Referat fra generalforsamling 2020 og 2021       

63 deltagere og 14 fuldmagter             

1. Åbning af generalforsamlingen

Peter Smith, formand, byder velkommen og åbner generalforsamlingen.

2.    Valg af dirigent og referent

Torben Thyren, tidligere formand i roklubben blev valgt til dirigent

Lisbeth Pedersen blev valgt til referent

3.    Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 4.    Valg af 2 stemmetællere

Ruth Hille og Ella Kirk

 5.    Formandens beretning for 2020/21

Formanden fremlagde sin mundtlige beretning.

Preben fremlagde statistik over brug af søbadet

I oktober inden coronarestriktionerne trådte i kraft og saunaen blev lukket var der 46 badende i gennemsnit pr dag. Efter saunaen blev lukket var der i gennemsnit 22 pr. dag.

Ligeledes var der før nedlukningen 1400 badende pr måned og 680 efter.

Preben opfordrer til, at alle bruger nøglebrikken, så statistikken bliver retvisende

Foreningen har 401 aktiv og 22 passive medlemmer

Bestyrelsen fik ros for den måde den havde taklet coronasituationen på.

Beretning godkendt

Preben takkede den afgående formand Peter for den enorme indsats han har gjort for foreningen. Peter var en af drivkræfterne bag opstart af foreningen og bygning af Søbadet.

6.    Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019 og 2020

Regnskab 2019 – godkendt

Regnskab 2020 – godkendt

Preben takkede HP for den store indsats han har gjort i foreningen.

7.    Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2021/22

Bestyrelsen foreslår, at nuværende kontingent fastholdes. Dvs. at kontingent for aktivt medlemskab er 550kr/år og kontingent for passivt medlemskab er 250kr/år

Forslaget blev godkendt

8.Behandling af indkomne forslag (se bilag)

9. Fremtidige aktiviteter

Årshjul – bestyrelsens forslag til medlemsaktiviteter blev fremlagt. Derudover ønsker bestyrelsen at nedsætte et aktivitetsudvalg, som kan arrangere flere medlemsaktiviteter. Bestyrelsen vil skrive i nyhedsbrevet efter deltagere i aktivitetsudvalget inden sæsonstart.

Stor opbakning fra generalforsamlingen.

 

”Hop i Havet” – en landsdækkende aktivitet for rent havvand arrangeret af Naturfredningsforeningen. Det foregår den 22. august. Bestyrelsen har tilmeldt sig til en lokal aktivitet. Line Jespersen, Ella Kirk, Ruth Hille og Heino Larsen meldte sig til at være med i planlægningsgruppen. 

10.Udbygning af Søbadet til drøftelse på generalforsamlingen

Preben gav et mundligt oplæg om bestyrelsens planer for udvidelse af Søbadet.

Formålet er at skabe mere plads til omklædning, få mere udeplads, så der bliver mere fri adgang til badetrappeområdet og ændre saunaen, så der bliver mere hensigtsmæssige adgangsforhold til og fra.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at lægge en ponton mere og udarbejde et forslag til bestyrelsen.

Udvidelsen er for at skabe plads til nuværende medlemmer og de 70 på listen + en lille øgning frem over.

Der blev nævnt at det ville være hensigtsmæssigt at den nye omklædning blev lukket helt af for vejr og vind.

Der blev også nævnt at foreningen kunne sætte en bænk eller en platform op ved kommunens badetrappe på Nordmolen.

Allerede nu vil ventilationen i saunaen ændres, så den går ud af huset og ikke ind i omklædningsrummet.

Stor opbakning fra generalforsamlingen til at fortsætte arbejdet.

11.Godkendelse af budget for 2021

Godkendt – opfordring til at sammenholde budget med regnskab

12.Valg

Formand  - Preben Jacobsen valgt for 2 år

Kasserer – Johnny Ottosen valgt for 1 år

Bestyrelsesmedlem Dorthe Bristow – valgt for 2 år

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Pedersen – valgt for 1 år

Bestyrelsesmedlem Lasse Smedegaard – på valg for 1 år

13.Valg af suppleanter

Jørgen Rasmussen valgt for 1 år

Michael Andersen valgt for 1 år

2 ekstra stemmetællere blev valgt: Line Jespersen og Gitte Kappel

14.Valg af 2 revisorer

Demi Hansen valgt for 1 år

Jytte Sundahl valgt for 1 år

1 revisorsuppleant

Ella Kirk valgt for 1 år

15.Eventuelt

Information om havnens renovering. Der vil blive en periode omkring november 2021, hvor havnebassinet skal nivelleres. D.v.s. at bunden i havnebassinet skal flyttes rundt så dybden bliver mere hensigtsmæssig. I den periode vil der være en del forurening af kemikalier. I den periode vil det være meget uhensigtsmæssig at bade fra Søbadet. Når bundfaldet har lagt sig vil kommunen udføre vandprøver og når de er i orden, kan vi igen bade. Bestyrelsen vil løbende deltage i møder om renoveringen og informere gennem nyhedsbrevet. 

Stor tak til Wivie for arbejdet i bestyrelsen og organiseringen af rengøringsholdet.

 
Bilag til pkt 8

 Pkt 8.1 Vedtægtsændring rejst af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at vi justerer vores vedtægter, så vi får mulighed for at afholde generalforsamlinger, helt eller delvist via elektroniske medier fremover, så vi ikke ender i en situation igen, hvor vi ikke kan afholde generalforsamling et år.

Forslag #3 har egentlig ikke noget med elektroniske generalforsamlinger at gøre. Det er en forglemmelse fra tidligere justeringer.

 

Forslag#1:

I slutningen af §6 tilføjes:

”Hvis omstændighederne taler for det, kan generalforsamlingen, helt eller delvis, afholdes via elektroniske medier. Hvis generalforsamlingen helt eller delvis, afholdes elektronisk, er det bestyrelsens pligt at sørge for, at præsentationer, indlæg og afstemninger foregår efter normale demokratiske principper.”

Vedtaget med stort flertal, 1 stemte imod

Forslag #2

I slutningen af §7 tilføjes:

”Hvis generalforsamlingen helt eller delvis, afholdes elektronisk, fastsætter bestyrelsen retningslinjer for afholdelse og stemmeafgivning under hensyn til §6.”

Vedtaget

Forslag#3

I slutningen af §9 tilføjes:

”og §7”.

Vedtaget

Pkt 8.2 Forslag rejst af Tommy Gudskov:

Mit forslag går på, at der skal være mulighed for gus op til hver 14 dag. Det skal stadigvæk afholdes og planlægges af frivillige fra foreningen og ikke belaste bestyrelsen i deres arbejder for foreningen.

Mulighed for gus hver 14 dag -  vedtaget enstemmigt

Pkt 8.3 forslag rejst af Ruth Hille

Jeg foreslår, at der oprettes et forum på nettet, hvor vi kan debattere åbent og eksempelvis stille spørgsmål til bestyrelsen – som også besvares her.

Når der er behov for at oprette grupper, kan man åbent annoncere her. F.eks. i forbindelse med rengøring, introduktion til nye medlemmer, ændringer-udvidelse i forhold til fysiske rammer mm.
I forbindelse med valg til bestyrelsen kunne det være oplagt, at man stiller sit kandidatur til rådighed her og præsenterer, hvad man står.
Og alt hvad der ellers rører sig f.eks. når der nedsættes arbejdsgrupper.

Drøftelse:

Bestyrelsen opfordrede til at bruge de nuværende kommunikationskanaler. Skrive direkte til formanden, skrive på hjemmesiden, bruge FB til intern kommunikation mellem medlemmer. Bestyrelsen sender nyhedsbrev ud til alle medlemmer flere gange om året. Det er vigtigt at kommunikationsvejene i foreningen er tydelige.

Efter en drøftelse trak forslagsstilleren forslaget. 

Pkt 8.4 forslag rejst af Ella Kirk
Jeg foreslår at der opsættes kasser/bænke på fronten ud mod vandet, samt på begge gavle. Formålet er at man kan lægge sit tøj i kassen mens man bader. Når man er færdig med at bade kan man sidde på kassen og tage tøj og sko på. Det vil aflaste omklædningsrummet som er for lille til os alle.
Forslagsstilleren er tilfreds, når den kommende bestyrelse tager positivt imod forslaget og tager det med i det kommende arbejde og opsætter kasser eller lignende, som kan dække behovet.

Pkt 8.5 forslag rejst af Ella Kirk
Jeg foreslår at beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder skal uddybes med baggrund for beslutning og begrundelse for beslutning.
f.eks. økonomien ved nye indkøb mangler i referaterne og andre beslutninger om økonomien.

Generalforsamlingen  opfordrer bestyrelsen til at referatet bliver lidt mere klart ift. de beslutninger der træffes især om de økonomiske forhold.

Pkt 8.6 forslag rejst af Ella Kirk
Jeg foreslår at bestyrelsen på generalforsamlingen fremlægger et budget for det kommende år. 

Det kommende budget vil altid fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen, som der står i vedtægterne.

 

 

Hvidovre den    /   - 2021

 

Preben Jacobsen – formand                             Dorthe Bristow – næstformand

 

Lisbeth Pedersen – bestyrelsesmedlem             Lasse Smedegaard – bestyrelsesmedlem

 

Johnny Ottesen – kasserer                                Jørgen Rasmussen – suppleant

 

 Michael Andersen - suppleant

 

 

 

Del siden