til at starte op på tegning af det kommende Søbad
       • Nanna fra DGI ønsker at mødes med repræsentanter fra bestyrelsen en dag på Søbadet ift. et kommende medlemskab. Prøvemedlemskab det første år er gratis
       • Dorthe viste de 2 nye beachflag frem
       • Flere medlemmer har responderet positivt på bestyrelsens retningslinjer ift. de nyeste restriktioner

       5.Livet på Søbadet

       • Vi har en oplevelse af at alle er glade for at Søbadet er åbent, selv med restriktioner
       • Pressemeddelelsen dags dato ændrer ikke på de udmeldte restriktioner i SØBADET

       6.Henvendelse fra medlemmer

       • Medlemsforslag om belønning og honorering af rengøring. Bestyrelsen har sendt svar

       7. Fuldmagt - oplæg v. Jørgen

       • Jørgen fremlagde et eksemplar på en fuldmagt fra en grundejerforening
       • Medlemmer får stemmekort af forskellige farver til brug ved afstemning
       • Fuldmagten kræver at fuldmagtsgiveren har underskrevet fuldmagten
       • Den bliver rettet til og lagt på hjemmesiden

       8. Økonomi v Johnny

       • Overskud tæt på 174.000 kr.
       • Fået en del nye medlemmer
       • Sæsonens største udgift har været maling af Søbadet

       9. Årshjul

       • Jytte og Dorthe afventer Coronasituationen og aftaler nye arrangementer senere på måneden
       • Vi afventer situationen ift. udmelding af datoer for de 2 åben hus arrangementer

       Forberedelse af dåbsfesten d 29 januar 2022

       • 11 aspiranter er tilmeldt dåb
       • 10 tilmeldte til dåbsfesten
       • Reminder om dåbsfesten lægges på FB og omtales i nyhedsbrev med ny tilmeldingsfrist d 19. januar. Der er krav om fremvisning af Coronapas

       Plan for festen

       • Lasse kontakter Liv for at høre om hendes mand eller vores medlem Toke har lyst til at trutte
       • Drejebogen blev udfyldt og opdateret

       10. Arbejdsopgaver

       • Tjek af tag når det regner næste gang grundet vand på hylden under uret

       11. Nyt Søbad

       • Pia laver tegning
       • Bekymring luftet ift. om en vinkel med de 2 pontoner kunne ende med at opsamle en masse tang 

       12.Information/nyheder til medlemmerne

       • reminder om dåbsfesten
       • Dato for generalforsamlingen er onsdag d. 20. april
       • Muligheden for passiv medlemskab ophører med udgang af denne sæson, da det er en administrativ tung opgave for bestyrelsen

       13. Fremtidige møder

       • Johnny er vært ved mødet d. 11. maj

       Punkter til næste møde

       • Ny mødedato for april
       • Planlægning af den kommende generalforsamling
       • Venteliste

       14.Evt.

       • intet nyt

       Referat af bestyrelsesmødet d. 15. december 2021

       Afbud: Lisbeth

       Ordstyrer: Johnny

       Referent: Dorthe

       Godkendelse af referat

       • Godkendt og lagt på hjemmesiden

        Godkendelse af dagsorden

       • Ingen kommentarer

       Information fra formand og bestyrelse

       • Vi drøftede medlemskab af DGI på mødet og får nærlæst vilkår og betingelser for os som vinterbadeforening. Der var generelt stemning for medlemskab, da DGI har en afdeling for vinterbadere og kan være behjælpelig med flere aspekter af foreningslivet. DGI har bl.a. kontakter ift. at søge midler til en kommende udvidelse af Søbdet.Dorthe videresender mail fra Martin fra DGI til bestyrelsen.
       • Mail fra Connie Kirkegård Nielsen om et kommende møde for havnens foreninger om udvikling af havnen. Dato følger.
       • Preben har fået mail om endnu et Corona tilfælde siden sidste møde. Alt er blevet håndteret på fornemste vis. Vi vil gerne understrege hvor trygt og dejligt det er at vi bliver orienteret som bestyrelse, så vi kan hjælpe med at informere medlemmer som kan have været potentielle nær kontakter
       • Gusmestrene har lavet plan for gus, hvor den sidste dato er mandag d 20. december. De afventer situationen i januar inden de planlægger nye datoer
       • Preben har valgt ikke at lave reklame for de mange vinterbadefestivaler rundt om i landet taget situationen i betragtning
       • Dorthe har bestilt 2 beachflag til foreningen og de er klar til afhentning på mandag d. 20. december.

       Henvendelser fra medlemmer

       • Ingen 

       Venteliste

       • Vi har besluttet at lave en venteliste på max 200 personer med et opskrivningsgebyr i lighed med tidligere på 400 kr.
       • Dette annonceres til foråret 2022 og foreningens medlemmer bliver adviseret før det kommer på hjemmesiden

       Fuldmagt

       Jørgen har undersøgt forskellige procedurer for brug af fuldmagter.

       Foreningen står for at sikre at der er fuldmagter, som kan downloades fra foreningens hjemmeside og disse skal underskrives for at være gyldige.

       Der skal i givet fald være 2 forskellige fuldmagter; hvor den ene er af mere general karakter og den anden, hvor medlemmet skal specificere, hvad der gives fuldmagt til.

       Jørgen lavet et udkast til de 2 fuldmagter til mødet i januar. Vi ønsker ikke at der sættes max for antal fuldmagter, som et medlem må medbringe. 

       Foreningens økonomi og medlemstal

       • Økonomien ser fornuftig. Der har ikke været nogen store udgifter siden sidste møde
       • Vi har stadig 465 medlemmer

       Nyhedsbrev

       • Tilmelding til dåb for dåbsaspiranterne inden udgangen af året
       • Dåbsfest; invitationen kommer i januar
       • Notits om gæsteordningen, da der er meget få indbetalinger og en påmindelse om at værne om den fine ordning
       • Nytårskur 

       Årshjul

       • Julehygge søndag d 19. december fra kl. 14 til 16

       Nytårsbobler og kransekage d. 1. januar kl. 13

       • Dorthe køber 4 flasker bobler, glas og kransekage 

       Dåbsfesten d 29. januar 2022

       • Roklubben skulle være booket via Susan. Preben tjekker op for en sikkerheds skyld
       • Preben kontakter vores medlemmer, Ole og Lisa ift. om de har lyst til at levere mad til festen
       • Dorthe deler den tidligere invitation for dåbsfesten op ift. tilmelding til dåbs

       Generalforsamlingen 2022

       • Teatersalen er booket, dog ikke til den i første omgang udmeldte dato.
       • Preben har den nye dato 

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       • Preben har sikret landgangsbroen
       • Dejligt med opbakning fra medlemmer ift. at få landgangsbroen tilbage på plads
       • Michael køber “skruer” til rækværk
       • Preben har spanden med sand klar derhjemme.
       • Lasse køber flere sikringer og momentnøgle til saunaen. 

       Projekt “ nyt Søbad”

       • Vi afventer tegningsmateriale

        Datoer for de kommende møder

       • Mødet i januar er flyttet til d. 12.  grundet planlægning af dåbsfesten. Mødet holdes hos Preben
       • Jørgen er vært ved mødet i februar
       • Dorthe skulle have været vært ved mødet i marts – har dog møde og må melde afbud. KAN VI BYTTE MØDE, JØRGEN?

       Referat fra den 1. december 2021 kl 19.00 til 21.30 (novembermødet blev skubbet pga. corona hos Preben)

       Afbud: Dorthe, Michael, Jørgen

       1.Ordstyrer og referent

       Preben - ordstyrer og Lisbeth – referent

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Godkendt

       3.Godkendelse af referat fra den 13.10. 2021

       Godkendt

       4.Information fra formand og bestyrelse

       • Vi har fået flere invitationer til vinterbader- festivaller. Preben lægger dem på FB.
       • Henvendelse fra Kultur og Fritid, som vil lave en lille film om fritidslivet i Hvidovre. Vi skulle finde et par medlemmer, som ville deltage på filmen. Den er beregnet for den nye kommunalbestyrelse. Vi vil takke nej til at deltage, men vil invitere den nye kommunalbestyrelse på besøg på Søbadet i starten af det nye år.
       • Referat og formandens beretning fra GF skal underskrives af alle i bestyrelsen og sendes til Foreningsportalen.
       • Enkelte henvendelser om medlemskab
       • Renovering af havnebassinet: Der skal laves nye undersøgelser, da havnebassinet skal tømmes helt. Ingen tidsplan endnu.
       • Besøg fra Kulhuse – Gik fint – de var meget begejstret – mange spørgsmål som de fik svar på.
       • Et af de nye medlemmer mangler at få intro. Lasse kontakter medlemmet.

       5.Livet på Søbadet

       • God stemning – hyggeligt at være på Søbadet
       • Gus: der er flere medlemmer, der ikke dukker op til gus uden afbud. Vi følger udviklingen. Gusmesterholdet må drøfte situationen.
       • Corona på Søbadet: 4 medlemmer har meldt tilbage, at de har været på Søbadet og efterfølgende blevet testet positivt. Dejligt at få tilbagemelding, så dem der har været på Søbadet samtidig, kan tage deres forholdsregler.
       • Ingen ændringer i forholdene på Søbadet i.f.t. corona. Fortsat spritte hænder, klæde om uden for, hvis der er mange o.s.v.

       6.Henvendelse fra medlemmerne

       Henvendelse fra et medlem, som gerne vil arrangere børnetimerne søndag den 4.12 eventuelt med børnegus.

       7.Førstehjælpskursus

       Det skal være et lille kursus på et par timer, som ruster os til at kunne hjælpe en nødsted på Søbadet.

       Lasse kontakter Jacob K om han ville være interesseret i at undervise.

       8.Venteliste

       Foreløbig drøftelse – der har gennem årene været afprøvet forskellige måder at optage nye medlemmer på. Ingen af dem har været optimale og de har tilmed krævet en del administrativt arbejde. Bestyrelsen forventer at foreningen også i fremtiden skal optage et mindre antal nye medlemmer hvert år.

       Kassereren er villig til at administrere en venteliste. Forslag: at der oprettes en venteliste med et max antal, betale et engangsbeløb for at blive skrevet op m.m.

       Forslaget drøftes videre på næste møde, hvor der tages beslutning.

       9.Fuldmagt – udsættes til næste møde

       10.Hunde på Søbadet

       Bestyrelsen enig i at der ikke skal medbringes hunde eller andre dyr på Søbadet.

       Bestyrelsen vil ikke lave regler for hunde på flydebroen, da flydebroen er offentlig tilgængelig.

       11.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       Foreningen har skiftet el-leverandør til OK-strøm. Der er fast pris i de næste 12 mdr. Det er grøn strøm fra vindmøller.

       12.Årshjul

       Aktivitetsgruppen:  har annonceret flere rigtig gode arrangementer.

       Generalforsamlingen holdes i uge 14 – forsøger at få den 6. april. Preben booker teatersalen i Frihedens Idrætscenter. 

       Forberedelse af dåbsfest:

       Roklubben med max antal deltagere  f.eks 40 – 60 deltagere alt afhængig af hvad brandmyndighederne stiller af krav– Preben booker

       Fast lukketidspunkt

       Mad fra Lis og Ole – Preben ringer

       Lasse vil prøve at skaffe horn og trutte til dåbshandlingen

       Sikkerhedsperson – Michael

       Indbydelser – sendes ud lige efter nytår 

       13.Arbejdsopgaver på Søbadet.

       14.Projekt Nyt Søbad – ligger lidt i dvale p.g.a. arbejdspres

       15. Information/nyheder til medlemmerne

       Om corona – fortsætter som nu – ros til dem der har meldt tilbage.

       Ridse reglerne op om hvordan reglerne er i Saunaen

       Julehygge på Søbadet

       Børnetid på Søbadet

       Dåb og fest

       FB – opfordring til at alle medlemmer melder sig ind

       16. Fremtidige møder

       Onsdag den 15. december - Dorthe

       17.Eventuelt

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Hop i Havet

       Den 22. august

       Sæsonstart

       Fredag den 1. oktober

       Saunagus

       Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

       Invitation til nye og gamle som ikke er kommet i gang med at bade

       Søndag den 14.11.

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2022 kl 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 29. januar 2022

       To Åbenhus- arrangementer

       ?

       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       Marts

       Generalforsamling

       Dato kommer senere

       Sæsonafslutning

       Lørdag den 30. april

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Lås på fordøren

       Preben

       Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650
       Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

       Preben og Michael

       Michael er i gang

       Flag

       Dorthe

       Det koster 6-700 kr pr stk. Der besluttes at købe 2 stk.

       Referat frabestyrelsesmøde den 13. oktober kl 19.00 hos Jørgen, Poppel Alle 27

        1.Ordstyrer og referent

       Dorthe ordstyrer og Lisbeth referent

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Godkendt

       3.Godkendelse af referat fra den 15.9. 2021

       Godkendt

       4.Information fra formand og bestyrelse

       • Preben har fået henvendelse fra Kulhuse Vinterbadere. De vil gerne besøge os og få en snak om vores erfaringer med foreningen og bygning af Søbadet. De skal være meget velkomne hos os og Preben sender et par datoforslag til dem. Vi vil invitere dem på en badetur og en kop kaffe med snak enten i Suset eller på Jagten.
       • Der er indkøbt kasser og der er lavet skilte til rengøringsfolkene. Kasser og hylder prioriteres til rengøringen.
       • Saunaen har stået på konstant varme p.g.a. de mange introer, derfor har den ikke været varm ved åbningstidspunktet. Den indstilles på de saunatider vi beslutter efter søndagens intro.
       • Lasse er i gang med at regulere saunatemperaturen, så den ikke er for varm. Det gøres over noget tid, så temperaturen sættes langsomt ned.
       • Møde i havnen om renovering af havnebassinet.

       Der er ændringer i planerne, men ikke noget konkret før KB har vedtaget planen.

       Nogle medlemmer har spurgt, om der i samme omgang kan renses op omkring Søbadet. Desværre er dette ikke muligt, da det er et nature 2000 område.

       • Malingen af Søbadet er gået meget fint – de var færdige til tiden og det er blevet meget flot.

       5.Livet på Søbadet

       • Statistik – besøgstallet fordeler sig fint
       • Saunatider:

       Lørdag kl 6-13 og 19-22

       Søndag kl 6-22

       Mandag 6-10 og 15-22

       Tirsdag kl 6-10 og 15-22

       Onsdag kl 6-13 og 16-22

       Torsdag kl 6-10 og 15-22

       Fredag kl 6-10 og 15-22

       Tiderne kodes ind på mandag

       Egentlig havde vi besluttet, at der skulle være varme på saunaen fra kl 15 onsdag, men da der skal være tid til rengøring er tiden skubbet til kl 16.

       • Saunagus – alle gusmestre har meldt sig igen i år. Datoerne lægges for en måned ad gangen og der gives 3 omgange gus hver gang.
       • Der er blevet spurgt, om der kan stå en spand vand med duftende urter i saunaen. For nuværende holder vi os til duften af træ i saunaen udenfor gusarrangementerne. Saunaovnen renses efter hver saunagus, så der ikke er dufte i saunaen dagen efter.
       • Gæsteordning: En enig bestyrelse ønsker at bevare den nuværende gæsteordning, som præciseres: Vores forening har en ordning, som indebærer, at du som medlem gerne må medbringe gæster i beskedent omfang i løbet af sæsonen. Man medbringer naturligvis ikke den samme gæst flere gange og i øvrigt kun en gæst ad gangen. Du er vært for gæsten og ansvarlig for at gæsten efterlever foreningens værdier. En gæstebillet koster 40 kr. og indbetales på Mobile Pay 44112.

       6.Henvendelse fra medlemmerne

       • Et medlem har henvendt sig og forespurgt om det kunne blive muligt at saunaen kunne tændes hele dagen. Preben har svaret vedkommende og orienteret om bestyrelsens beslutning om saunatider.
       • Et medlem har spurgt, om det kan lade sig gøre at personer, der har meldt sig ud, kan indmeldes igen her i denne sæson. Bestyrelsen er enig om at der ikke kan indtages flere nye medlemmer i denne sæson, selvom det er personer, som tidligere har været medlemmer.

       7.Passivt medlemskab – f.eks. hvad betyder det, hvilken rettigheder følger der med

       Bestyrelsen drøftede emnet. Der er kun får, der har benyttet sig af muligheden for passivt medlemskab. Et passivt medlemskab er en mulighed for et aktivt medlem, som i en periode ikke vil kunne bruge Søbadet. Et passivt medlemsskab er alene retten til at blive aktivt medlem, når det ønskes og kontingentet er betalt. Det giver ingen rettigheder til at deltage i foreningens arrangementer.

       Det giver en del administrativt arbejde i forbindelse med kontingent udskrivning, og da der er nok administrativt arbejde i forvejen og kontingentet er forholdsvis lavt, beslutter en enig bestyrelse:

       Passivt medlemskab afskaffes fra næste sæson. Der sendes et brev til dem, der har et passivt medlemskab nu, om denne beslutning.

       8.Fuldmagt - Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med og skal der ske ændring af vedtægter.

       Bestyrelsen drøftede emnet. Emnet drejer sig om fuldmagter til GF eller andre møder, hvor der skal stemmes. Hvem bestemmer hvad fuldmagten kan bruges til – et emne eller hele dagsordenen. Skal det stå på fuldmagten, elle er det en mundtlig aftale mellem den der giver fuldmagten og den der har den med. Kan bestyrelsen bestemme hvor mange fuldmagter et medlem kan have med? Handler det om demokrati at så mange medlemmer kan give sin mening til kende?

       Beslutning: alle medlemmer i bestyrelsen undersøger hvordan andre foreninger har det med fuldmagter og så tages emnet med på næste møde m.h.p. beslutning.

       9.Intro af de nye medlemmer

       Det har ikke været skrevet tydeligt nok i velkomstbrevet, at de nye medlemmer skal medbringe håndklæde og drikkevand, da introen indeholder at der bades. Flere har ikke haft håndklæde med. Det skal huskes til næste sæson.

       Alle 57 nye medlemmer, undtaget et, er blevet introduceret. Vedkommende var syg på den planlagte intro og han vil kontakte Lisbeth, når han er rask.

       Der er mange positive tilbagemeldinger fra de nye medlemmer om introen. De føler sig taget godt imod.

       10.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       • Johnny og Preben har fået adgang til banken, så alle regninger er betalt. Delregnskab fremlagt. Økonomien er stabil positiv.
       • Medlemstatus:

       465 medlemmer

       14 udmeldte

       16 fra ventelisten sprang fra.

       11. Årshjul

       Åbningsfest: Fin åbning – ikke så mange deltager, som vi havde håbet, men der var så plads til alle i saunaen, hvor der var glæder over, at Søbadet og sauna kunne åbne i denne sæson.

       Aktivitetsudvalget består af Dorthe og Jytte, så det er begrænset hvor mange arrangementer, der kan arrangeres. Bestyrelsen hører nærmere fra Aktivitetsudvalget. 

       12. Arbejdsopgaver på Søbadet.

       Se efter referatet 

       13. Projekt Nyt Søbad

       Processen er i gang – men det tager længere tid en først regnet.

       14. Information/nyheder til medlemmerne

       Nye saunatider

       Gæsteordning –

       Medlemstal

       Om saunagus og familiedage. 

       15. Fremtidige møder

       0nsdag den 24. november  - hos Lasse, Bonkesvej 3A,2

       Venteliste

       Fuldmagt

       Michael afbud

       Onsdag den 15. december hos Lasse

       16.Eventuelt

       Ingen emner

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Hop i Havet

       Den 22. august

       Sæsonstart

       Fredag den 1. oktober

       Saunagus

       Ca hver 14. dag. Det annonceres på hjemmesiden, FB og på Søbadet. Man skal skrive sig på sedlen i Søbadet.

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl 13 – 15.

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2022 kl 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 29. januar 2022

       To Åbenhus- arrangementer

       ?

       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       Marts

       Generalforsamling

       Dato kommer senere

       Sæsonafslutning

       Lørdag den 30. april

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Lås på fordøren

       Preben

       Låseservice + skift af batteri inden hver sæson.

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

       Tændknap

       Preben

       Ny er sat op       Check og reparation af gelænder ved badetrapperne

       Preben og Michael

       Michael er i gang

       Flag

       Dorthe

       Det koster 6-700 kr pr stk. Der besluttes at købe 2 stk.

       Referat fra den 15. september 2021 kl 19.00 – 21.30

       Deltagere: Dorthe, Preben, Lasse, Jørgen, Johnny, Lisbeth, Michael.

       1.Ordstyrer og referent

       Dorthe ordstyrer og Lisbeth referent

       2.Godkendelse af dagsordenen

       Godkendt

       3.Godkendelse af referat fra den 11.8. 2021

       Godkendt

       4.Information fra formand og bestyrelse

       -      Preben får mange henvendelser om medlemskab.

       -      Møde i havnen om renovering af havnebassinet den 16.9, - Preben kommer lidt senere, Jørgen og Lisbeth vil deltage, hvis det kan lade sig gøre for andre private aktiviteter.

       5.Livet på Søbadet

       Søbadet har været lukket i 14 dage under malingen.

       Mange er glade for at det flotte hus.

       6.Henvendelse fra medlemmerne

       Et medlem har henvendt sig skriftligt med opfordring til at nedsætte kontingentet, fordi vi ikke har kunnet bruge Søbadet/sauna under coronapandemien. Preben har svaret vedkommende, at en enig generalforsamling har vedtaget dette års kontingent.

       7.Sæsonåbning den 1. oktober

       - Saunatjek af Lasse og Peter er gjort i slutningen af august og den virker. Lasse bliver instrueret i at indstille tændingsuret, så det fremover er ham der gør det.

       - Tændknap – Preben har undersøger mulighederne for at bestille en ny. Muligvis kan den nuværende laves.

       - Åbningsrengøring – Jørgen har grovrengjort i saunaen og Lis vil sørge for at Søbadet er fint til åbningen.

       -  Lasse ordner badetrapperne i weekenden den 25 og 26. september.

       -  Lis Lemb og Niels Rosenlund vil gerne stå for koordinering af rengøringsholdene – stor tak til dem.

       -  Preben vil skrive ud til alle medlemmer om at melde sig til rengøringshold.

       -   Åbningstider i sauna – starter ud med tiderne fra sidste sæson og evt ændre dem alt afhængig af behovet.

       Åbningsfest:

       Kl 16 åbningstale af Preben – med den røde løber og snor

       Saunaen er varm til den sidste er gået.

       Der er ingen coronarestriktioner, men vi skal bevare de gode erfaringer fra pandemien. Sprit hænder – spritdispensere sættes op igen -, almindelig omtanke ved badning – klæd om uden for, hvis der er mange, og er man syg så bliv hjemme.

       8.Nye medlemmer – planlægning af intro med datoer

       5 af ventelisten har meldt sig helt ud,

       19 har endnu ikke betalt – efter ca 1 uge og tjek i banken, sendes en rykker

       Datoer for intro

       Lørdag den 2.10 kl 13.30 – 15.00 – Preben Lasse

       Mandag den 4.10 kl 17.30 – 19.00- Michael – Dorthe

       Onsdag den 6.10 kl 17.30 – 19.00 – Lisbeth - Michael

       Lørdag den 9.10 kl 13.30 – 15.00 – Preben - Jørgen

       Søndag den 10.10 kl 11.00 – 12.30 – Johnny - Dorthe

       Tirsdag den 12.10 kl 17.30 – 19.00 – Lisbeth Michael

       Torsdag den 14.10 kl 17.30 – 19.00 – Preben Lisbeth

       Søndag den 17.10 kl 13.30 – 15.00 – Johnny Lasse

       Mandag den 18.10 kl 20.00 – 21.30 – Preben - Lisbeth

       Onsdag den 20.10 kl 20.00 – 21.30 – Lasse Johnny

       Lørdag den 23.10 kl 13.30 – 15.00 – Lasse – Lisbeth – denne er slettet

       Der er flere fra ventelisten, der har meldt sig ud, så d.v.s. at vi godt kan slette intro den 23.10. Den kommer ikke med i velkomstbrevet til de sidste.

       9.Facebook   

       Johnny godkender nye medlemmer til FB-gruppen, da han har overblik over den aktuelle medlemsliste.

       Michael er moderator på FB-gruppen – indsætter opslag fra bestyrelsen med link til hjemmesiden. Alle skal have mulighed for at ytre sig på FB-siden, men kører debatten i ring, eller bliver tonen grov har Michael kompetence til at lukke/slette opslaget.

       10.Foreningens økonomi og medlemsstatus

       Johnny og Preben har endnu ikke fået adgang til banken. Hvis der går for lang tid, kan det give problemer med regninger, der skal betales. Preben og Johnny tager sig af dette.

       Medlemsstatus: 413 + de 60 nyindmeldte

       9 udmeldingen

       Når Johnny får adgang til banken, vil han tjekke indbetalinger der, og sende den sidste rykkermail og sms ud til dem, der ikke har betalt. Hvis de så ikke betaler, meldes de ud.

       Ligeledes med de nye – Johnny tjekker op i banken – rykker sendes ud og hvis de så ikke betaler slettes de fra listen.

       11. Årshjul

       -   Hop i Havet den 22. august: Det blev holdt på stranden. Da der var rødt flag, kunne man kun soppe i strandkanten. Ikke stor deltagelse.

       Vi fik 2 vimpelstandere fra Naturfredningsforeningen for at deltage. Dorthe undersøger om vi kan få lavet et logoflag til dem. 

       -   Planlægning af saunagus: – Jørgen skriver rundt til gusmestergruppen og organisere turnus. Sidste år var der 5-6 der kunne give gus. Gus skal givers af medlemmer, der er instrueret i gus og det skal være for medlemmer.

       Generalforsamlingen besluttede, at der kunne arrangeres gus op til hver 14. dag.

       Bestyrelsen drøftede hvor mange deltagere, der kunne være til det enkelte gusarrangement og endte op med et antal omkring 18. Det er gusmesteren, der vurderer pladsforholdene.

       -   Familiedage: den 1. søndag i hver måned fra kl 13- 15 er der mulighed for at tage sine børn/børnebørn under 18 år med på Søbadet.

       -   Aktivitetsgruppen har endnu ikke været samlet

       -   VID´s årsmøde den 23.10.2021 i Kolding – ingen i bestyrelsen har mulighed for at deltage i år.

       12. Arbejdsopgaver på Søbadet  - se efter referatet

       13.Projekt Nyt Søbad

       Gruppen har holdt møde: gruppen er enig om, at den nye ponton bedst kan lægges på langs ud fra molen og med bagsiden mod sejlrenden, så Søbadet får en L-form. Pia vil lave tegninger, som kan sendes til Kystdirektoratet.

       14. Information/nyheder til medlemmerne

       Rengøringshold

       Trapperens den 25. og 26. september

       Gode erfaringer fra corona f.eks. sprit hænder, er du syg så bliv hjemme.

       Sæsonåbning

       15. Fremtidige møder

       Onsdag den 13. oktober  - Jørgen  Poppelalle 27

       Passive medlemskab – hvad betyder det.

       Hvad betyder det at have fuldmagt – hvor mange fuldmagter kan man have med – ændring af vedtægter

       Venteliste

       0nsdag den 24. november

       Onsdag den 15. december

       16.Eventuelt

       Ingen emner

       Årshjul/Aktiviteter for sæson 2021/22

       Aktivitet

       Tidspunkt

       Hop i Havet

       Den 22. august

       Sæsonstart

       Fredag den 1. oktober

       Saunagus

       Plan kommer senere

       Familiedag. Medlemmer kan invitere børn og børnebørn med til badning

       Den 1. søndag i hver måned fra kl 13.00 – 15.00

       Nytårskur - Godt nytår med bobler

       Den 1. januar 2022 kl 13.00

       Dåb med efterfølgende fest

       Lørdag den 29. januar 2022

       To Åbenhus- arrangementer


       Årsmøde i VID for bestyrelsen

       Marts

       Generalforsamling

       Dato kommer senere

       Sæsonafslutning

       Lørdag den 30. april

       Arbejdsopgaver på Søbadet

       Opgave

       Ansvarlig

       Beskrivelse

       Ventilation i saunaen


       Den er lavet

       Bænke i sauna

       Jørgen

       De er OK – slebet og olie, sættes op inden 1.10

       Maling af hus


       Det er blevet malet. Søbadet åbnes igen efter malingen lørdag d. 18.9. Michael anbefaler en spray mod edderkopper, så huset fortsat kan være fint.

       Rengøring af badetrapper for alger.

       Lasse

       Den 25. 0g 26. september hele dagen

       Lås på fordøren

       Preben

       Låseservice + skift af batteri inden hver sæson. – er gjort i år

       Efterspænding med momentnøgle i el-tavle

       Lasse

       Gøres før hver sæson -

       Grus til adgangsbroen

       Preben

       Den sorte grusbeholder, der står på molen, er fyldt op.  Koden til låsen er: 2650

       Tændknap

       Preben

       Ny er overvejet, bestilling afventer
       Ny bagdør


       Den er malet udvendig og Michael maler den indvendig

       Check og reparation af gelænder ved badetrapperne og gangbro

       Preben og Michael