Referat GF 2018


Referat generalforsamling den 4. april 2018

1. Åbning af generalforsamlingen
Formanden Peter Smith bød velkommen og takkede Bo Nautrup for hans arbejde som suppleant til bestyrelsen, forsamlingen sang en sang digtet til Køge Vinterbadere og alle præsenterede sig. 65 medlemmer deltog i generalforsamlingen

2. Valg af dirigent og referent
Pia Enemærke Becker blev valgt som dirigent og Lisbeth Pedersen blev valg som referent.

3. Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt

4. Valg af 2 stemmetællere
Hanne Johansen og Jacob Kongstad Jensen blev valgt

5. Formandens beretning for 2017/18
Peter fremlagde den mundtlige beretning. Den blev godkendt uden kommentarer og med klapsalver. Der var stor applaus til rengøringsholdene og alle de medlemmer som har hjulpet med de forskellige arbejdsopgaver på Søbadet.

6. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
Der blev stillet flere opklarende spørgsmål til regnskabet og der blev opfordret til at sende regnskabet ud sammen med dagsordenen.
Regnskabet blev godkendt.
Kassereren fremlagde flere statistikker over foreningens medlemmer. Statistik vedlagt referatet.

Preben Jacobsen, næstformand, fremlagde statistik over besøgende på Søbadet.

Saunaens åbningstid blev drøftet. Der er tider med mange badende og det er især søndag midt på formiddagen, men hvis man se på statistikken er det gennemsnitlige besøg/time om søndagen ikke særligt stort. Preben opfordrede til at bade på tidspunkter, hvor der er færre besøgende. Alle blev opfordret til at huske at bruge nøglebrikken hver gang. Det er kun på den måde der kan blive en retvisende statistik.
Bestyrelsen ønsker, at der er en aften om ugen, hvor der ikke er åbent i saunaen, så det er muligt at holde introduktion af nye og invitere gæster uden at det kommer til at genere medlemmerne og det kan være at torsdag er bedre som lukkedag end mandag. Der bliver, samtidig med at der kommer flere medlemmer, længere åbningstid i saunaen. Bestyrelsen tager disse bemærkninger med, når næste sæson skal planlægges.
Formanden oplyste, at tanken med det lille omklædningsrum er, at der ad åre skal søges tilladelse til at bygge et større. Bestyrelsen ville hellere prioritere en stor sauna end et stort om klædningsrum.
Statistik vedlagt referatet.

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsen tænker om optag af nye medlemmer. Bestyrelsens nuværende plan er at optage nye medlemmer ved sæsonstart og måske en gang mere i løbet af sæsonen. Bestyrelsen mener, at foreningen kan klare at optage flere medlemmer og har ikke lagt sig fast på et bestemt antal.

7. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2018/19
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingentsats fastholdes. D.v.s. kontingent for aktive medlemmer er 550 kr pr. år og for passive 250 kr pr.år
Forslaget blev vedtaget

8. Behandling af indkomne forslag
8.1 Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
§3 Medlemskab
Forslag 1:
Sætningen Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent er indbetalt til foreningen. Rettes til: Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr, gebyr for nøgle og kontingent er indbetalt til foreningen.
Forslaget godkendt

Forslag 2:
Sætningen Unge under 18 år skal altid være sammen enten med forældre, værge eller et andet gyldigt medlem af "Hvidovre Vinterbadere", som samtidig er ansvarlig for den unge. slettes.
Forslaget godkendt

§4 Kontingent og indmeldelsesgebyr
Forslag 3:
Sætningen Kontingentet opkræves forud i oktober rettes til Kontingentet opkræves forud - til betaling senest den 1. september.
Forslaget vedtaget

Forslag 4:
Sætningen Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. rettes til Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk sletning af medlemskabet.
Forslaget blev vedtaget

Procedure ved opkrævning af kontingent: Omkring 1. august sendes en opkrævning ud via mail til alle medlemmer med et 71 – nummer. Kassereren beder om, at alle betaler på den måde, da registreringen så foregår automatisk og han sparer meget tid. Hvis indbetalingen ikke modtaget inden den 1. september sendes en reminder til vedkommende medlem. Hvis så betalingen ikke kommer ind inden den 1. oktober betragtes medlemmet som udmeldt.
Procedure ved kontingentopkrævning og rykker skal fremgå af hjemmesiden under fanen kontingent.

9. Fremtidige aktiviteter
Årshjul – Dorthe Bristow fremlagde mundtligt foreningens fremtidige aktiviteter. F.eks. sæsonåbning 1. oktober 2018, fuldmånebadning, førstehjælpskursus, nissehuebadning, nytårskur, dåb o.s.v. Når den endelige plan med datoer er klar, bliver den offentliggjort.
Dorthe spurgte forsamlingen om der var stemning for en medlemstur med bus til et vinterbadested i næste sæson. Der var stor opbakning til ideen.

Sommerbadning
Bestyrelsen fremlagde ”Rammer for sommerbadning”, som fik opbakning fra generalforsamlingen. Rammerne bliver lagt på hjemmesiden og hængt op på Søbadet

Arbejdsopgaver
Bestyrelsen fremlagde en liste med arbejdsopgaver og med navne på de medlemmer, som har påtaget sig at være ansvarlig for opgaven. Bestyrelsen håber at andre medlemmer melder sig, når den opgaveansvarlige har brug for hjælp til opgaverne.

10. Godkendelse af budget 2018
Budgettet godkendt

11. Valg
Kasserer Hans Peter Hansen blev genvalgt med klapsalver
Bestyrelsesmedlem Preben Jacobsen blev genvalgt med klapsalver
Bestyrelsesmedlem Wivie Groth – blev genvalgt med klapsalver

12. Valg af suppleanter
Dorthe Bristow blev genvalgt med klapsalver
Jørgen Rasmussen blev valg med klapsalver

13. Valg af 2 revisorer
Demi Hansen og Jytte Sundahl blev genvalgt med klapsalver
1 revisorsuppleant
John Christiansen blev genvalg med klapsalver

14. Eventuelt
Ingen emner

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Bilag over besøgstal mm - ses herunder

Dagsorden til generalforsamling 2018                           

  1. Åbning af generalforsamlingen
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Valg af 2 stemmetællere
  5. Formandens beretning for 2017/18
  6. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
  7. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2018/19

Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingentsats fastholdes. D.v.s. kontingent for aktive        medlemmer er 550 kr pr. år og for passive 250 kr pr.år

8. Behandling af indkomne forslag

8.1  Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen 

§3 Medlemskab

Forslag 1:

Sætningen Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr og kontingent er indbetalt til foreningen. Rettes til: Optagelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr, gebyr for nøgle og kontingent er indbetalt til foreningen.

Ændringen tager højde for, at man nu skal betale et gebyr for en nøgle, som en del af indmeldelsen.

Forslag 2:

Sætningen Unge under 18 år skal altid være sammen enten med forældre, værge eller et andet gyldigt medlem af "Hvidovre Vinterbadere", som samtidig er ansvarlig for den unge. slettes.

Da bestyrelsen ikke mener, at unge under 18 år skal have adgang til Søbadet mens badning foregår, kan denne sætning give anledning til misforståelser af reglerne, og vi anbefaler, at den slettes.

§4 Kontingent og indmeldelsesgebyr

Forslag 3:

Sætningen Kontingentet opkræves forud i oktober rettes til Kontingentet opkræves forud til betaling 1. september.

Da sæsonen starter 1. oktober hvert år, ønsker bestyrelsen et fuldt overblik over antallet af gyldige medlemmer, når sæsonen starter.

Forslag 4:

Sætningen Kontingentrestance i mere end 2 måneder medfører automatisk sletning af medlemskabet. rettes til Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk sletning af medlemskabet. 

Da sæsonen starter 1. oktober hvert år, ønsker bestyrelsen et fuldt overblik over antallet af gyldige medlemmer, når sæsonen starter.

9. Fremtidige aktiviteter

 Årshjul

 Sommerbadning

 Arbejdsopgaver

10. Godkendelse af budget for 2018

 11. Valg

Formand Peter Smith – ikke på valg

Kasserer Hans Peter Hansen – er villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Pedersen – ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Preben Jacobsen – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Wivie Groth – villig til genvalg

12. Valg af suppleanter 

Dorthe Bristow – villig til genvalg

Bo Nautrup –  stiller ikke op

13. Valg af 2 revisorer

Demi Hansen og Jytte Sundahl – villig til genvalg

1 revisorsuppleant

John Christiansen – villig til genvalg

14. Eventuelt

_________________________________________________________________________________ 

Invitation til generalforsamling 2018

Onsdag den 4. april kl 19.00 – 21.30 Roklubbens lokaler, Hvidovre Havn


Her har du mulighed for at møde andre medlemmer, høre sidste nyt om foreningen, blande dig i debatten og være med til at sætte kursen for fremtiden.

Der serveres kaffe/the og kage

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden på e-mail hvidovrevinterbadere@gmail.com inden den 20. marts 2018.

Dagsorden med indkomne forslag vil blive sendt ud til medlemmerne ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Med venlig hilsen
Peter Smith, formand

Del siden